Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Informace ze 181. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 10. října 2003

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj

Usnesením vlády ze dne 17. září 2003 č. 910 byly schváleny výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004.

Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v letech 2005-2006 byly schváleny usnesením vlády ze dne 1. října 2003 č. 984.

Byla provedena kontrola čerpání prostředků na výzkum a vývoj roku 2003 k 1. říjnu 2003. Rada byla nucena konstatovat, že včasné uvolňování prostředků se u některých resortů opakovaně nedaří zajistit. Rada požádala svého předsedu, aby upozornil příslušné resorty na opakující se problémy s uvolňováním prostředků na výzkum a vývoj v jejich resortu a požádal je o sdělení takových opatření, která zabrání jejich opakování v dalších letech.

Příprava Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008

Členům Rady byla předána k připomínkám pracovní verze Návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje na léta 2004-2008 před rozesláním do meziresortního připomínkového řízení.

Výzkum a vývoj pro potřeby regionů

Aktivitu v problematice Výzkumu a vývoje pro potřeby regionů projevily již čtyři kraje - k Moravskoslezskému se přidaly Jihočeský, Středočeský a Liberecký. Moravskoslezský kraj je připraven vyhlásit veřejnou soutěž na pilotní program pro regionální rozvoj, jakmile bude vyřešena otázka převedení prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj na kraje. Rada požádala svého předsedu, aby s ministrem pro místní rozvoj projednal financování výzkumu a vývoje pro potřeby regionů z prostředků převedených z rozpočtu MMR do rozpočtu krajů.

"Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách"

Bioetická komise Rady, jejímiž členy jsou významní odborníci z oborů lékařských, přírodních a společenských věd, vypracovala odborný věcný podklad k přípravě návrhu zákona s pracovním názvem "Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách". Vzhledem k tomu, že se jedná o legislativní úpravu v oblasti výzkumu a podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, odpovídá od poloviny roku 2002 za přípravu právních předpisů výzkumu a vývoje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, předá předseda Rady tento podklad ministryni školství, mládeže a tělovýchovy se žádostí o zajištění dalších kroků pro přípravu uvedeného zákona. Zároveň ji požádá, aby se na přípravě tohoto zákona podílel předseda Bioetické komise, místopředseda Rady pro výzkum a vývoj MUDr. Vladimír Viklický, CSc.

Aktualizace koncepce Informačního systému výzkumu a vývoje

Rada schválila návrh Aktualizace koncepce informačního systému výzkumu a vývoje, ve znění pro meziresortní připomínkové řízení, který bude v listopadu předložen vládě v souladu s Plánem nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí roku 2003.

Příprava Národního programu II

Rada jednala o přípravě Národního programu II a požádala MŠMT, aby urychleně ustavilo Radu NPV, která má být hlavním koordinačním orgánem NPV I a podílet se na přípravě NPV II, a svolala její jednání tak, aby Rada NPV, v souladu se svým statutem, mohla řešit otázky zadání a postupu prací již zahájené přípravy NPV II.