Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Společnost klinické medicíny (SKM)

Společnost klinické medicíny v květnu r. 2003 oslavovala a zaznamenala již 10 let své vědecké a společenské činnosti v rámci Rady českých vědeckých společností. Vznikla na podkladě zákona č. 509/1991 Sb., o sdružování občanů, a byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR dne 4. května 1993. Podnětem k jejímu vzniku byla dohoda 10 českých a moravských univerzitních profesorů z oborů klinické medicíny, kteří se rozhodli sdružit se v novou lékařskou společnost, která sice neměla žádnou tradici z předchozích let, ale zato nebyla zatížena neetickými chybami právě uplynulého období z let 1948–1989.

Společnost klinické medicíny si stanovila za cíl sdružovat osoby s výbornou morální pověstí, které jsou uznávanými odborníky v klinických oborech a které v důsledku toho, že vždy byly a i po roce 1989 zůstaly nestraníky, nenesou odpovědnost za situaci, v níž se nachází české zdravotnictví. Těchto 10 iniciátorů navázalo počátkem roku 1993 styk s dalšími 40 obětavými lékaři s vynikající odbornou pověstí – většinou primáři nemocničních oddělení, univerzitními docenty a ordináři z českomoravských poliklinik – a ustavilo 50člennou společnost (SKM).

Společnost klinické medicíny si vytkla jako jeden ze svých hlavních úkolů propagování lékařské vědy, vzdělávání lékařů, navazování mezinárodní spolupráce, společenskou podporu praktických i odborných lékařů a také péči o zachovávání etiky lékařského povolání. Vědeckou náplní činnosti SKM jsou odborné přednášky a semináře, organizace vědeckých sympozií, podpora odborného tisku a jeho vědecká náplň, spolupráce při plánování a realizaci vědecké a odborné přípravy lékařů a podpora činnosti a spolupráce s ostatními lékařskými organizacemi, které působí na našem území a jejichž program se odlišuje od SKM právě v tom, že není vždy podmiňován těmi morálními principy, o něž především jde našim členům.

Z odborných akcí, které SKM v průběhu 10 let podnikla, musíme vzpomenout již více než 100 přednášek z nejrůznějších klinických oborů, které odezněly buď v Praze jako samostatné akce, nebo v rámci sympozií mimo Prahu. Připomeňme dvě moravská sympozia pro praktické lékaře, která se uskutečnila za velké účasti českých i slovenských lékařů v Brně v r. 2000 a 2002, sedm sympozií česko-japonských s onkologickým a chirurgickým programem v Praze, Pardubicích, Hradci Králové a ve Zlíně v letech 2001, 2002 a 2003. Nelze zapomenout ani na organizaci XXI. evropského kongresu International College of Surgeons, který se konal ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně v r. 1998 v Praze.

Publikační aktivita SKM byla vždy realizována ve spolupráci s lékařskými časopisy vydávanými Českou lékařskou společností J. E. P. Vyšla dvě separátní supplementa a desítky odborných článků od našich členů v různých lékařských časopisech. Naši členové z řad univerzitních učitelů jsou zastoupeni v redakčních radách tuzemských i zahraničních časopisů. Od r. 1993 spolupracujeme velmi intenzivně s odborem vědy a výzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR a s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví na reorganizaci této výchovy. Naši členové organizují v rámci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a České lékařské komory doškolovací kurzy pro lékaře.

V oblasti mezinárodních styků vyjíždí každoročně mnoho našich členů na stáže i k zahraničním přednáškám do většiny států Evropy, do USA, Kanady a Japonska. Podporujeme vybavování nemocničních knihoven nejnovější medicínskou literaturou, přispíváme na předplatné zahraničních odborných časopisů a iniciujeme excerptování významných článků ze světového lékařského tisku. Naše činnost je mnohostranná a výhradně dobrovolná. Neplatíme si žádné zaměstnance a kromě xeroxu nemáme žádný jiný investiční majetek.

S rozpočtem každoročně vycházíme díky nevelké, ale pravidelné státní podpoře a díky občasným sponzorským darům a placeným expertizám, které čas od času bezplatně dělají naši členové ve prospěch společnosti SKM. Roční členský příspěvek je stanoven na 150 Kč, čestní členové (jsou 3) jej neplatí. Naším přáním je mírné rozšíření členské základny o charakterní a pracovité odborníky, kteří mají stejné zájmy jako naši dosavadní členové, a uvítali bychom větší zájem státu o pomoc, již můžeme přinést současnému zdravotnictví a vysokému školství, které ji velmi potřebují.

prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.,
předseda Společnosti klinické medicíny