Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Ze zápisu 38. zasedání Akademické rady AV ČR dne 14. října 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Ověření zápisu z 37. zasedání Akademické rady AV ČR dne 9. září 2003 (bod I).

Zápis byl ověřen s upřesněním programu XXIII. zasedání Akademického sněmu (usnesení k bodu II/1), který bude doplněn o projednání návrhu na úpravu Statutu Grantové agentury Akademie věd ČR. Příslušný písemný návrh předloží Akademické radě dne 18. listopadu 2003 F. Rypáček a přednese k němu na zasedání Sněmu úvodní slovo.

Návrh na složení komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů na léta 2005-2010 (bod II).

Úvodní slovo k písemným návrhům složení komisí za vědní oblasti přednesli V. Nekvasil, J. Velemínský a L. Petráňová. Mj. konstatovali, že v souladu s příslušnými předpisy vychází složení komisí z kandidátů navržených řediteli pracovišť AV ČR a ve většině případů byla nominace odborníků projednána v příslušné sekci. V diskusi byly dohodnuty změny ve složení komisí pro II. a III. vědní oblast.

Akademická rada
 • ukončila činnost Oborových komisí pro hodnocení výzkumných záměrů a výsledků pracovišť AV ČR, uvolňuje jejich předsedy a členy z funkce k 31. říjnu 2003 a vyslovuje jim poděkování za vykonanou práci,
 • souhlasila se složením komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů na léta 2005-2010 podle předložených návrhů s úpravami (jmenovité složení komisí bude zveřejněno po vyjádření ředitelů pracovišť),
 • uložila F. Rypáčkovi, aby vyzval ředitele pracovišť AV ČR v působnosti jednotlivých komisí k vyjádření k jejich složení tak, aby jejich členové mohli být jmenováni do 31. října 2003,
 • zajistil svolání ustavujících zasedání hodnotících komisí do 21. listopadu 2003.

Návrh Metodického pokynu pro práci komisí pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť a jejich výzkumných záměrů podporovaných z rozpočtu kapitoly AV ČR (bod III).

Metodický pokyn, který upřesňuje jednotlivé kroky činnosti hodnotících komisí a sleduje sjednocení jejich postupu, blíže komentoval F. Rypáček. V rozpravě byly vzneseny připomínky k formulaci bodů navrženého pokynu a bylo dohodnuto zkrácení termínů pro formulaci konečného stanoviska komisí v bodu 2/4 tak, aby bylo možno využít výsledků hodnocení pro přípravu návrhu rozpoč-tu AV ČR na rok 2005 a jeho rozpisu na pracoviště.

Akademická rada
 • schválila návrh Metodického pokynu s připomínkami

Návrh složení komise pro přijímání výzkumných záměrů pracovišť AV ČR (bod IV)

uvedl F. Rypáček.
Akademická rada
 • jmenovala komisi pro přijímání výzkumných záměrů pracovišť AV ČR ve složení: předsedkyně: Ing. J. Skřivanová, CSc. (KAV), členové: Ing. L. Horníček a JUDr. D. Vaníčková (oba KAV).

Návrh na jmenování místopředsedů Grantové agentury AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě a oblast humanitních a společenských věd (bod V).

S výsledky výběrového řízení na obsazení uvedených funkcí seznámili přítomné F. Rypáček a T. Herben. O jmenování bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada
 • vzala na vědomí výsledky nominačního řízení na obsazení funkcí místopředsedů GA AV pro oblast věd I. a III.,
 • uvolnila PhDr. Miloslava Polívku, CSc., z funkce místopředsedy GA AV s účinností k 31. prosinci 2003 a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci,
 • jmenovala RNDr. Vladimíra Rudajeva, DrSc., místopředsedou GA AV pro oblast věd o neživé přírodě na druhé funkční období s účinností od 15. listopadu 2003,
 • jmenovala prof. RNDr. Jaroslava Peregrina, CSc., místopředsedou GA AV pro oblast humanitních a společenských věd s účinností od 1. ledna 2004.

Návrh na udělení čestné medaile a oborových medailí AV ČR (bod VI).

Návrhy na ocenění předložené dle směrnice AR č. 4/2002 předsedkyní AV ČR blíže zdůvodnili V. Nekvasil, J. Velemínský a L. Petráňová.

Akademická rada
 • udělila čestnou medaili AV ČR DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS prof. RNDr. Jaroslavu Kouteckému, DrSc., Freie Universität Berlin, SRN,
 • udělila čestné oborové medaile B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách:
  • prof. Rudolfu Haňkovi, PhD., University of Cambridge, V. Británie,
  • prof. Josefu Kittlerovi, PhD., University of Surrey, V. Británie,
 • udělila čestné oborové medaile G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách:
  • prof. Dr. Dr.h.c. Hartmutu K. Lichtenthalerovi, Universität Karlsruhe, SRN,
  • Ing. Miroslavu Kamínkovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu experimentální botaniky AV ČR,
 • udělila čestnou oborovou medaili J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách
  • prof. MUDr. Evě Sykové, DrSc., ředitelce Ústavu experimentální medicíny AV ČR,
 • udělila čestné oborové medaile J. Dobrovského za zásluhy ve společenských vědách
  • prof. ThDr. Petru Pokornému, DrSc., Evangelická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
  • prof. PhDr. Janu Blahoslavu Čapkovi (in memoriam),
 • udělila čestné oborové medaile F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách:,
  • prof. Jerzy Tomaszewskému, Uniwersytet Warszawski, Polsko,
  • prof. Dr. Karlu Vocelkovi, Universität Wien, Rakousko.

Zpráva o zajištění udělování vědeckého titulu „doktor věd" v AV ČR (bod VII).

Písemnou zprávu uvedl F. Šmahel, který poukázal na složitost a náročnost řízení, jež vede k udělení vědeckého titulu „doktor věd", a na velký úkol, který v té spojitosti převzala AV ČR. S podrobnou informací k obsahu zprávy vystoupil místopředseda Vědecké rady AV ČR RNDr. A. Holý, DrSc., který zdůraznil, že všechny důležité informace včetně formulářů jsou k dispozici na internetových stránkách AV ČR, na nichž budou oznamovány i termíny obhajob doktorských disertací, jejich náměty a seznamy vědců, kterým byl vědecký titul „doktor věd" udělen. Agenda vědeckého titulu „doktor věd" bude zajišťována v sekretariátu Vědecké rady AV ČR. Menší část agendy, a to administrativně-organizační práce spojené bezprostředně s činností komisí pro obhajoby doktorských disertací a zejména s vlastní obhajobou disertace, by zajišťoval administrativní aparát sídla komise, tzn. příslušný ústav AV ČR. V závěru konstatoval, že v horizontu jednoho roku lze očekávat cca 60-70 uchazečů v 19 oborových komisích a že v současnosti již byla zahájena dvě řízení k udělení vědeckého titulu. V diskusi bylo oceněno kvalitní zpracování zprávy i všech připojených návrhů. Bylo sděleno, že Akreditační komise MŠMT zahrnula titul „doktor věd" do kritérií, podle kterých se posuzuje kvalifikace osob zajišťujících doktorské studijní programy. Dále bylo doporučeno zavedení titulu všestranně propagovat ve vědecké obci i v širší veřejnosti.

Akademická rada
 • vzala na vědomí předloženou zprávu,
 • uložila F. Šmahelovi informovat ředitele příslušných pracovišť AV ČR - sídel komisí pro obhajoby doktorských disertací o této záležitosti,
 • souhlasila s navrženým organizačním zajištěním agendy vědeckého titulu a uložila V. Petrusovi zajistit jeho realizaci,
 • schválila obsahovou náplň a výtvarné ztvárnění diplomu vědeckého titulu dle předloženého návrhu a uložila V. Petrusovi zadat grafické zpracování diplomu (šablony),
 • schválila pořad slavnostního předání diplomu včetně znění doktorského slibu a uložila F. Šmahelovi a V. Petrusovi vytvořit podmínky k slavnostnímu předání diplomů.

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod VIII).

Návrh rozpočtu AV ČR a jeho rozpisu na pracoviště Akademie v roce 2004 (bod VIII/1).

Písemně předložený návrh uvedl J. Rákosník, který blíže charakterizoval stav jeho zpracování. V diskusi byla podána zpráva o jednáních s představiteli Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se týkala rozpočtové kapitoly AV ČR. Dále bylo doporučeno zvýšit částku určenou pro Juniorský program o částku 3 mil. Kč určenou pro podporu návratů špičkových vědců ze zahraničí. O tomto záměru informovala Akademickou radu H. Illnerová na základě písemného materiálu.

Akademická rada
 • vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu AV ČR na rok 2004 s tím, že jeho konečné znění pro Akademický sněm bude předloženo k projednání Akademické radě na jejím 39. zasedání dne 18. listopadu 2003.

Pravidla pro přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení (bod VIII/2).

Akademická rada
 • schválila harmonogram postupu přidělování investičních prostředků na přístrojové vybavení pro rok 2004 dle předloženého návrhu.

Řešení dislokace brněnských pracovišť AV ČR v souvislosti s dokončením přístavby objektu Veveří 97 (bod IX).

Předložený návrh uvedl R. Vlček. V diskusi byl návrh okamžitých dislokačních opatření v areálu Brno-Veveří 97 podpořen, bylo však konstatováno, že o něm ještě bude nutno dalším jednáním dosáhnout konsensu zúčastněných pracovišť.

Akademická rada
 • vzala na vědomí návrh okamžitého řešení dislokace brněnských pracovišť AV ČR v areálu Brno--Veveří 97,
 • uložila V. Skleničkovi a R. Vlčkovi připravit jednání zástupců pracovišť zainteresovaných do řešení dislokace areálu Brno-Veveří 97 a informovat o výsledku jednání na příštím zasedání Akademické rady.

Návrh na jmenování ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR (bod XI).

S výsledkem výběrového řízení na obsazení funkce seznámil přítomné J. Velemínský. O jmenování bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada
ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR
 • uvolnila z důvodu ukončení druhého čtyřletého funkčního období prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., z funkce ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR s účinností ke dni 31. prosince 2003 a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci,
 • jmenovala prof. Ing. Jiřího Haniku, DrSc., do funkce ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR s účinností od 1. ledna 2004 na čtyři roky, tj. do 31. prosince 2007.

Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR (bod XII)

uvedl J. Velemínský.
Akademická rada
ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR ve složení: předseda - RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové - doc. Ing. L. Bartoš, DrSc. (VÚŽV Uhříněves), prof. Ing. S. Bureš, CSc. (PřF UP Olomouc), MUDr. J. Forejt, DrSc. (ÚMG), doc. RNDr. M. Gelnar, CSc. (PřF MU Brno), RNDr. M. Homolka, CSc. (ÚBO), Ing. Dr. P. Jurajda (ÚBO), RNDr. F. Krahulec, CSc. (BÚ), doc. RNDr. J. Matěna, CSc. (HBÚ), Ing. P. Ráb, DrSc. (ÚŽFG), doc. RNDr. P. Stopka, CSc. (PřF UK Praha).

Návrh na jmenování ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR (bod XIII).

S výsledkem výběrového řízení na obsazení funkce seznámila přítomné L. Petráňová. O jmenování bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada
ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR
 • jmenovala do funkce ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR doc. PhDr. Pavla Janouška, CSc., na druhé funkční období s účinností od 1. listopadu 2003 na čtyři roky, tj. do 31. října 2007.

Zapůjčení Martinické bible na výstavu v USA (Metropolitan Muzeum); (bod XV).

L. Petráňová a pracovnice Knihovny AV ČR PhDr. A. Baďurová informovaly o významu a jedinečné historické hodnotě Martinické bible, uložené v Knihovně AV ČR, a o žádosti na její zapůjčení Metropolitnímu muzeu (New York) pro chystanou výstavu o kultuře a umění za vlády Lucemburků. V diskusi byla zdůrazněna nutnost bezvýhradného dodržení dohodnutých přísných zápůjčních podmínek a bylo doporučeno, aby na příslušné popisce byl výrazně uveden i název půjčitele.

Akademická rada
 • souhlasila se zápůjčkou za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

Různé (bod XVII).

Informace o stavu sušení a dezinfekce zamrazených knih AV ČR (bod XVII/1).

J. Škoda ústně podal závěrečnou zprávu o předpokládaném ukončení sušení a dezinfekce zamrazených knih v Jenštejně. V této souvislosti seznámil J. Hrušák členy Akademické rady s průběhem jednání meziresortní povodňové komise dne 8. října t. r. s tím, že jménem Akademie věd ČR přijal závazek, že k 31. prosinci 2003 budou veškeré zmrazené palety (6 kusů) odvezeny z mrazíren na Kladně a Akademie věd ČR se tudíž nebude nadále podílet na společných platbách v roce 2004. Ředitelka Archivu AV ČR byla s touto skutečností seznámena a byla požádána o přijetí příslušných opatření, tj. odvezení zmrazeného materiálu a vypovězení smlouvy k 31. prosinci 2003.

Akademická rada
 • vzala se souhlasem na vědomí přednesené zprávy a vyslovuje poděkování Knihovně Akademie věd ČR za iniciativní a kvalifikovanou práci související s odstraňováním povodňových škod.

Valné shromáždění InterAcademy Panel (IAP) Science for Society a přidružená konference konaná v Mexico City ve dnech 1.-5. prosince 2003 (bod XVII/4).

Písemnou informaci uvedla H. Illnerová.

Akademická rada
 • souhlasila s nominací PhDr. P. Kratochvíla, CSc., jako zástupce AV ČR na uvedených jednáních IAP,
 • souhlasila, aby AV ČR byla uvedena jako signatář všech dokumentů zkoncipovaných IAP.

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Psychologického ústavu AV ČR (bod XVII/5)

uvedla L. Petráňová.
Akademická rada
 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Psychologického ústavu AV ČR,
 • uložila L. Petráňové po konzultaci s Vědeckou radou PSÚ AV ČR předložit Akademické radě návrh na jmenování výběrové komise, zajistit výběrové řízení a předložit návrh vědecké rady PSÚ na jmenování ředitele tohoto ústavu.