Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Reflexe počátků vědecké instituce První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků

Obrázek k článku 

Setkání pamětníků, pořádané Archivem AV ČR, se konalo 25. a 26. 11. 2002 v budově Akademie věd. Záštitu nad ním převzala předsedkyně AV ČR doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Ač se nemohla zúčastnit zahájení, stačila se zastavit v úterním odpoledni. Jedinečná příležitost, daná soustředěním vědců začínajících spolu s Akademií, bude využita pro svébytné doplnění a obohacení archivních pramenů i jako východisko pro další kontakty.

Jednání 25. listopadu otevřela a první část moderovala ředitelka Archivu PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. Shromážděné kolegy uvedla do tématu a objasnila záměry organizátorů. Dopolední blok byl koncipován jako úvod i širší historický rámec pro vzpomínky. Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc. (dlouholetý předseda Akademie i pamětník) shrnul ve svém vystoupení s podtitulem "pohled oknem z vnějšku dovnitř" Chemii v ČSAV ve stavu zrodu. PhDr. Jozef Klačka (Archiv SAV) v referátu Slovensko a nová Akademie poskytl obraz situace před vznikem ČSAV a aktivit a zájmů slovenských činitelů. A zároveň omluvil představitele Slovenské akadémie vied, kteří se nemohli setkání zúčastnit. Doc. PhDr. Alena Míšková zhodnotila Kontinuitu a diskontinuitu ČSAV se staršími vědeckými institucemi. Osvětlila jak výchozí body pro založení Akademie, tak její podobu. Obsahově sem patřila i hutná informace PhDr. Jindřicha Schwippela o Společných jmenovatelích pamětnických interviewnahrávaných pro Archiv.

Odpolední blok byl (pro připomenutí atmosféry) uvozen znělkou složenou Václavem Dobiášem pro ČSAV, záznamem z vystoupení Zdeňka Nejedlého na slavnostním shromáždění při vzniku ČSAV a krátkým filmem J. Kořána o založení, funkci a počátcích ČSAV. Vlastní jednání bylo věnováno vědám o neživé i živé přírodě a předsedala mu doc. PhDr. L. Petráňová, CSc. Vystoupení RNDr. Miloslava Kopeckého, DrSc., patřilo okolnostem Vzniku Astronomického ústavu ČSAV,podmíněným samozřejmě i lidskými faktory. Prof. Dr. Jaroslav Kurzweil, DrSc., mj. ocenil přední matematiky, "patrony" Matematického ústavu (Začátky ČSAV očima matematika začátečníka). Společný příspěvek RNDr. Jana Kaczéra, DrSc., a RNDr. Stanislava Šafraty byl věnován nejednoduchému Vzniku nových fyzikálních pracovišť v ČSAV. Nejen kritické hodnocení oboru zaznělo z úst prof. RNDr. Jaroslava Kouteckého v Československé fyzikální chemii v 50. letech. Do reálií a lidských problémů Počátků hydrodynamiky v ČSAV zasvětil posluchače Ing. Miroslav Rudiš, CSc. O rekonstrukci kláštera Na Slovanech a umístění ústavů v jeho zdech hovořil Ing. Vratislav Kafka, DrSc. (Akademie a Emauzy). Za nepřítomného prof. RNDr. Jana Svobodu, DrSc., přečetl příspěvek Specifika vzniku a vývoje Ústavu experimentální biologie a genetiky MVDr. Josef Geryk, CSc.

V úterý 26. listopadu ještě pokračoval dopolední blok (jemuž předsedala doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.) příspěvky z věd o živé přírodě. Uvedlo ho poutavé vystoupení RNDr. Evy Streiblové, DrSc., nazvané Mikrobiologický ústav - zamyšlení po letech. RNDr. Jaroslav Weiser, DrSc., barvitě líčil Vývoj parazitologického výzkumu v ČSAV od jeho počátků v Biologickém ústavu, zejménajeho praktické využití. Ing. Milan Peňáz, DrSc., sledoval Vývoj zoologie v Ústavu biologie obratlovců v působení osobností i v podmínkách práce. Sociální a humanitní vědy uvodil PhDr. Čeněk Staňa, CSc., z brněnského ústavu (Příspěvek ČSAV k rozvoji archeologie v 50. letech). K etnologii se vyjadřovala PhDr. Olga Skalníková, CSc., (Pamětnické glosy k založení Kabinetu pro národopis). Obecně se na Počátky Orientálního ústavu jako etablovaného ústavu nejen v ČSAV podíval PhDr. Jiří Bečka, CSc., zatímco živý a přehledný obraz historického bádání především v 50. letech vykreslila PhDr. Pavla

Horská-Vrbová, CSc. (Mé vzpomínky na počátky Historického ústavu v ČSAV), jež pak předsedala odpolednímu bloku. Připomínky k počátkům některých ústavů v ČSAV čerpal RNDr. Viktor Trkal, CSc. (ml.) i ze vzpomínek svého otce… Klady a zápory přechodu Ústavu pro jazyk český do ČSAV zasvěceně přiblížil prof. PhDr. František Daneš, DrSc. Tematicky na něj navázal PhDr. Jiří Bečka, CSc., Podoboua peripetiemiSlovanského ústavu (nejen) v ČSAV.O prvých krocích klasických filologů v ČSAV včetně některých tragických osudů hovořil prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. K biologii se vrátil příspěvek RNDr. Jaroslava Moravce, CSc. (Geobotanická laboratoř, prvopočátek Botanického ústavu ČSAV a její práce) i s ukázkami prací tohoto pracoviště.

Závěrečné slovo pronesl JUDr. Miroslav Šmidák, který spojil svůj pohled na činnost vedení ČSAV se souhrnem proslovených příspěvků a s charakteristikou Akademie v 50. letech.

Organizátoři se prostě pokusili svolat odpovídající soubor pamětníků oborů pěstovaných v ČSAV v době jejího vzniku. Ač ne vždy se to podařilo zcela, byl zde předestřen dosti plastický obraz počátků ČSAV v podmínkách zatížených neradostnou situací totalitní minulosti.

Hana Barvíková,
Archiv AV ČR