Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Ze zápisu 25. zasedání Akademické rady AV ČR dne 26. listopadu 2002

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Návrh jednacího řádu Akademického sněmu AV ČR (bod II).

Úvodní slovo k návrhu přednesla H. Illnerová s tím, že jeho text vychází z jednacích řádů, jimiž se Sněm řídil v minulých funkčních obdobích, a obsahuje pouze dílčí úpravy. V diskusi bylo dohodnuto upřesnit ustanovení týkající se postupu při odvolání příslušných funkcionářů z funkce.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh jednacího řádu Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2002-2006 s připomínkou,
 • souhlasila s předložením tohoto návrhu po zapracování připomínky k projednání a schválení XXI. zasedání Akademického sněmu.

Návrh zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XX. zasedání Akademického sněmu (bod III)

uvedla H. Illnerová. V rozpravě byla dohodnuta doplnění a úpravy zprávy, zejména v částech I a II.

Akademická rada

 • schválila zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XX. zasedání Akademického sněmu AV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • souhlasila s předložením této zprávy po úpravě dle připomínek k projednání XXI. zasedání Akademického sněmu.

Návrh nového Statutu Grantové agentury AV ČR (bod IV)

uvedl F. Rypáček, který mj. zdůraznil, že v souvislosti s novým zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, je nutno upravit základní interní normy o veřejné soutěži GA AV.

Akademická rada

 • schválila návrh nového Statutu GA AV a návrh nového znění čl. 76 Stanov AV ČR s připomínkami,
 • souhlasila s předložením těchto návrhů po úpravě dle připomínek k projednání XXI. zasedání Akademického sněmu.

Návrh na zřízení vědeckého titulu "doktor věd" (bod V).

Návrh Vědecké rady AV ČR, zpracovaný na základě usnesení XX. zasedání Akademického sněmu, podrobně zdůvodnil F. Šmahel. V diskusi byly vzneseny formální připomínky k textu materiálu s tím, že pravidla pro udělování tohoto vědeckého titulu budou uplatňována až po schválení úpravy Stanov AV vládou ČR.

Akademická rada

 • vzala na vědomí návrh na zřízení vědeckého titulu doktor věd a návrh na úpravu čl. 5 a 37 Stanov AV ČR s připomínkami,
 • souhlasila s předložením těchto návrhů po úpravě dle připomínek k projednání XXI. zasedání Akademického sněmu.

Návrh na sloučení Ústavu pro hudební vědu AV ČR s Etnologickým ústavem AV ČR (bod VI).

Písemný návrh uvedla L. Petráňová s tím, že byl podpořen stanoviskem Vědecké rady AV ČR. V diskusi byla dohodnuta formální upřesnění textu materiálu.

Akademická rada

 • vzala předložený návrh na vědomí s připomínkami,
 • souhlasila s předložením tohoto návrhu po zapracování připomínek k projednání XXI. zasedání Akademického sněmu,
 • souhlasila s tím, že až do konečného rozhodnutí Sněmu nebude vypisováno výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu pro hudební vědu AV ČR.

Návrh zprávy o současné ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2003 (bod VII).

Písemnou zprávu a návrh rozpočtu AV ČR na rok 2003 podrobně zdůvodnil J. Rákosník. Mj. konstatoval, že návrh rozpočtu byl zpracován podle schválených pravidel a v součinnosti s místopředsedy AV ČR odpovědnými za vědní oblasti. Dále uvedl, že návrh rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR byl projednán dne 20. listopadu 2002 ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který doporučil Rozpočtovému výboru, aby rozpočtová kapitola Akademie věd byla v položce institucionální výdaje posílena o částku 92 mil. Kč.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh,
 • souhlasila s předložením tohoto návrhu k projednání XXI. zasedání Akademického sněmu.

Informace o ustavení a složení Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2002-2006 (bod VIII).

Písemnou informaci uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci o ustavení a složení Akademického sněmu pro funkční období 2002-2006.

Návrh prováděcích opatření k usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2002 č. 1044 o řešení situace povodněmi zasažených dokumentů státních organizací a organizací spravujících kulturní dědictví (bod IX)

uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí usnesení vlády ze dne 30. října 2002 č. 1044 s tím, že zástupcem AV ČR v meziresortní pracovní komisi pro ochranu archivních fondů a dokumentů státních organizací zasažených povodněmi byl jmenován J. Hrušák,
 • uložila J. Hrušákovi, aby zajistil úkol vyplývající z tohoto usnesení.

Návrh na zřízení a stanov Regionálního sdružení brněnských pracovišť AV ČR (bod X)

uvedl V. Sklenička a s tím, že sleduje především vytvoření konzultačního a poradního orgánu vůči vysokoškolským a státním institucím v daném regionu.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí smlouvu o zřízení Regionálníhosdružení brněnských pracovišť AV ČR a jeho stanovy.

Zpráva o průběhu konání Týdne vědy 2002 (bod XI).

Písemnou zprávu uvedl J. Motlík, který mj. informoval, že této tradiční akce se zúčastnilo více jak 8 000 návštěvníků a svá pracoviště otevřelo 52 ústavů. Pozornosti se těšily i besedy a přednášky v budově AV ČR na Národní třídě, kterých se zúčastnilo 770 návštěvníků.

Akademická rada

 • vzala na vědomí zprávu o průběhu konání Týdne vědy a techniky 2002 a děkuje Tiskovému odboru za pozitivní průběh Týdne vědy,
 • uložila J. Motlíkovi, aby dále spolu s Tiskovým odborem pracoval na koncepci Týdne vědy pro rok 2003 v rámci celoevropského Week of Science tak, aby byl zkoordinován s obdobnými aktivitami v rámci EU.

Informace o závěrech předsednictva AV ČR a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod XIII).

H. Illnerová informovala o závěrech 23. zasedání předsednictva Akademické rady ze dne 19. listopadu 2002. Dále informovala, že podle usnesení vlády ČR č. 1087 ze dne 6. listopadu 2002 vláda vyslovila souhlas se změnou termínu pro předložení návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje ČR z 31. března 2003 na 30. listopadu 2003 a návrhu Národního programu výzkumu z 31. prosince 2002 na 31. březen 2003. H. Illnerová požádala členy předsednictva AR o připomínky k materiálu Kultivace vědění v klíčových faktorech produkce, který jí zaslal prof. PhDr. M. Potůček, CSc., vedoucí CESES. V. Nekvasil informoval o výsledcích meziresortního připomínkového řízení k návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích. K dalšímu postupu vypořádání více jak 300 připomínek se uskuteční dne 26. listopadu t.r. jednání v sekretariátu RVV, kterého se za AV ČR zúčastní V. Nekvasil, J. Rákosník a D. Vaníčková.

Akademická rada

 • vzala přednesené informace na vědomí.

Dohoda mezi Německou akademickou výměnnou službou (DAAD) a Akademií věd ČR (AV ČR) o spolupráci v rámci Programu společné podpory výměn vědeckých pracovníků spolupracujících v rámci společných vědeckých projektů (bod XIV).

Návrh přednesl a o historii a postupu přípravy dohody informoval J. Niederle s tím, že dohoda by měla podpořit zejména projekty za účasti mladých vědeckých pracovníků. V diskusi byly vzneseny připomínky týkající se zejména finančního zajištění potenciálních projektů. K tomu bylo konstatováno, že projekty budou jako v případě ostatních mezinárodních dohod AV ČR schvalovány za účasti ředitelů příslušných pracovišť v rámci rozpočtu na zahraniční styky.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • souhlasila s Dohodou mezi AV ČR a DAAD SRN o spolupráci v rámci Programu podpory výměn vědeckých pracovníků spolupracujících v rámci společných vědeckých projektů,
 • uložila J. Niederlovi informovat ústavy AV ČR o podmínkách Dohody a vyhlásit podmínky pro podávání společných projektů.

Návrh na jmenování komise pro výběr ředitele Archeologického ústavu AV ČR Praha (bod XVI)

uvedla L. Petráňová.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběr ředitele Archeologického ústavu AV ČR Praha ve složení: předsedkyně - doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. (AR), členové - doc. PhDr. M. Čižmář, CSc. (Ústav archeologické památkové péče Brno), PhDr. P. Drda (ARÚ Praha), PhDr. J. Kandert (Náprstkovo muzeum, FSV UK), doc. PhDr. P. Kouřil, CSc. (ARÚ Brno), PhDr. M. Kuna, CSc. (ARÚ Praha), PhDr. I. Pavlů, DrSc. (ARÚ Praha), doc. PhDr. P. Sommer, CSc. (ARÚ Praha), prof. PhDr. S. Stuchlík, CSc. (ARÚ Brno), prof. PhDr. F. Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií), prof. PhDr. J. Sláma, CSc. (FF UK).

Návrh na jmenování komisí pro výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů Botanického ústavu AV ČR a Fyziologického ústavu AV ČR (bod XVII).

Návrh na složení komisí připravený po konzultaci s vědeckými radami pracovišť přednesl J. Velemínský, který na základě aktuálního vyjasnění časových možností navrhovaných členů komisí doporučil po jedné úpravě v každém z návrhů.

Akademická rada

 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele Botanického ústavu AV ČR ve složení: předseda - RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové - prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. (PAÚ), doc. RNDr. L. Hrouda, CSc. (PřF UK Praha), doc. RNDr. M. Chytrý, CSc. (PřF MU Brno), RNDr. L. Klimeš, CSc. (BÚ), prof. RNDr. P. Kovář, CSc. (PřF UK), RNDr. F. Krahulec, CSc. (BÚ), doc. RNDr. K. Kubát, CSc. (Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem), prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. (PřF Univerzita Palackého Olomouc), RNDr. P. Pyšek CSc. (BÚ), prof. RNDr. F. Sehnal, DrSc. (ENTÚ), doc. RNDr. J. Zima, DrSc. (ÚBO),
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele Fyziologického ústavu AV ČR ve složení: předseda - RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové - MUDr. J. Bureš, DrSc. (FGÚ), prof. MUDr. J. Herget, DrSc. (2. LF UK Praha), MUDr. J. Kopecký, DrSc. (FGÚ), prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc. (FGÚ), doc. RNDr. P. Pikálek, CSc. (PřF UK Praha), prof. MUDr. R. Rokyta, DrSc. (3. LF UK Praha), prof. RNDr. B. Říhová, DrSc. (MBÚ), prof. MUDr. E. Syková, DrSc. (ÚEM), MUDr. V. Viklický, CSc. (ÚMG).

Různé (bod XXI).

Návrh postupu AV ČR při přijímání návrhů výzkumných záměrů (bod XXI/1) uvedl F. Rypáček, který upozornil zejména na hlavní úkoly a termíny vyplývající pro poskytovatele výzkumných záměrů ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, a z usnesení vlády ČR č. 1165 ze dne 18. listopadu 2002 o možnosti prodloužení řešení výzkumných záměrů. V diskusi bylo doporučeno v souvislosti s přípravou nových výzkumných záměrů požádat počátkem roku 2004 Radu pro výzkum a vývoj o převod části účelových prostředků (určených na badatelské projekty) na institucionální prostředky.

Akademická rada

 • v souladu s § 27 zákona 130/2002 Sb. stanovila náležitosti pro předkládání návrhů výzkumných záměrů pracovišť, jejichž je AV ČR zřizovatelem, ve znění přílohy 2,
 • na základě usnesení vlády č. 1165 ze dne 18. listopadu 2002 přijala rozhodnutí o tom, že
 • využije možnost prodlužovat dosavadní výzkumné záměry do 31. prosince 2004,
 • návrhy nových výzkumných záměrů bude přijímat až v termínu stanoveném pro výzkumné záměry, jejichž řešení bude zahájeno od 1. ledna 2005,
 • uložila F. Rypáčkovi zveřejnit náležitosti předkládání výzkumných záměrů v rámci působnosti AV ČR a na poradě dne 27. listopadu 2002 seznámit ředitele pracovišť s postupem při předkládání výzkumných záměrů vyplývajícím z výše uvedeného usnesení vlády č. 1165.

Sdělení a podněty z pracovních agend členů Akademické rady (bod XXI/3).

Akademická rada

 • vzala na vědomí informaci K. Aima o poslední fázi přípravy Národního programu výzkumu (NPV) s tím, že do pracovní skupiny pro přípravu NPV byl MŠMT jmenován F. Rypáček a do koordinační skupiny pro přípravu NPV K. Aim;
 • vzala na vědomí informaci K. Aima o rozsahu a průběhu konference European Research 2002: The ERA and the Framework Programme, která se uskutečnila 11.-13. listopadu t. r. v Bruselu;
 • vzala na vědomí informaci J. Niederla o průběhu a přijatém stanovisku 6. fóra akademií V4 v Maďarsku, které se konalo ve dnech 24.-25. listopadu t. r.