Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

Česká fytopatologická společnost

Obrázek k článku 

Česká fytopatologická společnost (ČFS) byla založena v roce 1996 a tím navázala na bývalou československou společnost fytopatologickou, jejíž činnost zanikla po roce 1990. ČFS se přihlásila za člena Evropské nadace pro rostlinnou patologii European Foundation for Plant Pathology v roce svého založení. V průběhu zasedání výkonného výboru EFPP společně s delegáty členských společností, které se konalo v době 4. symposia EFPP (Bon, Německo 1996), podal předseda společnosti prof. V. Táborský společně s vědeckým sekretářem doc. J. Polákem, DrSc., žádost o konání 6. konference EFPP v roce 2002 na téma Disease Resistance in Plant Pathology. Na tomto zasedání bylo 14 hlasy (pro ČFS) proti 8 hlasům (pro Francouzskou společnost pro rostlinnou patologii) rozhodnuto, že 6. konference EFPP se bude konat v České republice. Na zasedání Výkonného výboru Evropské nadace s delegáty národních společenství v r. 2000 v Taormině v průběhu 5. kongresu EFPP (v Itálii) bylo potvrzeno pověření, aby ČFS organizovala v roce 2002 v Praze 6. konferenci. Prof. Vladimír Táborský byl navržen za předsedu European Foundation for Plant Pathology na období od 15. září 2000 do 15. září 2002.

ČFS založilo 52 členů a v průběhu dalších let se počet členů udržoval v rozmezí 62 až 65 (v roce 2003). Členský příspěvek činil až do roku 2002 150 Kč, od roku 2003 byl zvýšen na 200 Kč. Hlavní činností je podpora prezentace členů společnosti na seminářích, vědeckých a odborných konferencích, finanční podpora účasti mladých pracovníků na prestižních konferencích v zahraničí, odborná pomoc při školeních pořádaných pro Státní rostlinolékařskou správu, spolupráce s Českou rostlinolékařskou společností a oborovými plodinovými výzkumnými ústavy při konání seminářů a vnitrostátních konferencí a připomínkování k prioritním směrům fytopatologického výzkumu. Společnost se také podílí na tvorbě Zákona č. 147/1996 Sb., Fytosanitární česko-anglická terminologie podle FAO (1998 a 2002), a organizuje vlastní semináře: Klasifikace a nomenklatura fytopatogenních prokaryot (1998 - 64 účastníků), Nové poznatky o vztahu patogen - hostitel (1999 - 75 účastníků).

Projekty členů ČFS podporované Radou vědeckých společností ČR: V roce 2000 - Táborský, Polák: První cirkuláž 6. konference; 2001 - Prokinová: Metody odběru rostlinného materiálu pro izolaci a determinaci původce choroby, způsobu balení, transport a uchovávání, metodika - tiskem; 2002 - Táborský: Book of Abstract 6th Conference EFPP; 2003 - Zouhar: Základní metody diagnostiky a determinace druhů z rodu Globodera pro potřebu praxe včetně semináře.

Nejvýznamnější a nejnáročnější akcí společnosti byla organizace mezinárodní 6. konference EFPP v Praze ve dnech 9. až 14. září 2002, které se zúčastnilo 315 registrovaných vědeckých pracovníků z Evropy, Egypta, Izraele, Iránu a ze zámoří (USA, Austrálie, Číny), z toho 74 z ČR. ČFS získala od Evropské komise (EC) projekt PLICA1-2001-60045 z programu INCO tematické priority QOL-2001-5.1. na podporu účasti mladých vědeckých pracovníků ze zemí bývalého Sovětského svazu - NIS, balkánských zemí, kandidátských zemí a zemí Středomoří (22), starších vědeckých pracovníků z těchto zemí (15). ČFS vydala dvoudílný Sborník o 722 stranách, v němž publikuje v plném znění přednesené referáty a plakátová sdělení účastníků. Díky podpoře Ministerstva zemědělství, projektu na propagaci řízení výsledků výzkumu prostřednictvím Ústavu zemědělských a potravinářských informací a mezinárodní knihovní výměně publikací byl Sborník z konference rozeslán do 87 zahraničních knihoven a do 13 knihoven v České republice s cílem propagace vědeckého časopisu Plant Protection Science, který byl založen v roce 1921.

Prof. Ing. VLADIMÍR TÁBORSKÝ, CSc.,
předseda České fytopatologické společnosti