Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Odborné publikace z nakladatelství ACADEMIA

Ray Macintosh, Jim Al-Khalili, Björn Jonson, Teresa Pe–a
JÁDRO. CESTA DO SRDCE HMOTY

Publikace prezentuje na přístupné úrovni podstatné stránky jaderné fyziky: její historii a úlohu při vzniku moderní kvantové vědy, hlavní otázky, které si klade, nejdůležitější výsledky, přesah do jiných vědních disciplín i aplikace v průmyslu, energetice a medicíně. Text doplňují atraktivní fotografie a ilustrace, které názorně dokreslují principy důležitých experimentálních zařízení a základních jaderných procesů. Připomíná také osobnosti moderní fyziky, uvádí čtenáře do prostředí současných laboratoří a přibližuje úchvatné vesmírné děje. Z angličtiny přeložili Dagmar a Jiří Adamovi.

Zdeňka Sochová
LAŠSKÁ SLOVNÍ ZÁSOBA
Jihovýchodní okraj západolašské oblasti

Specifický slovník představuje slovní zásobu jihovýchodní okrajové oblasti západolašského útvaru, založenou na relativně úplném souboru současného lexika (asi 10 000 slovních jednotek). Lexikologická analýza textu zkoumá jednak vnitřní strukturaci nářečního lexika, jednak změny v jeho rozsahu, sleduje poměr dialektismů k výrazům spisovným, cizorodé prvky (germanismy, polonismy, slovakismy), stálost ve vývoji apod. Značná pozornost je věnována expresivům, která tvoří charakteristickou a převážně diferenční složku nářečního lexika.

Roland Kirsch a kol.
HISTORIE SKLÁŘSKÉ VÝROBY V ČESKÝCH ZEMÍCH (II. díl, 1. svazek)
Druhý díl rozsáhlého syntetického díla, které podává ucelený výklad o vývoji sklářství na území České republiky od pravěku do současnosti, je věnován období od konce 19. století do 90. let 20. století. Publikace se zabývá sklářstvím v širokém spektru pohledů z hlediska historického, uměleckohistorického a technologického, sleduje všechny typy sklářské výroby – vedle uměleckého skla také sklo užitkové, průmyslové, technické a bižuterii.

Jaroslav Strnad, Jan Filipský, Jaroslav Holman, Stanislava Vavroušková
DĚJINY INDIE
Další svazek v dnes již dosti početné ediční řadě Dějiny států vydávané Nakladatelstvím Lidové noviny představuje první důkladné zpracování historie indického subkontinentu v českém jazyce, navíc z pera českých autorů. Kolektiv pracovníků Orientálního ústavu AV ČR provádí čtenáře v jedenácti rozsáhlých kapitolách dějinami jižní Asie od prehistorie přes formativní období indické civilizace starověku, středověk poznamenaný vznikem regionálních státních struktur a příchodem islámu, koloniální období až po moderní dobu. Poslední kapitola podává přehled dějin Indické republiky od dosažení nezávislosti v roce 1947 do konce 90. let 20. století. (Dějiny ostatních států jihoasijské oblasti – Bangladéše, Bhútánu, Malediv, Nepálu, Pákistánu a Srí Lanky – budou zpracovány v samostatném svazku, jehož vydání je plánováno na podzim tohoto roku.) Velmi zajímavou a pro mnohého čtenáře možná ne dosti známou kapitolou je závěrečná kapitola nazvaná Indové a my: Česko-indické vztahy v průběhu věků, jež dosti podrobně mapuje historii zájmu obyvatel českých zemí o Indii od středověku přes období národního obrození až do současnosti.
Orientaci v tomto objemném díle (celkem 1185 stran) napomáhá řada pomůcek, jež jsou již tradičně ve všech svazcích této edice soustředěny do oddílu Dodatky. Čtenář zde nalezne základní statistické údaje o Indické republice, chronologické a dynastické přehledy, genealogické tabulky, přehled indických politických stran, obsáhlou bibliografii, jež zachycuje jak základní literaturu k jednotlivým kapitolám, i soupis indických literárních děl přeložených do češtiny a výběr z české indologické produkce.
Ediční poznámka se podrobněji zabývá problémy spojenými s přepisem indických jmen a může představovat vodítko při pokusech o sjednocení někdy dosud poněkud rozkolísaného transkripčního úzu. V konkrétních případech lze konzultovat i podrobný rejstřík, jenž sám o sobě zabírá více než 120 map vytvořených speciálně pro toto dílo.