Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Výzva 77. valného shromáždění Mezinárodní akademické unie

Mezinárodní akademická unie (Union Académique Internationale – UAI) byla založena v r. 1919 na podporu meziakademické spolupráce v humanitních vědách. Shodou okolností má od počátku své stálé sídlo v Bruselu, což by mohlo svádět k domněnce, že je jednou z mnoha přidružených struktur Evropské unie. Jak je ale patrno nejen z časové posloupnosti, ale i z jejího složení – sdružuje na osmdesát institucí akademického typu ze čtyřiapadesáti zemí čtyř kontinentů – není její pole působnosti omezeno jen na Evropu. Mezi dvaadvacet zakládajících členů náleží Česká akademie věd a umění a Královská česká společnost nauk, jejichž členství přešlo plynule na ČSAV, nejnověji na AV ČR. Každoročně (výjimku tvořila válečná léta 1940–1946) je svoláváno valné shromáždění, jež se v sudých letech koná v Bruselu, v lichých letopočtech v některé z členských zemí. Praha byla hostitelem valného shromáždění UAI v r. 1995.

Hlavním posláním UAI je iniciovat a podporovat mezinárodní spolupráci na projektech, jejichž rozsah přesahuje možnosti národních akademií. Jedná se především o rozsáhlé korpusy, kritické edice, slovníky. Namátkou lze uvést následující: Corpus Vasorum Antiquorum, Dictionnaire du Latin Médiéval, Corpus Philosophorum Medii Aevi, Monumenta Musicae Byzantinae, Dictionnaires Sumérien et Assyrien, Fontes Historie Africanae, Oeuvres de Voltaire, Atlas Linguistique de la Chine et du Pacifique, Corpus Iuris Islamici, Moravia Magna, Encyclopaedia Iranica, Corpus Fontium Manichaeorum, Corpus Christianorum--Series Apocryphorum. Pod záštitou a v některých případech i s finanční podporou UAI tak vznikají cenné nástroje a pramenné zdroje ke studiu jazyků, literatur, dějin idejí, umění, hmotné a nehmotné kultury. Společenskovědní ústavy AV ČR i jejich pracovníci jako jednotlivci participují na několika projektech: Dictionnaire du Latin médiéval, Moravia Magna, Corpus Vasorum Antiquorum, Lexicon Iconographicum Mythologie Classicae, Corpus Philosophorum Medii Aevi, Clavis monumentorum litterarum Bohemiae, přičemž poslední z nich byl vypracován a přímo jej řídí Ústav pro klasická studia AV ČR.

Letošní 77. valné shromáždění se konalo v prvních červnových dnech v Lisabonu. Na jeho závěrečném pracovním zasedání 8. června 2003 byla jako bezprostřední reakce na zprávy o rozchvácení sbírek bagdádského Národního muzea a Národní knihovny přijata výzva k ochraně kulturního dědictví, adresovaná především vládám zemí účastných na vojenských operacích v Iráku. Naštěstí se v následujících dnech ukázalo, že pracovníci Národního muzea v Bagdádu byli natolik prozíraví a akceschopní, že v dostatečném časovém předstihu ukryli cenné sbírky na bezpečné místo. Nebýt jejich iniciativy, sebelépe připravená akce na jejich ochranu ze strany okupačních armád by se byla minula účinkem, kdyby si byli vedoucí představitelé poraženého režimu umanuli "zachránit" tyto sbírky pro sebe. Výzva má nicméně obecnější charakter svým důrazem na společnou zodpovědnost lidstva za kulturní památky kteréhokoliv národa, proto ji v souladu s usnesením valného shromáždění UAI zveřejňujeme také na stránkách Akademického bulletinu.

PhDr. JIŘÍ BENEŠ,
ředitel Ústavu pro klasická studia AV ČR,
stálý delegát AV ČR v UA