Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > prosinec  > obsah

České dny pro evropský výzkum

Ve dnech 29.–31. října t. r. se v Praze za účasti představitelů české vědy a výzkumu, zástupců Evropské komise a expertů z evropského výzkumu uskutečnila konference České dny pro evropský výzkum, kterou v rámci projektu "Národní informační centrum pro evropský výzkum", jenž je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zorganizovalo Technologické centrum AV ČR.

Cílem konference bylo otevřít diskuzi o účasti České republiky v rámcových programech a v evropském výzkumu obecně, poskytnout zdejším týmům dostatečné informace o řízení a financování těchto projektů a v neposlední řadě i seznámit vybrané publikum s problematikou koordinace mezinárodních vědeckých konsorcií řešících projekty, jejichž rozpočty se pohybují v řádu stovek milionů korun.

Česká republika vstupuje již podruhé do rámcového programu EU pro vědu a výzkum. Účast v 5. rámcovém programu lze podle několika ukazatelů hodnotit jako úspěšnou, 6. rámcový program si však stanovil další – velmi náročné – cíle, které mají přispět k vytvoření evropského výzkumného prostoru (ERA). Jedním ze způsobů, jak vytvoření ERA dosáhnout, je i koncentrace finančních prostředků v jednotlivých projektech tak, aby se daly řešit základní problémy, v nichž by Evropa neměla – chce-li udržet svou konkurenceschopnost v globální znalostní společnosti – zaostávat.

Konferenci zahájil krátkým vystoupením zástupce Evropské komise a ředitel programu Věda a společnost Dr. Rainer Gerold, jehož následovala předsedkyně Akademie věd ČR doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., a předseda Grantové agentury ČR a člen Evropské nadace pro vědu prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. Dopolední blok prvního dne konference byl věnován účasti ČR v 5. rámcovém programu a zkušenostem Francie s rámcovými programy, včetně strategie účasti v 6. rámcovém programu a očekávání s touto účastí spojených.

Jedním z témat odpoledního bloku, které přednesli zástupci organizátora, bylo hodnocení výsledků prvních výzev 6. RP se zaměřením na zapojení českých týmů. Claudie Immisch z bruselského zastoupení německé Helmholtzovy společnosti národních výzkumných center ve svém příspěvku demonstrovala, jakým způsobem může organizace tohoto typu přispět ke změně některých rysů 6. RP, které se na základě zkušeností z prvních výzev ukázaly jako nevhodně zformulované. Mezi kritizované oblasti patří podle Claudie Immisch např. nedostatek informací, nejednoznačná pravidla, nejistota kolem způsobu, jakým budou návrhy hodnoceny, a v důsledku toho perspektiva nízké úspěšnosti navrhovaných projektů.

Motto druhého dne konference "co by měl účastník projektu vědět o 6. RP" uvádělo informace o struktuře a nástrojích 6. RP, financování projektů včetně modelů financování, konsorciální smlouvu a pravidla, jimiž se řídí otázky duševního vlastnictví v 6. RP. Na programu byl i příspěvek o účasti malých a středních podniků v projektech 6. rámcového programu a diskuze s RNDr. Lucií Kubínovou, CSc., z Fyziologického ústavu AV ČR, o jejích zkušenostech z hodnocení projektů 6. RP, k němuž se zájemci mohou registrovat na internetových stránkách 6. rámcového programu. Čtvrteční maraton informací o 6. rámcovém programu pokračoval do pozdních večerních hodin společenským setkáním v Národním technickém muzeu, které umožnilo neformální diskuzi i na témata, na něž se v nabitém programu dosud nedostalo.

Závěrečný den konference, zaměřený na potenciální koordinátory evropských projektů, byl zajímavou ukázkou interaktivního přístupu k tématu. V roli přednášejících vystoupili zástupce Helmholtzovy společnosti národních výzkumných center Wilfried Kraus a Paul Drath ze společnosti Singleimage Ltd. z Velké Británie, která se zabývá poradenskou a asistenční činností, určenou institucím účastnícím se výzkumných programů EU. Oba lektoři provedli účastníky třetího dne konference možnými úskalími, s nimiž se koordinátor projektu může setkat.

Třídenní konference České dny pro evropský výzkum umožnila všem účastníkům získat velké množství informací, které budou potřebovat, rozhodnou-li se pro účast v projektu 6. rámcového programu či dokonce projekt koordinovat. Stejně důležitá byla jistě i výměna zkušeností v rámci diskuzí s řečníky i ostatními účastníky konference na formální či neformální bázi a výměna důležitých kontaktů, čímž byly cíle, které si organizátoři stanovili, splněny. Doufejme tedy, že z dlouhodobého hlediska se přínos konference odrazí i zvýšeným počtem úspěšných projektů s českou účastí.

PETRA KINZLOVÁ,
samostatný referát pro podporu účasti AV ČR
v programech EU