Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

Informace ze 182. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 5. listopadu 2003

182. zasedání Rady bylo výjezdní a konalo se v Brně na pozvání člena Rady, rektora Masarykovy univerzity prof. RNDr. J. Zlatušky, CSc. Kromě vlastního zasedání se uskutečnilo setkání Rady s pozvanou akademickou veřejností, s představiteli výzkumu a vývoje, reprezentanty města a regionu atd. Po něm následovala exkurze na pracoviště Masarykovy univerzity – do Národního centra pro výzkum biomolekul, Centra magnetické rezonance a pracoviště CESNETu.
ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ
Hodnocení výzkumu a vývoje
K projednání tohoto bodu, který byl hlavním bodem programu zasedání, byli přizváni členové odborných komisí Rady jmenovaní do pracovní skupiny Rady pro hodnocení výzkumu a vývoje. Připraven byl podklad Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, jehož vypracování předcházela řada pracovních jednání a který byl předem předložen k připomínkám členům Rady a členům pracovní skupiny. V rozsáhlé diskusi vyjádřili účastníci zasedání své názory na problematiku hodnocení výzkumu a vývoje a náměty na doplnění podkladu. Zpravodaji Rady pro tento úkol, pracovní skupině a sekretariátu Rady bylo uloženo pokračovat v přípravě materiálu o hodnocení výzkumu a vývoje pro jednání vlády.

Příprava Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004–2008
Rada projednala znění Návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004–2008 před jeho rozesláním do meziresortního připomínkového řízení a navrhla přeformulování odstavce týkajícího se struktury systému výzkumu a vývoje v ČR tak, aby byly umožněny změny související s připravovaným auditem státní správy, se vstupem ČR do EU a s realizací Lisabonské strategie. Příslušný dokument bude vypracován ve spolupráci MŠMT a Rady a předložen vládě do konce roku 2004.

Návrh programu Výzkumná centra
MŠMT předložilo Radě, na základě její žádosti, materiál s informacemi o přípravě programu Výzkumná centra. Rada tento návrh projednala a uložila svým členům vypracovat k němu písemné připomínky. Předsednictvo Rady bylo pověřeno zpracováním souhrnných připomínek Rady, které budou předány MŠMT.

Výzkum a vývoj pro potřeby regionů
Předseda Rady jednal o problematice výzkumu a vývoje pro potřeby regionů s ministrem pro místní rozvoj. Bylo dohodnuto, že bude vyhlášen program na podporu výzkumu a vývoje v regionech s finanční podporou ve výši 25 mil. Kč.

Podpora infrastruktury výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
Rada, jako autor zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, vypracovala stanovisko k financování infrastruktury výzkumu a vývoje, podle kterého je cílem citovaného zákona umožnit přiměřenou podporu infrastruktury výzkumu a vývoje stejným způsobem a za stejných podmínek jako u jiných aktivit výzkumu a vývoje a pokud zákon nebo jeho prováděcí předpisy výslovně neupravují jinak, je podpora infrastruktury výzkumu a vývoje z veřejných prostředků v souladu s právními předpisy.

Postup přípravy Národního programu výzkumu II
Příprava Národního programu výzkumu II je společným úkolem MŠMT a Rady stanoveným vládou. Ministryní školství, mládeže a tělovýchovy byla ustavena Rada Národního programu výzkumu, do které byl jmenován zástupce Rady pro výzkum a vývoj. Rada jako spolunositel tohoto úkolu vlády požádala MŠMT, aby jí pro 184. zasedání dne 12. prosince 2003 předložilo návrh zadání prací na NPV II v roce 2004 tak, aby se k němu mohla vyjádřit.