Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Ze zápisu 21. zasedání Akademické rady AV ČR dne 16. července 2002

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Návrh na ustavení koordinační skupiny pro hodnocení výzkumu v AV ČR (bod II).

Předložený návrh uvedl F. Rypáček, který blíže objasnil účel a pracovní náplň koordinační skupiny a odůvodnil její složení. V diskusi bylo ustavení koordinační skupiny podpořeno. Pokud jde o úkoly pracovní skupiny, bude třeba, aby se vedle svých dlouhodobých metodických a informačních úkolů v nejbližší době vyjádřila i k návrhům podkladů pro nadcházející další etapu hodnocení výzkumných záměrů.

Akademická rada

 • ustavila pracovní skupinu pro koordinaci hodnocení výzkumu v rámci AV ČR ve složení: svolavatel-RNDr. F. Rypáček, CSc. (AR), členové-Ing. K. Aim, CSc. (AR), doc. RNDr. T. Herben, CSc. (GA AV), JUDr. M. Illner (VR), PhDr. I. Kadlecová (KNAV ČR), Ing. V. Nekvasil, CSc. (AR), RNDr. D. Wagnerová, DrSc. (členka pracovní skupiny European Research and Technology Development Evaluation) s tím, že bude dále doplněna dle připomínek Akademické rady,
 • uložila F. Rypáčkovi, aby svolal koordinační skupinu k ustavujícímu zasedání a o dohodnutém systému její práce v příhodném čase informoval Akademickou radu.

Návrh na zřízení Střediska pro koordinaci účasti v programech výzkumu EU v rámci KAV ČR (bod III).

Úvodní slovo k předloženému návrhu přednesl F. Rypáček, který objasnil, že smyslem nově zřizovaného útvaru bude zajišťovat pro pracoviště AV ČR přesné strukturální a formální podklady k přihlašování do výzkumných programů EU a opatřovat jim další technické a administrativní informace. V diskusi bylo zřízení nového útvaru podpořeno, bylo dohodnuto jeho nové označení a byla zdůrazněna potřeba koordinace jeho práce s Technologickým centrem AV ČR a se zahraničním odborem SSČ AV ČR.

Akademická rada

 • schválila hlavní zaměření pracovní náplně referátu pro koordinaci účasti AV ČR v programech výzkumu EU v rámci odboru podpory vědy KAV ČR podle předloženého návrhu s připomínkami,
 • uložila V. Petrusovi
 • zajistit výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího tohoto referátu,
 • zajistit další organizační, personální a prostorové podmínky pro činnosti referátu.

Návrh směrnice k zavedení Kariérního řádu a k přechodu na systém 16. platových tříd (bod IV).

Předložený návrh uvedl J. Rákosník, který zdůraznil jeho velký význam pro vnitřní život AV ČR a připomenul předchozí jednání o této problematice. V diskusi byly dohodnuty některé upřesňující úpravy textu a bylo obšírněji jednáno o kvalifikačním zařazování ředitelů pracovišť a o lhůtách a podmínkách pro uskutečňování atestací. Rovněž bylo doporučeno ještě znovu ověřit anglické názvy jednotlivých kvalifikačních stupňů a vhodněji nazvat i celou navrhovanou směrnici. Případné další připomínky k návrhu sdělí členové Akademické rady J. Rákosníkovi do 24. července 2002 a ve stejném termínu se k návrhu per rollam vyjádří i členové Právní komise AV ČR.

Akademická rada

 • schválila Pravidla pro zařazování pracovníků AV ČR do kvalifikačních stupňů podle předloženého návrhu s připomínkami a s tím, že po úpravě dle připomínek budou vydána jako směrnice Akademické rady AV ČR,
 • uložila F. Šmahelovi, aby ve spolupráci s místopředsedy AV ČR a na základě širších návrhů jednotlivých sekcí AV ČR předložil Akademické radě do 15. října 2002 návrh na složení Celoakademické koordinační komise.

Návrh smlouvy mezi Fyzikálním ústavem AV ČR, Univerzitou Karlovou a Sincrotrone Trieste (bod V).

Předložený návrh smlouvy doporučil ke schválení V. Nekvasil, který zároveň objasnil účast dalších pracovišť AV ČR na činnosti tohoto společného pracoviště. V diskusi Akademická rada znovu zdůraznila, že všechny obdobné smlouvy, jejichž konečné schvalování si vyhradila, jí musí být předkládány včas před jejich podpisem smluvními stranami. Na tento požadavek bude třeba znovu upozornit ředitele pracovišť na jejich nejbližší poradě.

Akademická rada

 • souhlasila s předloženou smlouvou o spolupráci mezi FZÚ AV ČR, UK a Sincrotrone Trieste, uzavíranou za účelem zajištění existence a společného provozu pracoviště FZÚ AV ČR a MFF UK u zdroje synchrotronového záření v Terstu, s připomínkami,
 • uložila H. Illnerové, aby smlouvu jménem Akademické rady potvrdila.

Návrh na doplnění Komise pro životní prostředí AV ČR (bod VI)

blíže odůvodnil J. Velemínský.

Akademická rada

 • jmenovala Ing. Igora Míchala, CSc. (Agentura ochrany přírody a krajiny) členem Komise pro životní prostředí AV ČR s účinností od 1. srpna 2002.

Informace o závěrech předsednictva AV ČR a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod VIII).

H. Illnerová informovala o závěrech 18. zasedání předsednictva Akademické rady ze dne 11. července 2002 a o svém jednání s předsedou Konference rektorů I. Wilhelmem, které se týkalo dalšího postupu při přípravě nových výzkumných záměrů a perspektivy budoucí činnosti výzkumných center.

V. Nekvasil seznámil Akademickou radu se stanoviskem AV ČR ke jmenování nové vlády ČR, které na žádost ČTK připravil spolu s dalšími členy Akademické rady. Dále podrobně informoval o postupu přípravy zákona o veřejných vědeckých institucích.

J. Rákosník podal průběžnou zprávu o přípravě rozpočtu AV ČR na rok 2003. V této souvislosti vyslovila Akademická rada předběžný souhlas s výší uvažovaného růstu mzdových prostředků na příští rok a s posílením stavebních investic.

Akademická rada dále vzala na vědomí informaci K. Aima a F. Rypáčka o průběhu a výsledcích výjezdního pracovního jednání k přípravě Národního programu výzkumu (NPV), které se uskutečnilo ve Vzdělávacím a konferenčním centru MŠMT v Telči ve dnech 9.-11. července 2002. Na jednání byl mj. dohodnut harmonogram dalšího postupu přípravy NPV až po předložení jeho návrhu vládě k datu 31. prosince 2002. Nejbližšími kroky jsou předložení návrhů programů VaV zahajovaných v roce 2003 v termínu 19. července 2002 Radě pro výzkum a vývoj a předložení upřesněných návrhů tematických a průřezových programů ve struktuře NPV v termínu 31. července 2002 MŠMT. V případě AV ČR jako koordinátora a poskytovatele jde o program Informační společnost, který by měl být vyhlášen v rámci jedné veřejné soutěže s předpokládaným zahájením řešení v polovině roku 2003 a s rozpočtem na r. 2003 ve výši 45 mil. Kč.

V této souvislosti byla rovněž zmíněna nutnost zamyslet se nad koncepcí a názvem Programu podpory cíleného VaV v případě jeho začlenění do NPV a potřeba zformulovat stanovisko AV ČR k Návrhu strategického postupu v oblasti podpory center výzkumu a vývoje před datem 28. srpna 2002 (dokument je k dispozici na webové adrese: http://www.vyzkum.cz k veřejné diskusi do konce září t. r.). O zpracování stanoviska byl požádán F. Rypáček.

Konečně bylo na návrh P. Nejedlého dohodnuto, že na některé podzimní zasedání Akademické rady bude zařazeno projednání koncepce i případné konkrétnější podoby předpokládané budoucí transformace struktury pracovišť AV ČR.

Návrh na potvrzení smlouvy o zřízení a provozování společného pracoviště Centrum molekulárních interakcí a biotransformací léčiv, uzavřené mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR a Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou (bod IX)

uvedl J. Velemínský, který doporučil jeho schválení a zároveň poukázal na nutnost odstranění některých formálních i věcných nedostatků textu předložené smlouvy.

Akademická rada

 • dodatečně souhlasila se smlouvou uzavřenou mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, kterou se zakládá Centrum molekulárních interakcí a biotransformací léčiv s připomínkami,
 • uložila J. Velemínskému, aby smlouvu po úpravě dle připomínek jménem Akademické rady potvrdil.

Návrh na jmenování komisí pro výběrová řízení na obsazení funkcí ředitelů Ústavu ekologie krajiny AV ČR a Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR (bod X).

Návrhy uvedl J. Velemínský.

Akademická rada

 • vzala předložené návrhy na vědomí,
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu ekologie krajiny AV ČR ve složení: předseda - RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové - PhDr. M. Gottlieb (v důchodu), prof. RNDr. L. Grubhoffer, CSc. (PAÚ), JUDr. M. Illner (SOÚ), Ing. D. Janouš, CSc. (ÚEK AV ČR), prof. Ing. P. Kalač, CSc. (JU České Budějovice), prof. RNDr. P. Kovář, CSc. (PřF UK Praha), PhDr. M. Lapka, CSc. (ÚEK), prof. RNDr. L. Nátr, DrSc. (PřF UK Praha), RNDr. L. Nedbal, CSc. (ÚEK), RNDr. I. Nemešová, CSc. (ÚFA), PhDr. I. Rynda (Centrum pro otázky ŽP UK Praha), doc. Ing. J. Tříska, CSc. (ÚEK),
 • jmenovala komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR ve složení:-předseda RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR), členové - RNDr. T. Barth, DrSc. (ÚOCHB), doc. RNDr. I. Horáček, CSc. (PřF UK Praha), prof. MVDr. Ing. F. Jílek, CSc. (ČZU Praha), Ing. J. Kopečný, DrSc. (ÚŽFG), RNDr. F. Krahulec, CSc. (BÚ), doc. Ing. O. Linhart, DrSc. (JU České Budějovice), doc. MVDr. I. Míšek, CSc. (ÚŽFG), prof. RNDr. V. Pačes, DrSc. (ÚMG), Ing. P. Ráb, DrSc. (ÚŽFG), prof. MUDr. E. Syková, DrSc. (ÚEM), doc. MVDr. J. Škarda, DrSc. (ÚŽFG), RNDr. B. Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav Brno), doc. RNDr. J. Zima, DrSc. (ÚBO).

Informace o podpisu obnovené dohody o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Rumunskou akademií věd (bod XI).

Předložený materiál uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • souhlasila s podepsáním Dohody o spolupráci mezi AV ČR a Rumunskou akademií věd ze dne 6. června 2002,
 • uložila J. Niederlovi informovat ústavy AV ČR o možnostech využívání této dohody.

Informace o podpisu nové dohody o vědecké spolupráci mezi AV ČR a CNRS Francie (bod XII).

Předloženou informaci uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • souhlasila s podepsáním Dohody o spolupráci mezi AV ČR a CNRS Francie ze dne 1. července 2002,
 • uložila J. Niederlemu, aby informoval ústavy AV ČR o možnostech využívání této dohody a přitom je zvláště upozornil na ustanovení týkající se účtování nákladů spojených s ochranou a využíváním vlastnictví duševních práv.

Informace o 76. valném shromáždění Mezinárodní akademické unie (UAI) (bod XIII).

Zprávu uvedla L. Petráňová.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • uložila L. Petráňové
 • seznámit spolupracující pracoviště s výsledky hodnocení projektů,
 • sledovat postup prací na projektech UAI,
 • ve spolupráci s J. Niederlem informovat ústavy humanitních a společenských věd o návrhu projektu UAI na vybudování výzkumné sítě "Lidská práva, lidská důstojnost a povinnosti člověka-istorické, kulturní a společenské aspekty" společně s organizacemi UNESCO a Evropským fondem pro vědu.

Různé (bod XVII).

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí informaci R. Vlčka o potřebě zabezpečení výuky jazyků pro pracovníky brněnských pracovišť AV ČR od září 2002 a souhlasí s posílením rozpočtu Katedry jazyků AV ČR na léta 2002-2003 v rozsahu nutném pro zabezpečení tohoto úkolu;
 • vzala se souhlasem na vědomí, že H. Illnerová předložila na základě návrhů pracovišť AV ČR a po vyjádření místopředsedů AV ČR Správní radě Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových pět návrhů mladých vědeckých pracovníků AV ČR na kandidáty Ceny Josefa Hlávky v roce 2002 a návrh na ocenění prof. RNDr. Jana Svobody, DrSc., Medailí Josefa Hlávky;
 • vzala se souhlasem na vědomí, že H. Illnerová navrhla ministryni školství, mládeže a tělovýchovy ČR JUDr. Petře Buzkové udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za výzkum doc. Ing. Karlu Ulbrichovi, DrSc., řediteli Ústavu makromolekulární chemie AV ČR;
 • na návrh V. Nekvasila souhlasila s úpravou usnesení 19. zasedání Akademické rady ze dne 4. 6. 2002, bod XII/b, v tom smyslu, že AV ČR přejímá nad IV. mezinárodní konferencí o kvalitě městského vzduchu, pořádanou Matematicko-fyzikální fakultou UK v březnu 2003, i svou záštitu;
 • vzala na vědomí informaci F. Rypáčka, že Rada pro výzkum a vývoj schválila prodloužení "Programu podpory projektů cíleného výzkumu" o jeden rok, tj. do roku 2005. V návaznosti na to ukládá Akademická rada F. Rypáčkovi zajistit přípravu vyhlášení II. kola veřejné soutěže o projekty tohoto programu;
 • vzala s uspokojením na vědomí informace J. Niederla o úspěšném průběhu dalších jednání o spolupráci s Národní radou pro vědu Kanady, DAAD a Frauenhoferovou společností (SRN);
 • bere na vědomí informaci P. Hejdy a K. Aima o 2. schůzi Pracovní skupiny zástupců AVO a AV ČR, konané 27. června v Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně; na setkání byl mj. projednán návrh statutu a způsobu práce skupiny, přijat návrh na exekutivní zajišťování spolupráce mezi AVO a AV ČR Technologickým centrem AV ČR a posouzen stav přípravy "pilotních" projektů spolupráce.