Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2003  > leden  > obsah

Informace ze 169. zasedání Rady pro výzkum a vývoj, které se konalo dne 29. 11. 2002 na ČVUT

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Nařízení vlády o účelové podpoře a nařízení vlády o institucionální podpoře

Prováděcí předpisy k zákonu č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje - nařízení vlády č. 461 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje a o hodnocení výzkumných záměrů, vyšla ve Sbírce zákonů dne 8. listopadu 2002 a tímto dnem nabyla účinnosti.

Kontrola úkolů; schválené materiály; proběhlá jednání

Rada vzala na vědomí usnesení 89 z 20. listopadu 2002 ze 7. schůze rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k žádosti vlády o rozpočtové opatření ve státním rozpočtu na rok 2002 v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Došlo zde ke změně ukazatelů nepřesahujících 10 % schváleného rozpočtu, tj. ke snížení výdajů na výzkum a vývoj celkem o 118 000 000 Kč, které schválila vláda.

Rada jednala o administrativním zabezpečení výzkumu a vývoje, které je na resortech stále neúnosně podceněno a má negativní důsledky, za které je Česká republika i zvenčí kritizována. Rada na to již upozorňovala, ale zlepšení nenastalo. Po schválení státního rozpočtu na rok 2003 Poslaneckou sněmovnou by měly resorty stanovit počet pracovníků potřebných pro jejich administrativu spojenou s výzkumem a vývojem.

Vláda schválila svým usnesením ze dne 18. listopadu 2002 č. 1165 možnost prodloužení řešení výzkumných záměrů končících k 31. prosinci 2003 o jeden rok, tj. do 31. prosince 2004.

Návrh věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích

Rada vzala na vědomí prodloužení termínu k předložení návrhu věcného záměru zákona o VVI vládě na 31. ledna 2003 a prodloužení termínu k předložení návrhu zákona o VVI vládě na 30. září 2003. Rada vyslovila souhlas s návrhem zpracovatelů na vypořádání zásadních připomínek k návrhu věcného záměru zákona o VVI vznesených v meziresortním připomínkovém řízení a uložila projednat je s příslušnými resorty.

Státní správa ve výzkumu a vývoji

Rada jednala o problematice státní správy ve výzkumu a vývoji. Byl vypracován podklad s přehledem hlavních problémů současného stavu řízení a financování výzkumu a vývoje v České republice s návrhy způsobů jejich řešení. Rada souhlasila, aby ve spolupráci s MŠMT byl předložen vládě do 31. března 2003 materiál s návrhem řešení nejnaléhavějších problémů výzkumu a vývoje a aby další problémy výzkumu a vývoje byly řešeny v návrhu Národní politiky výzkumu a vývoje ČR, který má MŠMT ve spolupráci s Radou předložit vládě v listopadu 2003.

Střednědobý výhled podpory výzkumu a vývoje

Zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory VaV je úkolem Rady, který jí ukládá zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. Byl vypracován Koncept návrhu střednědobého výhledu podpory VaV na roky 2004 a 2005 s výhledem do roku 2006, který bude aktualizován podle údajů zaslaných resorty k 30. listopadu 2002.

Zadávací dokumentace Grantové agentury ČR pro podávání grantových projektů

Grantová agentura České republiky předložila Radě k posouzení zadávací dokumentaci pro podávání návrhů grantových projektů na postdoktorské grantové projekty na rok 2003 a na standardní projekty na rok 2004. Rada uložila předsednictvu Rady a sekretariátu, aby zajistili zaslání souhrnu připomínek Rady GA ČR do konce roku 2002.

Usnesení výboru PS ke Zprávě kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny ve svém usnesení ke Zprávě o činnosti kontrolní rady GA ČR žádá Radu, aby ve spolupráci s předsednictvem GA ČR připravila transparentnější pravidla, která by obsahovala sankce za neplnění podmínek udělení grantu, a aby byla připravena změna statutu GA ČR. Podle stanoviska Rady k tomuto usnesení nové právní předpisy (zákon č. 130/2002 Sb. a nařízení vlády o účelové podpoře) již řeší problém neplnění podmínek udělení grantu a sankce za jejich neplnění. Předseda Rady dr. Mareš doporučil, aby Rada k vysvětlení této záležitosti jednala se zpravodajem ke Zprávě kontrolní rady GA ČR poslancem P. Plevou.