Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Informace ze 180. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 19. září 2003

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Příprava návrhu státního rozpočtu výzkumu a vývoje 2004-06

Vláda na své schůzi dne 17. září 2003 schválila materiál Rady "Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004". Výhled na roky 2005 a 2006 vláda zatím neprojednávala, připravuje se. Pro podporu výzkumu a vývoje se podařilo získat 800 mil. Kč navíc. Rada tuto skutečnost přijala s velkým uspokojením. Avšak v rozporu s opakovanými prohlášeními vlády o nutnosti podpory průmyslového a aplikovaného výzkumu a vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu ve své rozpočtové kapitole snížilo výdaje na výzkum a vývoj o 200 mil. Kč a přesunulo je na jiné účely. Rada s tímto zásahem vyjádřila nesouhlas a požádala svého předsedu, aby s ministrem průmyslu a obchodu projednal zachování výdajů na výzkum a vývoj v takové výši, jakou Rada navrhla.

Struktura údajů pro návrh SR VaV 2005

Rada vyslovila souhlas se změnami navrženými pro strukturu údajů, které budou shromažďovány pro tvorbu návrhu výdajů státního rozpočtu na rok 2005. Navrženy byly formální změny vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Dále bylo navrženo u údajů o účelové podpoře nadále již neshromažďovat údaje o investičních a neinvestičních výdajích, nesledovat „stav programu", navýšení účelové podpory a zjednodušit kódování. Důvodem je, že shromažďování některých údajů není již nutné pro přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj nebo je lze odvodit z ostatních shromážděných údajů. Současně se navrhuje změnit strukturu údajů o institucionální podpoře a sjednotit ji se strukturou údajů o účelové podpoře.

Informační systém výzkumu a vývoje

Rada jednala o přípravě aktualizace Koncepce IS VaV a o současném stavu rozvoje IS VaV a způsobu dalšího zajištění jeho provozu a schválila, aby rozvoj IS VaV a jeho provoz byl zajištěn tzv. "Outsourcingem" a podobně jako u jiných aktivit infrastruktury výzkumu a vývoje výzkumným záměrem.

Hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím

Byla vypracována 1. verze Analýzy VaV ČR, která bude vládě předložena v listopadu 2003 v souladu s plánem nelegislativních úkolů vlády jako Hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím. Je to pravidelný roční úkol Rady vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Analýza VaV ČR byla vypracována podle Radou schváleného projektu. Připravovala ji desetičlenná pracovní skupina složená z pracovníků sekretariátu Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd ČR, Asociace výzkumných organizací, Českého statistického úřadu, Grantové agentury ČR, Rady vysokých škol a Úřadu průmyslového vlastnictví.

Dlouhodobé základní směry a proporce rozvoje výzkumu a vývoje

Uskutečnilo se 2. společné jednání předsednictva Rady s předsedy a místopředsedy odborných komisí Rady (11. září 2003). Bylo zaměřeno zejména na vyjasnění pojetí dlouhodobých základních směrů výzkumu a vývoje, na odlišnosti od priorit výzkumu a vývoje pro přípravu návrhů programů a na zapojení odborných komisí Rady (OK RVV) do hodnocení výzkumu a vývoje, do přípravy Národního programu výzkumu II a do konečných stadií přípravy Národní politiky výzkumu a vývoje a Analýzy VaV ČR. Byla také projednána příprava plánu činnosti OK RVV na rok 2004 a navrženy způsoby pro zlepšení komunikace mezi Radou a OK RVV.