Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Ze zápisu 36. zasedání Akademické rady AV ČR dne 9. září 2003

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Zpráva o přípravě hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů zahajovaných od 1. 1. 2005 (bod II).

Úvodní slovo k písemné zprávě, upřesňující termíny pro úvodní část hodnocení, přednesl F. Rypáček. Věnoval pozornost především časovému postupu hodnocení a způsobu vytváření tří hodnotících komisí pro vědní oblasti. Předmětem obšírné diskuse byly v prvé řadě otázky restrukturalizace pracovišť zejména ve společenskovědní oblasti z hlediska obecných požadavků na výzkumné záměry, které vyplývají ze zásad pro předkládání a hodnocení výzkumných záměrů v letech 2002–2003. K tomu bylo dohodnuto, že otázky restrukturalizačních opatření ve společenskovědní oblasti budou konkrétněji dohodnuty na schůzce zainteresovaných členů Akademické rady a úkol přípravy restrukturalizace i v dalších vědních oblastech bude doplněn do níže uvedeného usnesení. Dále byly projednány dílčí úpravy připraveného hromadného dopisu obsahujícího výzvu pracovištím AV ČR na podávání návrhů renomovaných odborníků do hodnotících komisí. Bylo rovněž konstatováno, že při vytváření komisí a při posuzování některých vědeckých problémů je možno využít formou konzultací i Vědeckou radu AV ČR. Závěrem Akademická rada vyslovila poděkování Ing. J. Skřivanové, CSc., za precizní přípravu materiálů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci o současném stavu přípravy hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů s připomínkami,
 • uložila V. Nekvasilovi, J. Velemínskému a L. Petráňové, aby podle předběžných návrhů nových výzkumných záměrů došlých z pracovišť (příloha 4 projednaného materiálu) do 22. září 2003 zvážili možnosti integrace pracovišť AV ČR ve smyslu jednání v Třešti v říjnu minulého roku a na základě posouzení, zda předložené návrhy splňují požadavky na výzkumné záměry ve smyslu přijatých zásad na meziresortní úrovni, vytipovali pracoviště, která by měla být restrukturalizována,
 • schválila návrh časového postupu úvodní fáze hodnocení podle předloženého návrhu,
 • uložila F. Rypáčkovi zajistit dodržení časového postupu.

Jmenování nového zástupce MŠMT do Dozorčí rady GA AV (bod III).

Rozhodnutí ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkové uvedl F. Rypáček.

Akademická rada

 • vyslovila poděkování Ing. F. Hronkovi, CSc., za dosavadní práci v Dozorčí radě GA AV,
 • vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jmenuje Ing. Václava Hankeho, CSc., do Dozorčí rady GA AV jako zástupce MŠMT ČR.

Jmenování nominační komise pro výběr kandidátů na obsazení míst místopředsedů Grantové agentury AV z I. a III. oblasti věd (bod IV).

Návrh uvedl F. Rypáček.

Akademická rada

 • jmenovala nominační komisi pro výběr kandidátů na obsazení funkcí místopředsedů GA AV ve složení: předseda – RNDr. F. Rypáček, CSc. (AR), prof. RNDr. T. Herben, CSc. (GA AV), doc. PhDr. P. Charvát, DrSc. (VR AV), prof. Ing. V. Mareček, DrSc. (GA AV), doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), Ing. P. Vlasák, DrSc., Dip.H.E. (VR AV).

Informace o splnění usnesení vlády ČR č. 55 z 13. ledna 2003 (bod V).

Písemnou informaci o plnění koncepce integrace cizinců na území ČR na pracovištích AV ČR uvedla L. Petráňová, která mj. konstatovala, že výsledným materiálem se stala publikace vydaná v AV ČR shrnující výzkumné zprávy a studie několika pracovišť (celkem 617 str.) a Příručka pro cizince a azylanty, určená širší veřejnosti, kterou vydal Ústav pro soudobé dějiny. Současně upozornila na problémy, které bylo třeba v souvislosti s administrativním přístupem MV řešit. V diskusi bylo doporučeno umístit závěrečnou zprávu na www stránkách Akademie.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci o splnění usnesení vlády ČR č. 55 z 13. ledna 2003,
 • vyslovila poděkování ředitelům zúčastněných ústavů za sepsání Koncepce integrace cizinců
.

Návrh na udělení čestných oborových medailí AV ČR (bod VI).

Písemný návrh Vědeckých rad Filozofického ústavu a Sociologického ústavu na ocenění ředitele Francouzského ústavu pro společenskovědní studia v Praze uvedly H. Illnerová a L. Petráňová. H. Illnerová dále přednesla návrh na udělení pamětní medaile J. Patočky prof. RNDr. P. Blažkovi, CSc. (BF JčU) a návrh čestné medaile Vojtěcha Náprstka prof. RNDr. Z. Veselovskému, DrSc. (BF JčU) v případě kladného stanoviska Vědecké rady AV ČR. O udělení medailí bylo rozhodnuto hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • udělila čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách prof. Georgesi Minkovi, PhD., řediteli Francouzského ústavu pro společenskovědní studia v Praze,
 • udělila pamětní medaili J. Patočky prof. RNDr. Pavlu Blažkovi, CSc., z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • udělila čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy prof. RNDr. Zdeňku Veselovskému, DrSc., z Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Návrh programu Týdne vědy a techniky 2003 (bod VII).

Upravený návrh ve smyslu diskuse z minulého zasedání Akademické rady uvedla v zastoupení J. Motlíka M. Muchová. V diskuzi byly vyjasněny některé otázky týkající se účasti AMAVETu na připravovaných akcích.

Akademická rada

 • souhlasila s programem Týdne vědy a techniky 2003 podle předloženého návrhu,
 • uložila J. Motlíkovi (Tiskovému odboru), aby dále pracoval na zpřesnění programu Týdne vědy a techniky 2003 a o výsledcích informoval Akademickou radu,
 • uložila J. Motlíkovi (Tiskovému odboru), aby zabezpečil v řádných termínech realizaci všech schválených akcí v rámci Týdne vědy a techniky 2003.

Ekonomické záležitosti Akademie věd ČR (bod VIII).

J. Rákosník informoval o čerpání rozpočtu AV ČR v letošním roce včetně využívání finančních prostředků na odstraňování povodňových škod. K návrhu rozpočtu AV ČR na příští léta uvedl, že usnesením vlády ČR nařízená redukce počtu systemizovaných míst v rozpočtové kapitole AV ČR pro léta 2004 až 2006 byla po protestech snížena na 1 % ročně, což představuje redukci rozpočtu AV ČR cca o 18 mil. Kč ročně. Bylo dohodnuto, že v této záležitosti zašle předsedkyně AV ČR dopis předsedovi vlády ČR, ve kterém znovu vysvětlí, že toto administrativní opatření se nemůže vztahovat na vědecká pracoviště AV ČR. Dále informoval o přípravě rozpisu rozpočtu AV ČR pro rok 2004 na pracoviště s doporučením, aby bylo zváženo vytvoření centrální rezervy pro vyrovnávání případného dočasného nedostatku prostředků pro řešení projektů 5. a 6. RP. J. Syka doporučil, aby byla v rozpočtu AV ČR rovněž rezervována určitá částka pro zahájení obecných metodických kurzů v rámci vědecké výchovy. Její výši sdělí J. Rákosníkovi.

Akademická rada

 • vzala přednesené informace na vědomí.

Změna doporučení pro zařazování pracovníků do platových tříd ve směrnici Akademické rady AV ČR č. 2/2002 – Pravidla pro zařazování pracovníků AV ČR do kvalifikačních stupňů (bod IX).

Návrh novelizace směrnice vycházející z nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, blíže zdůvodnil J. Rákosník. Důvodem změny je, že podle obecné právní úpravy není možné, aby zaměstnanci, kteří byli dosud na základě atestací zařazeni mezi výzkumné a vývojové pracovníky, byli v 16třídním systému v nižší než 12. platové třídě.

Akademická rada

 • schválila novelizaci směrnice Akademické rady.

Návrh smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště Laboratoř proteomové analýzy uzavírané mezi IMMUNOTECH, a. s., Mikrobiologickým ústavem AV ČR, Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Ústavem experimentální medicíny AV ČR (bod X).

Návrh uvedl v zastoupení J. Velemínského K. Aim, který současně upozornil na upřesnění smlouvy ze strany MBÚ, která byla členům Akademické rady předána dodatečně.

Akademická rada

 • souhlasila se smlouvou mezi IMMUNOTECH, a. s., Mikrobiologickým ústavem AV ČR, Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Ústavem experimentální medicíny AV ČR, kterou se zřizuje společné pracoviště Laboratoř proteomové analýzy podle předloženého návrhu s připomínkami.

Informace o koncepci Centra mobility v České republice (bod XI).

Písemnou informaci uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • schválila koncepci Centra mobility v ČR při AV ČR ve smyslu uvedeném v důvodové zprávě,
 • uložila J. Niederlovi zajistit odeslání návrhu projektu do EK a průběžně dohlížet na zřizování Centra mobility v AV ČR.

Výsledky kontroly hospodaření ve Fyziologickém ústavu AV ČR za léta 2000–2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XII).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová s tím, že přijatá opatření ze strany vedení ústavu vytvářejí reálný předpoklad pro odstranění nedostatků.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly ve Fyziologickém ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků; v ústavu je však třeba věnovat větší pozornost zajištění kvalitní vnitřní kontroly.

Výsledky kontroly hospodaření v Parazitologickém ústavu AV ČR za léta 2000–2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XIII).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová s tím, že přijatá opatření ze strany vedení ústavu vytvářejí reálný předpoklad pro odstranění nedostatků a minimalizují výskyt rizik v oblasti hospodaření.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Parazitologickém ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Výsledky kontroly hospodaření v Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR za léta 2000–2002 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XIV).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová s tím, že jde o pochybení technického rázu a přijatá opatření ze strany vedení ústavu vytvářejí reálný předpoklad pro odstranění nedostatků.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.

Informace o závěrech předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod XV).

Na základě zápisu z 31. zasedání předsednictva AR ze dne 2. září 2003 H. Illnerová blíže osvětlila některé informace z projednávání návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích (návrh AV ČR na postavení ředitele VVI do čela rady VVI a možnost AV ČR zřizovat příspěvkové organizace do roku 2006). Vzhledem k rozsahu připomínek i ze strany MŠMT navrhuje RVV odložit projednání návrhu paragrafovaného znění zákona ve vládě o tři měsíce. H. Illnerová informovala o usnesení 71. zasedání Pléna České konference rektorů ze 4.–5. září 2003, které požaduje na reformu veřejných vysokých škol navýšení finančních prostředků pro rok 2004 o 5,2 mld. Kč. H. Illnerová informovala o žádosti ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. P. Buzkové o předložení návrhu AV ČR na jmenování nových členů Akreditační komise nebo doporučení stávajících na další funkční období. Předběžně bylo dohodnuto, že do Akreditační komise by nadále byl doporučen prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc., z Biofyzikálního ústavu AV ČR za předpokladu jeho souhlasu s členstvím pro další funkční období. V. Petrus informoval o jednání v záležitosti novelizace nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, kde se podařilo prosadit, aby vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci Akademie věd ČR měli zvýšený platový tarif o 10 %. Připomínka AV ČR, aby toto ustanovení bylo rozšířeno na všechny výzkumné a vývojové pracovníky, nebyla Ministerstvem práce a sociálních věcí akceptována. Novelizovaná nařízení vlády dosud nebyla vydána ve Sbírce zákonů.

Akademická rada

 • vzala na vědomí přednesené informace a závěry 31. zasedání předsednictva AR ze dne 2. září 2003 s tím, že vyslovuje dodatečně souhlas s opatřeními, která byla přijata v souvislosti s odstoupením od nájemní smlouvy na Wiehlův dům s nájemníkem – SKANSKA CZ, a. s. (bod 5 p) zápisu),
 • vzala na vědomí usnesení vlády č. 826 ze dne 6. srpna 2003 o nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a usnesení vlády č. 827 ze dne 6. srpna 2003 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Návrh na jmenování ředitele Vývojové optické dílny AV ČR (bod XVI).

S výsledkem výběrového řízení seznámil přítomné R. Vlček. O jmenování bylo rozhodnuto tajným hlasováním (jednomyslně).

Akademická rada

 • ve smyslu čl. 19, písm. e) Stanov AV ČR jmenovala RNDr. Zbyňka Melicha do funkce ředitele Vývojové optické dílny AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. prosince 2003 na čtyři roky, tj. do 30. listopadu 2007.

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR (bod XVII)

uvedl v zastoupení V. Nekvasila P. Hejda.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu informatiky AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi zajistit ve spolupráci s V. Nekvasilem vypsání výběrového řízení.

Návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR (bod XVIII)

uvedl v zastoupení J. Velemínského K. Aim.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi, aby ve spolupráci s J. Velemínským zajistil vypsání výběrového řízení na místo ředitele Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Návrh na jmenování komisí pro výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů Mikrobiologického ústavu AV ČR a Ústavu chemických procesů AV ČR (bod XIX)

uvedl v zastoupení J. Velemínského K. Aim.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Mikrobiologického ústavu AV ČR ve složení: předseda – RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové: prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc. (2. LF UK), Ing. J. Hašek, CSc. (MBÚ), Ing. V. Havlíček, Dr. (MBÚ), RNDr. A. Jegorov, CSc. (Galena, a. s.), RNDr. J. Kuneš, DrSc. (FGÚ), prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. (ÚMG), doc. RNDr. J. Svobodová, CSc. (PřF UK), prof. MUDr. E. Syková, DrSc. (ÚEM), Ing. P. Šebo, CSc. (MBÚ), RNDr. D. Štys, CSc. (JčU),
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu chemických procesů AV ČR ve složení: předseda – RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové: Ing. K. Aim, CSc. (ÚCHP), prof. Ing. J. Drahoš, DrSc. (ÚCHP), Ing. J. Lubojacký, MBA (BorsodChem), Ing. K. Jeřábek, CSc. (ÚCHP), prof. Ing. M. Marek, DrSc. (VŠCHT), Ing. Antonín Mlčoch, CSc. (PRECHEZA, a. s.), prof. Ing. L. Němec, DrSc. (ÚACH), prof. Ing. V. Růžička, CSc. (VŠCHT), doc. Ing. K. Ulbrich, DrSc. (ÚMCH), prof. RNDr. J. Vohlídal, CSc. (PřF UK), Ing. B. Wichterlová, DrSc. (ÚFCH JH).

Různé (bod XXIV).

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady

Akademická rada

 • souhlasila, aby předsedkyně AV ČR převzala záštitu
 • nad slavnostním shromážděním Lékařské fakulty MU s mezinárodní účastí k významnému životnímu jubileu prof. MUDr. B. Fišera, CSc., které se bude konat dne 3. listopadu 2003 v Brně,
 • nad 13th European Congress on Obesity, který se bude konat v Praze ve dnech 26.–29. května 2004;
 • vzala na vědomí informace J. Niederla o těchto zahraničních akcích:
 • o přípravě setkání předsednictva Akademické rady s předsednictvem Slovenské akademie věd s tím, že bude uspořádáno ve dnech 24.–25. listopadu 2003 ve vile Lanna, pokud s tímto termínem předsednictvo SAV vysloví souhlas;
 • o účasti na zasedání Pugwashského mírového hnutí se závěrem, že Akademie věd ČR se do této mezinárodní organizace nezapojí;
 • o připravovaném kurzu řízení vědy a vývoje určeného pro země východní Evropy, které pořádá KISTEP v Soulu ve dnech 9.–17. listopadu 2003 s tím, že za AV ČR se zúčastní K. Aim,
 • o pozvání na Multilateral Conference on "Roles of the Science and Technology for Better Quality of Human Life" 19.–22. listopadu 2003 v Soulu s tím, že za AV ČR se zúčastní J. Hrušák;
 • vzala na vědomí informaci J. Nejedlého o tom, že v Holandsku má být ukončena činnost muzea J. A. Komenského s doporučením, aby v této věci P. Nejedlý a M. Steiner činili ve spolupráci s Ministerstvem kultury příslušné návrhy.