Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > listopad  > obsah

4. evropský mammalogický kongres

Ve dnech 27. července až 1. srpna 2003 se v Brně uskutečnil 4. evropský mammalogický kongres (4th European Congress of Mammalogy). Pořádali jej Ústav biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity ve spolupráci se Societa Europaea Mammalogica. Ústředním tématem tohoto mezinárodního kongresu byla biologie volně žijících savců, tedy skupiny živočichů, která představuje jednu z nejvýznamnějších součástí přírodních i člověkem pozměněných ekosystémů.

Jednání kongresu bylo rozčleněno do 12 specializovaných sympozií a 4 všeobecných sekcí. Jedno z nejvýznamnějších sympozií bylo zaměřeno na otázky evoluční biologie přírodních populací myši domácí. Tato problematika má v dnešní evoluční biologii mimořádný modelový význam a v jejím studiu se střetává tradiční zoologie s molekulárními vědami. Výjimečný význam myši domácí pro poznání procesů evoluce a speciace je dán zejména ohromným rozsahem poznatků, které dnes máme k dispozici o genomu laboratorních myší a který nabízí unikátní možnosti syntézy právě při výzkumu volně žijících komenzálních populací. Sympozium se konalo na počest nedávno zesnulého francouzského biologa Louise Thalera a bylo finančně podpořeno grantem OECD. Další sympozium, ve kterém se prolínala tradiční zoologie s moderními technikami práce s DNA, bylo věnováno fylogeografii evropských savců. Tato nová vědní disciplína se zabývá využitím molekulárních markerů k poznání evoluční historie a cest postglaciálního šíření u jednotlivých druhů. Sympozium doplnila podobná jednání zoogeografů a paleontologů, kteří stejnou problematiku studují ze zcela nezávislého úhlu pohledu. Výrazná pozornost se na kongresu soustředila na ochranu vzácných a ohrožených druhů. V této oblasti se uskutečnilo velké sympozium o biologii a ochraně vydry říční, která je symbolem ochrany přírody v Evropě. Konalo se pod záštitou specializované skupiny odborníků, která působí v rámci Species Survival Commission IUCN. Další sympozium v ochranářské problematice bylo zaměřeno na postup při vypracování akčních plánů na ochranu ohrožených druhů evropských savců.

Ekologická sympozia se soustředila na otázky obecných zákonitostí populační dynamiky, reprodukčního výkonu a mezidruhové kompetice. Vedle teoretických úvah nebyly pominuty ani aplikované otázky ovlivňování populací druhů s hospodářským významem nebo tlumení početnosti škůdců. Také sympozium o epidemiologickém významu volně žijících savců jako přenašečů a rezervoárů nakažlivých chorob bylo velmi důležité.

Významní odborníci byli pozváni k přednesení plenárních přednášek, které se setkaly s velkým ohlasem. L. Bartoš zhodnotil význam fluktuační asymetrie a její roli v pohlavním výběru u jelenovitých. B. Jędrzejevska z Polska nabídla nový pohled na evoluční adaptaci druhů prostřednictvím biogeografického hodnocení ekologických nároků některých šelem. X. Lambin z Belgie informoval o výsledcích studia disperze v populacích drobných savců a úloze tohoto jevu v populační dynamice. J. B. Searle z Velké Británie shrnul hlavní poznatky o evoluční historii rejska obecného. Výzkum tohoto modelového druhu se uskutečňuje v rámci dlouhodobého mezinárodního projektu, na kterém se podílí řada evropských pracovišť, včetně českých institucí. Poslední plenární přednášku o kolísání početnosti kořisti a predátora přednesl N. Ch. Stenseth z Norska.

Kongresu se zúčastnilo více než 400 odborníků ze 38 zemí, mezi kterými byla i řada mimoevropských států. Na slavnostním zahájení byli přítomni první náměstek primátora města Brna Ing. Rostislav Slavotínek, rektor Masarykovy univerzity prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty MU doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc., místopředseda Vědecké rady AV ČR doc. RNDr. Jiří Forejt, DrSc., a Dr. A. J. Mitchell-Jones, prezident Evropské mammalogické společnosti. Jednání kongresu probíhalo v moderních prostorách nové Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a kongres se stal úspěšným příkladem dobré spolupráce mezi ústavy Akademie věd a univerzitními pracovišti.

JAN ZIMA,
ředitel Ústavu biologie obratlovců AV ČR