Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Nano 02 – První česká národní konference nanověd a nanotechnologií

Obrázek k článku 

Žijeme na úsvitu 21. století, které, jak se zdá, bude stoletím nanověd, stejně tak jako 19. století bylo stoletím páry a 20. století stoletím kosmonautiky a jaderné energie. Zdá se, že tak jak lidstvo obracelo svou pozornost v minulém století do nekonečných dálek vesmíru, bude tomu v nadcházejícím století do jisté míry opačně. Naší touhou bude nahlédnout do tajů a závratných hloubek hmoty. Takový vývoj není ničím překvapivým, neboť se jedná o další vývojovou etapu ve snaze lidstva užívat dary přírody v podobě hmoty a energie, pokud možno co nejefektivněji. Koneckonců tuto vizi vzpomenul i geniální myslitel a nositel Nobelovy ceny za fyziku R. P. Feynman ve svém, dnes již legendárním, proslovu \"There is Plenty of Room at the Bottom\" již v r. 1959.

Také v České republice bychom rádi přispěli adekvátním dílem k celosvětovému úsilí o poznání zákonitostí v oblastech nanometrické, resp. nanosekundové škály a jevů s nimi souvisejících, protínající široké spektrum dnešních klasických věd. Proto vznikla sekce Nanovědy a nanotechnologie při České společnosti pro nové materiály a technologie (csnmt.fme.vutbr/nano) s cílem sjednotit osamocená česká pracoviště pracující v nanooblastech a poskytnout jejich pracovníkům adekvátní zázemí pro rozvíjení dalších aktivit. Jak se ukazuje, vzhledem k značné finanční náročnosti špičkového nanovýzkumu (např.: www.nano.gov), se pracoviště podobného zaměření integrují jak ve státech EU, tak i USA.

V České republice se bez integrace dříve či později rovněž neobejdeme, a právě z tohoto důvodu byla ve dnech 19.-21. 11. 2002 z podnětu sekce Nanověd a nanotechnologií uspořádána první národní konference tematicky zaměřená na pokrok základního i aplikovaného výzkumu a vývoje v nanometrických, resp. nanočasových škálách v České republice. Třídenní konference se uskutečnila v příjemném prostředí areálu brněnského Vysokého učení technického pod záštitou Fakulty strojního inženýrství.

Konferenci zahájil předseda sekce Nanověd a nanotechnologií T. Prnka, který předestřel koncepci a strategii Sekce. Byly předneseny referáty organizačního typu dotýkající se účasti našich pracovišť v 6. rámcovém programu EU, potažmo projektů COST zaměřených na nanoprojekty. Následovaly přehledné prezentace jednotlivých ústavů, výzkumných pracovišť, vysokých škol i firem společně s tematicky orientovanými přednáškami. Celkový počet 129 účastníků presentoval 92 přednášek a posterů. Z ústavů Akademie věd ČR se představily: Fyzikální ústav, Mikrobiologický ústav, Ústav analytické chemie, Ústav anorganické chemie, Ústav ekologie krajiny, Ústav fyzikální chemie, Ústav fyziky materiálů, Ústav chemických procesů, Ústav jaderné fyziky, Ústav makromolekulární chemie, Ústav organické chemie a biochemie, Ústav přístrojové techniky, Ústav radiotechniky a elektroniky, Ústav struktury a mechaniky hornin a Technologické centrum AV ČR. Společně se zástupci většiny našich vysokých škol a některých firem se konference zúčastnilo také několik zahraničních hostů.

Navzdory pestré směsici nejrůznějších odborných zájmů, názorů a zkušeností se na adresu AV ČR, potažmo připravovaného Národního programu orientovaného výzkumu a vývoje, snesla výtka za nízkou podporu nanověd a jejich aplikovatelných výstupů v podobě příslušných nanotechnologií, zejména co se přístrojového vybavení týče. Za všechny příklady uveďme skutečnost, že Česká republika je z kandidátských zemí EU s největší pravděpodobností poslední, která nevlastní byť jediný exemplář transmisního elektronového mikroskopu s vysokým rozlišením (HRTEM) - základní přístroj pro studium nanostruktur.

Závěrem organizátoři přislíbili, že za rok bude letošní konference pokračovat; podrobnosti budou uveřejněny na výše uvedené webové stránce sekce Nanověd a nanotechnologií při ČSNMT.

Mgr. Jaroslav Bačkovský,
tajemník řídícího výboru sekce Nanověd a nanotechnologií při ČSNMT