Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Ze zápisu 26. zasedání Akademické rady AV ČR dne 10. prosince 2002

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Informace o stavu přípravy volby členů Dozorčí komise Akademického sněmu (bod IV).

Písemnou informaci uvedla H. Illnerová s tím, že do doby uzávěrky bylo doručeno celkem 45 návrhů na kandidáty Dozorčí komise Akademického sněmu (24 návrhů na interní členy a 21 návrhů na externí členy). V diskusi byly projednány některé otázky týkající se způsobu voleb.

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci o stavu přípravy volby členů Dozorčí komise Akademického sněmu AV ČR.

Návrh pojetí výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2002 a postupu při jejím zpracování (bod V).

Písemný materiál blíže zdůvodnil P. Nejedlý. V diskusi byly dohodnuty některé doplňky navržené osnovy především o informace týkající se ocenění mladých zaměstnanců pracovišť AV ČR prémií O. Wichterleho, mezinárodních aktivit vyplývajících ze spolupráce pracovišť v rámci EU, přehledu mezinárodních vědeckých konferencí pořádaných v ČR a situace povodněmi postižených ústavů AV ČR.

Akademická rada

 • schválila předložený návrh pojetí výroční zprávy AV ČR za rok 2002 a návrh postupu při jejím zpracování s připomínkami,
 • uložila pověřeným členům Akademické rady dopracovat ve spolupráci s příslušnými útvary KAV a SSČ detailní strukturu jednotlivých kapitol,
 • uložila P. Nejedlému, aby ve spolupráci se členy Akademické rady odpovědnými za jednotlivé vědní oblasti a úseky a s D. Vaníčkovou zajistil zpracování návrhu výroční zprávy za rok 2002 a předložil jej zasedání Akademické rady v březnu 2002.

Zpráva o průběhu XIII. kola veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji organizované Grantovou agenturou AV ČR (bod VI).

Písemnou zprávu v zastoupení F. Rypáčka blíže zdůvodnil T. Herben. V diskusi byly projednány některé otázky týkající se mechanizmu rozdělování finančních prostředků mezi oborovými radami.

Akademická rada

 • vzala na vědomí zprávu o průběhu a výsledcích XIII. kola veřejné soutěže organizované Grantovou agenturou AV ČR.

Návrh směrnice Akademické rady AV ČR o udělování medailí a cen Akademie věd ČR (bod VII).

Návrh připravený podle nových právních předpisů, které umožňují obnovit udělování Cen AV ČR, blíže zdůvodnila H. Illnerová. Mj. uvedla, že soustava cen je v návrhu rozšířena o ceny za řešení programových a grantových projektů podporovaných z účelových prostředků. Naproti tomu nejsou do soustavy cen zahrnuty dříve udělované ceny AV ČR za popularizaci vědy, jejichž udělování je ve smyslu nové právní úpravy sporné. K ocenění práce v této oblasti lze využít čestnou medaili Vojtěcha Náprstka, která byla zřízena na 19. zasedání Akademické rady v červnu 2002 a jejíž zásady včetně postupu při udělování jsou součástí projednávané směrnice. V diskusi bylo podpořeno stanovisko, že medaile AV ČR nebudou po dobu výkonu funkce udělovány členům Akademické rady. Pokud jde o udělování medailí ředitelům pracovišť AV ČR, nebude toto omezení nadále uplatňováno.

Akademická rada

 • schválila zásady pro udělování cen a medailí Akademie věd ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • statut cen Akademie věd ČR a jednací řád Komise pro udělování cen AV ČR s připomínkami,
 • uložila J. Rákosníkovi rezervovat finanční prostředky na udělování cen AV ČR v rozpočtu Akademie věd ČR.

Stanovy Technologického centra AV ČR (bod IX).

Písemný materiál uvedl K. Aim s tím, že jde o nové Stanovy, které jsou výsledkem jednání s vedením TC, členy sdružení a zástupce Akademické rady a odstraňují některé problémy, které vznikly v minulosti.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložené Stanovy Technologického centra AV ČR,
 • jmenovala zástupcem Akademické rady AV ČR v Radě Technologického centra AV ČR K. Aima.

Výsledky revize hospodaření v Astronomickém ústavu AV ČR za léta 1999-2001 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XI).

Zprávu uvedli V. Nekvasil a J. Rákosník.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích revize v Astronomickém ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • doporučila H. Illnerové, aby v souvislosti s pochybeními, na které poukázaly výsledky kontroly, upozornila ředitele Astronomického ústavu na potřebu důkladnější vnitroústavní kontroly na pracovišti.

Výsledky revize hospodaření v Psychologickém ústavu AV ČR za léta 1999-2001 a opatření k nápravě zjištěných nedostatků (bod XII).

Zprávu uvedli L. Petráňová a J. Rákosník.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou zprávu o výsledcích revize v Psychologickém ústavu AV ČR a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků,
 • doporučila H. Illnerové, aby na základě zjištěných nedostatků v personální agendě ústavu rozhodla o krácení osobního příplatku řediteli Psychologického ústavu AV ČR podle předloženého návrhu.

Návrh orientačního programu zasedání Akademické rady AV ČR v I. pololetí 2003 (bod XIII)

uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • schválila orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. pololetí 2003 podle předloženého návrhu.

Informace o aktuálních úkolech Akademie věd ČR (bod XIV).

V. Nekvasil informoval o dalším průběhu jednání o přípravě věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích. Mj. uvedl, že po jednání s Vysokou školou ekonomickou byl připraven nový návrh kapitoly o hospodaření VVI. Dne 17. prosince t.r. se uskuteční společné projednání výsledků meziresortního připomínkového řízení za účasti zástupců resortů.

Akademická rada

 • vzala přednesené informace na vědomí.

Návrh na jmenování ředitelky Orientálního ústavu AV ČR (bod XV).

Návrh Vědecké rady Orientálního ústavu AV ČR, jehož projednávání bylo odloženo z 25. zasedání Akademické rady, uvedl M. Steiner. V diskusi bylo doporučeno, aby hlavní záměry a představy o činnosti ústavu, obsažené v přihlášce Dr. Vavrouškové do výběrového řízení, byly ještě projednány ve Vědecké radě AV ČR. Toto doporučení však nebylo akceptováno. O výsledku jmenování bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • zrušila pověření PhDr. Jiřího Proseckého, CSc., vedením OÚ AV ČR ke dni 31. ledna 2003 a poděkovala mu za vykonanou práci,
 • ve smyslu čl. 19 písm. e) Stanov AV ČR na základě návrhu vědecké rady OÚ AV ČR jmenovala PhDr. Stanislavu Vavrouškovou, CSc., do funkce ředitelky Orientálního ústavu AV ČR s účinností od 1. února 2003 na čtyři roky, tj. do 31. ledna 2007.

Zpráva o činnosti Českého historického ústavu v Římě za léta 2001-2002 a návrh na jmenování jeho ředitelky (bod XVI).

Zprávu přednesla L. Petráňová. O jmenování ředitelky bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • vzala na vědomí zprávu o činnosti Českého historického ústavu v Římě,
 • jmenovalana základě doporučení smluvních stran Smlouvy o spolupráci při obnovení činnosti a provozování ČHÚ v Římě a doporučení Komise ČHÚ v Římě podle čl. III/2 citované Smlouvy prof. PhDr. Zdeňku Hledíkovou, CSc., ředitelkou Českého historického ústavu v Římě s účinností od 1. ledna 2003 na dobu dvou let, tj. do 31. prosince 2004, podle čl. III/1 citované Smlouvy řádným členem Komise ČHÚ v Římě Mgr. Aleše Pořízku (Historický ústav AV ČR),
 • uložila H. Illnerové zaslat jmenovaným příslušné dekrety.

Návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR (bod XVII).

Písemný návrh blíže zdůvodnila L. Petráňová s tím, že Dr. Čmejrková, pověřená vedením ústavu, rezignovala na výkon této funkce a Vědecká rada ÚJČ navrhuje až do ukončení výběrového řízení pověřit vedením tohoto ústavu novou kandidátku.

Akademická rada

 • uvolnila PhDr. Světlu Čmejrkovou, DrSc., z pověření vedením Ústavu pro jazyk český AV ČR k 31. prosinci 2002 na vlastní žádost a poděkovala jí za vykonanou práci,
 • pověřila PhDr. Jarmilu Bachmannovou, CSc., vedením Ústavu pro jazyk český AV ČR od 1. ledna 2003 do jmenování nového ředitele pracoviště,
 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi zajistit ve spolupráci s L. Petráňovou vypsání výběrového řízení,
 • uložila L. Petráňové po konzultaci s Vědeckou radou Ústavu pro jazyk český AV ČR předložit Akademické radě AV ČR návrh na jmenování výběrové komise, zajistit výběrové řízení a předložit Akademické radě návrh Vědecké rady pracoviště na jmenování ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR.

Návrh na vypsání výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR (bod XVIII)

uvedl J. Velemínský s tím, že dosavadnímu řediteli končí první funkční období.

Akademická rada

 • vyhlásila výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR,
 • uložila V. Petrusovi zajistit ve spolupráci s J. Velemínským vypsání výběrového řízení na místo ředitele ÚMG,
 • uložila J. Velemínskému po konzultaci s Vědeckou radou Ústavu molekulární genetiky AV ČR předložit Akademické radě návrh na jmenování příslušné výběrové komise, zajistit výběrové řízení a předložit Akademické radě návrh Vědecké rady pracoviště na jmenování ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Návrh na jmenování komise pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR (bod XIX)

uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Entomologického ústavu AV ČR ve složení - předseda: RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové - doc. Ing. L. Bartoš, DrSc. (VÚ živočišné výroby Uhříněves), prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. (PAÚ), RNDr. A. Honěk, CSc. (VÚRV Praha-Ruzyně), RNDr. M. Jindra, CSc. (ENTÚ), MUDr. Z. Kostrouch, CSc. (1. LF UK Praha), Ing. V. Košťál, CSc. (ENTÚ), RNDr. J. Lukeš, CSc. (PAÚ), RNDr. V. Novotný, CSc. (ENTÚ), prof. RNDr. P. Štys, CSc. (PřF UK Praha), RNDr. J. Žďárek, DrSc. (ÚOCHB).

Různé (bod XXI).

Dotace na ediční činnost v roce 2002 (bod XXI/2).

Písemný návrh uvedl M. Steiner.

Akademická rada

 • souhlasila, aby z rozpočtu AV ČR byly přiděleny dotace pro podporu vědecké literatury a vědeckopopulární literatury v roce 2002 dle návrhu Ediční rady AV ČR.