Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > říjen  > obsah

Informace ze 179. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 29. srpna 2003

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Příprava návrhu státního rozpočtu výzkumu a vývoje 2004–06

Rada vypracovala a předložila vládě Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj na rok 2004 s výhledem na roky 2005 a 2006 a požádala svého předsedu a místopředsedu vlády dr. P. Mareše, aby tento návrh uplatnil při jednání vlády. Rada na podporu výdajů na výzkum a vývoj ve SR 2004 vydala následující prohlášení:

"Rada pro výzkum a vývoj, i když chápe důvody vlády pro snížení výdajů na výzkum a vývoj z 0,58 % HDP v letošním roce na 0,55 % HDP v letech 2004–06, znovu důrazně upozorňuje, že přístup k reformě veřejných financí založený na plošném krácení všech produktivních výdajů státního rozpočtu jen prohloubí problémy, které Česká republika má. Země, které zvolily v minulosti jiný přístup a výdaje na výzkum a vývoj společně se vzděláním posílily, jako např. Finsko (i za cenu převedení části prostředků získaných privatizací), jsou dnes v zcela jiné ekonomické situaci. Rovněž země, které rovněž řeší reformu veřejných financí (např. Rakousko, Německo, Francie), posilují výdaje na výzkum a vývoj, přestože jsou již nyní nesrovnatelně vyšší, než v České republice. Zvolený přístup České republiky povede již ve střednědobém výhledu ke snížení konkurenceschopnosti a životní úrovně obyvatel. Vzhledem k tomu považuje Rada pro výzkum a vývoj za nejúspornější možnou variantu v roce 2004 zachování objemu výdajů na výzkum a vývoj v roce 2004 na úrovni letošního roku ve výši 0,58 % HDP a v dalších dvou letech minimální růst v objemu 0,59 % HDP v roce 2005 a 0,60 % HDP v roce 2006."

Struktura údajů IS VaV 2004

Po projednání návrhu úprav dodavatelských datových struktur pro rok 2004 se zainteresovanými resorty schválila Rada strukturu dat Informačního systému výzkumu a vývoje pro rok 2004.

Výzkum a vývoj pro potřeby regionů

Rada jednala o problematice výzkumu a vývoje pro potřeby regionů. Aktivita v této věci se na Ministerstvu pro místní rozvoj i v regionech, kromě kraje Moravskoslezského, rozbíhá velmi pomalu. Představitelé Moravskoslezského kraje projevili zájem o spolupráci s Radou při řešení problematiky výzkumu a vývoje v tomto kraji. Byla tam ustavena komise pro výzkum a vývoj a vzdělávání. Jedním z jejích členů je člen Rady. Náměstkyně hejtmana kraje Moravskoslezského zaslala předsedovi Rady dr. Marešovi "Rezoluci rady kraje" týkající se vyšší podpory vzdělávání, výzkumu a vývoje v tomto regionu.

Hodnocení výzkumu a vývoje

Rada projednávala problematiku hodnocení výzkumu a vývoje – hodnocení projektů, programů, výzkumných záměrů a organizací výzkumu a vývoje, dále problematiku celkového hodnocení výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků a hodnocení Národní politiky výzkumu a vývoje. Rada ustaví pro tento úkol novou pracovní skupinu.

Další významné projednávané body

Rada se dále mj. zabývala stavem přípravy zákona o veřejných výzkumných institucích, Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky, Národního programu výzkumu II, Analýzy výzkumu a vývoje v České republice, problematikou dlouhodobých základních směrů a proporcí rozvoje výzkumu a vývoje, otázkami souvisejícími s Lisabonským procesem a návrhem části výzkum a vývoj pro tzv. Cardiffskou zprávu, o kterou požádalo Ministerstvo financí.