Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Ze zápisu 37. zasedání Akademické rady AV ČR dne 30. září 2003 v Brně

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová. V průběhu předcházejícího dne před zasedáním se uskutečnily návštěvy členů Akademické rady na pracovištích AV ČR v brněnském regionu.

Ověření zápisu z 36. zasedání Akademické rady AV ČR dne 9. září 2003 (bod I).

Zápis byl ověřen bez připomínek. K bodu XV. H. Illnerová konstatovala, že prof. RNDr. B. Vyskot, DrSc. (BFÚ) již nehodlá pro další funkční období kandidovat do funkce člena Akreditační komise. K tomu byl podpořen návrh, aby do této funkce byl za AV ČR nominován prof. RNDr. F. Sehnal, DrSc. (ENTÚ).

Návrh na svolání, program a zabezpečení XXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (bod II).

Úvodní slovo k písemnému materiálu přednesla H. Illnerová, která mj. zdůraznila význam aktuálních úkolů Akademie v souvislosti se vstupem naší republiky do Evropské unie. V rozpravě bylo proto dohodnuto, že těmto úkolům bude věnována přednostní pozornost v jejím úvodním vystoupení. V souladu s tím byl upřesněn i návrh programu jednání Sněmu. H. Illnerová projedná s rektorem Univerzity Karlovy jeho vystoupení na zasedání Akademického sněmu.

Akademická rada
 • v souladu s čl. 11 Stanov AV ČR svolala XXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR (třetí zasedání Sněmu čtvrtého funkčního období 2002-2006) na středu dne 17. prosince 2003 v 9:30 hodin podle předloženého materiálu a navrhla mu tento program:
  • Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu.
  • Úkoly Akademie věd při vstupu do Evropské unie a zpráva o činnosti Akademické rady od posledního zasedání Akademického sněmu AV ČR - doc. RNDr. H. Illnerová, DrSc., předsedkyně Akademie věd České republiky (písemný materiál rozesílán s pozvánkou).
  • České vysoké školy v Evropském vzdělávacím prostoru (název bude upřesněn) - prof. Ing. I. Wilhelm, CSc., rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů.
  • Obecné otázky budoucí evropské spolupráce ve výzkumu - prof. MUDr. J. Syka, DrSc., předseda Grantové agentury České republiky a člen Akademické rady AV ČR.
  • Příprava hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za uplynulé období a jejich výzkumných záměrů na léta 2005-2010 - RNDr. F. Rypáček, CSc., člen Akademické rady AV ČR (písemný materiál rozesílán s pozvánkou). Zpráva o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2004 - RNDr. J. Rákosník, CSc., člen předsednictva Akademické rady AV ČR (písemný materiál rozesílán s pozvánkou).
  • Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu - doc. RNDr. J. Spížek, DrSc., předseda Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR (písemný materiál bude rozdán před zasedáním).
  • Volné návrhy.
  • Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.
 • přijala soubor opatření k obsahové a organizační přípravě zasedání Akademického sněmu.

Dislokace brněnských pracovišť Akademie věd ČR (bod III).

Písemný materiál uvedl R. Vlček, který mj. konstatoval, že v brněnské lokalitě je v současné době dislokováno sedm samostatných ústavů a 19 poboček, resp. detašovaných pracovišť, zejména pražských ústavů, z nichž na některých je neúnosná prostorová situace zejména v souvislosti s intenzivní spoluprací s vysokými školami a výchovou doktorandů. Konkrétní návrh řešení situace vedoucí k odstranění nerovnoměrností a soustředění pracovišť do věcně příbuzných oborů prezentoval v počítačovém zpracování J. Hrušák. V rozpravě byl tento návrh podpořen, bylo však konstatováno, že je nyní třeba dále jej projednat především v regionálním sdružení pracovišť. Urychleně je přitom zapotřebí dohodnout obsazení prostor vzniklých přístavbou v lokalitě Veveří 97.

Akademická rada
 • vzala na vědomí zprávu o stávající dislokaci brněnských pracovišť AV ČR, jejích problémech a možnostech řešení,
 • uložila R. Vlčkovi a V. Skleničkovi po projednání ve sdružení Jihomoravského regionu
  • předložit příštímu zasedání Akademické rady návrh okamžitého řešení dislokace brněnských pracovišť AV ČR v souvislosti s dokončením přístavby objektu Veveří 97, který bude vycházet z dlouhodobější perspektivy dislokací,
  • urychleně zpracovat koncepci dislokace pracovišť AV brněnského regionu a po projednání v regionálním sdružení brněnských pracovišť AV ČR předložit příslušný návrh Akademické radě.

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod IV).

J. Rákosník informoval, že vláda svými usneseními č. 909 a 910 dne 17. září 2003 schválila návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 a návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na toto období. V této souvislosti seznámil přítomné se Střednědobým rozpočtovým rámcem financování výzkumu a vývoje na léta 2004 až 2006, který počítá s jeho každoročním nárůstem o 0,01 ­ HDP, a s návrhem výdajů kapitoly 361 Akademie věd, který pro rok 2004 celkově činí 3,953 mld. Kč. V této částce jsou zahrnuty institucionální výdaje na úrovni roku 2003 zvýšené o 120,5 mil. Kč na platy, účelové prostředky pro GA AV, Program podpory badatelského výzkumu (tzv. žluté projekty) a Program podpory cíleného výzkumu v souhrnné výši na úrovni roku 2003 a účelové prostředky na tematický program „Informační společnost" Národního programu výzkumu ve výši 155,6 mil. Kč. Mj. konstatoval, že bude nutno zajistit další financování výzkumných center typu A mimo připravovaný Národní program výzkumu. Pokud jde o vlastní rozpočet AV ČR, byli členové Akademické rady seznámeni s jeho předběžným rozvržením s tím, že při jeho dalším zpracování se předpokládá posílení položky na nákladné opravy a menší úpravy dalších položek podle připomínek. V souladu s návrhem Ekonomické rady bude při jeho rozpisu použito stejné metodiky jako v minulém roce. O způsobu rozdělení dalších prostředků, které by měly být přiděleny v souvislosti s přechodem na šestnáctitřídní platový systém, bude rozhodnuto později.

Akademická rada
 • vzala na vědomí přednesené informace s tím, že pracovní návrh rozpočtu AV ČR na rok 2004 a jeho rozpisu na pracoviště bude předložen říjnovému zasedání Akademické rady.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod V).

H. Illnerová blíže informovala o závěrech předsednictva AR týkajících se zejména přípravy projektu restrukturalizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR v souvislosti s předpokládaným přechodem pracovišť AV ČR na právní formu veřejných výzkumných institucí. V této souvislosti informoval V. Nekvasil o dalším postupu přípravy návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích, jehož předložení vládě bylo posunuto z listopadu 2003 na leden 2004.

Akademická rada
 • vzala se souhlasem na vědomí závěry z 32. zasedání předsednictva Akademické rady ze dne 23. září 2003 a další přednesené informace.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Ústavu informatiky AV ČR (bod VI)

uvedl V. Nekvasil.
Akademická rada
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR ve složení: předseda - Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (AR), členové: prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. (ÚI), prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc. (FJFI ČVUT), Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (FZÚ), prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. (TU Liberec), doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc. (MFF UK), prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. (FSV ČVUT), prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. (ÚTIA), doc. RNDr. Karel Segeth, CSc. (MÚ), prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. (ÚI), prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. (FEL ČVUT).

Různé (bod IX) - sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada
 • na základě návrhu P. Hejdy jmenovala RNDr. Ivana Jandu, CSc., vědeckého pracovníka Mikrobiologického ústavu AV ČR, členem Komise pro výpočetní techniku AV ČR;
 • vzala na vědomí informaci J. Syky o výsledcích prvního kola veřejné soutěže v programu GA ČR Doktorské projekty. Celkem bylo přijato 42 projektů, z toho sedm jsou příjemci z AV ČR a 16 je smíšených projektů z AV ČR a vysokých škol; v rámci programu bude působit 680 doktorandů a 322 školitelů, z toho 25 ­ z AV ČR;
 • vzala na vědomí informaci P. Hejdy o připojení telefonní ústředny v areálu Mazanka k síti IP telefonie CESNET 2. Smlouvu se sdružením CESNET uzavře Ústav termomechaniky AV ČR, který v současné době zajišťuje Technickou správu areálu Mazanka. IP telefonie bude postupně instalována i v dalších areálech, a to s ohledem na technické možnosti a ekonomickou výhodnost takového řešení.

V odpoledních hodinách se uskutečnilo setkání členů Akademické rady s představiteli brněnských pracovišť AV ČR, které bylo věnováno aktuálním otázkám brněnského regionu, zejména dislokacím.