Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Ze zápisu 20. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 25. 6. 2002

Zasedání Akademické rady AV ČR zahájila a řídila předsedkyně AV ČR doc. H. Illnerová.

Ověření zápisu z 19. zasedání Akademické rady AV ČR dne 4. června 2002 (bod I).

Zápis byl ověřen s doplněním bodu XII tohoto znění: "t) bere na vědomí informaci J. Syky o pořádání společného semináře o neurovědách, který se konal ve dnech 30. května 2002 až 1. června 2002 v Berlíně; pořadatelem byl Ústav experimentální medicíny AV ČR a Neurologický ústav MPG".

Stav přípravy konstituování Akademického sněmu AV ČR pro funkční období 2002-2006 a zajištění volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Sněmu (bod II).

Písemný materiál uvedla H. Illnerová. V diskusi bylo dohodnuto doplnit hromadný dopis zasílaný na vědecká pracoviště o upozornění týkající se navrhování současných členů Akademické rady i vhodných kandidátů pro budoucí vedení Akademie.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • schválila dopis k zajištění volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Akademického sněmu podle předloženého návrhu s připomínkou.

Změna ve složení Rady programu podpory cíleného výzkumu a vývoje a Komise Akademické rady AV ČR pro posuzování a hodnocení projektů přihlášených do vypsaných Programů Akademie věd ČR (bod III).

Návrh změn v orgánech Akademické rady AV ČR předložil F. Rypáček z důvodu jmenování V. Nekvasila do Rady vlády pro výzkum a vývoj a neslučitelností této funkce s členstvím ve výše uvedené Radě a Komisi.

Akademická rada

 • uvolnila V. Nekvasila z členství v Radě programu a Komisi a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci,
 • jmenovala novým členem Rady programu podpory cíleného výzkumu a vývoje doc. Ing. Dr. Pavla Chrásku, DrSc., ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR,
 • jmenovala novým členem Komise AV ČR pro posuzování a hodnocení projektů přihlášených do vypsaných Programů AV ČR prof. Ing. Václava Skleničku, DrSc., člena Akademické rady a vědeckého pracovníka Ústavu fyziky materiálu AV ČR.

Závazná pravidla pro provoz počítačových sítí v AV ČR a Doporučení pro zabezpečení kontroly užívání počítačových programů podle platných právních předpisů (bod IV).

Písemný materiál uvedl P. Hejda, který mj. konstatoval, že řádný průběh činností spojených s provozem počítačových sítí a užíváním počítačových programů je třeba přesněji upravit v návaznosti na celostátní předpisy. V rozpravě bylo doporučeno blíže specifikovat pojem "komerčních účelů" a upravit některé formulace předloženého materiálu.

Akademická rada

 • schválila Závazná pravidla pro provoz počítačových sítí v AV ČR a Doporučení pro zabezpečení kontroly užívání počítačových programů podle platných právních předpisů podle předložených návrhů s připomínkami,
 • vzala na vědomí, že správa celoakademické sítě bude pracovat od 1. července 2002 ve složení Ing. Pavel Černý (SSČ), Ing. Miroslav Indra (FGÚ), Ing. Jarmila Pánková (ÚTIA), Ing. Petr Vaníček (ÚTIA),
 • uložila P. Hejdovi informovat o schválených Pravidlech a Doporučeních hromadným dopisem ředitele pracovišť AV ČR.

Akademická rada vzala na vědomí Zprávu o setkání zástupců Akademií věd zemí V4 (bod V).

Změna ve složení Rady pro zahraniční styky (bod VI).

Návrh uvedl J. Niederle.

Akademická rada

 • vzala na vědomí rezignaci Mgr. Doris Antonyové na členství v Radě pro zahraniční styky a poděkovala jí za vykonanou práci,
 • jmenovala JUDr. Vladimír Balaše, CSc., členem Rady pro zahraniční styky.

Návrh nominace kandidátů na cenu PRAEMIUM BOHEMIAE za biomedicínu (bod VII).

Písemné návrhy blíže zdůvodnil J. Velemínský.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí předloženou nominaci kandidátů na uvedenou cenu,
 • uložila H. Illnerové, aby návrhy na udělení ceny PRAEMIUM BOHEMIAE RNDr. Janu Burešovi, DrSc., prof. RNDr. Václavu Hořejšímu, CSc., a prof. MUDr. Vladimíru Vonkovi, DrSc., předložila Nadaci B. J. Horáčka Českému ráji.

Návrh orientačního programu činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2002 (bod VIII)

uvedla H. Illnerová.

Akademická rada

 • schválila orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2002 podle předloženého návrhu s připomínkami.

Informace o závěrech předsednictva AV ČR a o dalších aktuálních úkolech AV ČR (bod IX).

H. Illnerová charakterizovala některé úkoly, které řešilo 17. zasedání předsednictva AR. Na zasedání byla hlavní pozornost věnována další přípravě návrhu věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích a s tím související novelizaci zákona o AV ČR. Byl vysloven souhlas s písemně předloženým zúženým zněním věcného záměru novelizace zákona o AV ČR, které bude zasláno místopředsedovi vlády ČR JUDr. P. Rychetskému. Pro další jednání o možnostech novelizace zákona o AV ČR, k němuž dojde na Radě pro výzkum a vývoj koncem srpna t.r., připraví J. Syka analýzu a návrh k otázce zřízení vysoké školy doktorských studií při AV ČR. Dále připraví F. Šmahel návrh k otázce právní úpravy vztahu AV ČR a Učené společnosti. Tyto materiály budou předloženy k projednání příštímu zasedání Akademické rady.

K poslednímu jednání RVV a MŠMT o pokračování programu výzkumných center požádala H. Illnerová V. Petruse o ověření zákonných podkladů k tomu, aby byla do budoucna zachována výzkumná centra i pro oblast základního výzkumu.

K. Aim informoval o dvou meziresortních poradách k projednání a schválení zásad společného postupu resortů při předkládání a hodnocení výzkumných záměrů, které se konaly na MŠMT ve dnech 21. a 24. června 2002. Jejich výsledkem je společné Prohlášení (které za AV ČR podepsal K. Aim), obsahující hlavní rámcové zásady postupu a přílohu "Obecné požadavky na výzkumný záměr". Vlastní harmonogram postupu bude stanoven poté, co nová vláda schválí prováděcí předpis k zákonu 130/2002 Sb. (tj. nařízení vlády o institucionální podpoře VaV z veřejných prostředků); oproti předpokládaným termínům lze očekávat posun o dva měsíce, takže bude sice více času na přípravu výzkumných záměrů, ale na celý proces jejich hodnocení bude méně než rok.

Akademická rada

 • vzala se souhlasem na vědomí závěry ze 17. zasedání předsednictva Akademické rady dne 18. června 2002,
 • souhlasila s předloženým návrhem věcného záměru novelizace zákona o AV ČR v souvislosti s přípravou věcného záměru zákona o veřejných výzkumných institucích,
 • uložila J. Sykovi a F. Šmahelovi připravit podklady pro jednání Akademické rady ve věci vysoké školy pro doktorská studia při AV ČR a Učené společnosti při AV ČR.

Finanční podpora aktivit mezinárodní organizace Academia Europea (AE) (bod X).

Písemný návrh blíže zdůvodnil J. Niederle. V diskusi bylo doporučeno podmínit rozhodnutí Akademické rady souhlasem J. Rákosníka.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předloženou informaci,
 • schválila roční finanční příspěvek na aktivity Academia Europea ve výši 20 000 Kč na období 2002-2006 za podmínky kladného vyjádření J. Rákosníka.

Návrh na jmenování ředitele Společné technicko-hospodářské správy biologických pracovišť AV ČR v Českých Budějovicích (bod XI).

Předložený návrh uvedl J. Velemínský. O jmenování ředitele bylo rozhodnuto tajným hlasováním.

Akademická rada

 • vzala na vědomí výsledky výběrového řízení na obsazení funkce ředitele STHSBP,
 • ve smyslu čl. 19, písm. e) Stanov AV ČR na základě návrhu komise pro výběr ředitele STHSBP jmenovala Víta Našince, CSc., do funkce ředitele Společné technicko-hospodářské správy biologických pracovišť AV ČR v Českých Budějovicích s účinností od 1. července 2002 na čtyři roky, tj. do 30. června 2006.

Návrh na postavení budovy pro Ústav molekulární genetiky AV ČR v areálu biologických pracovišť v Praze (bod XII).

Písemný materiál předložený na žádost ředitele Ústavu molekulární genetiky AV ČR a souhlasně projednaný v předsednictvu Vědecké rady AV ČR blíže odůvodnil J. Velemínský. V rozpravě byl tento návrh na výstavbu budovy pro komplexní centrum vyhledávacího výzkumu v oboru molekulární a buněčné biologie spolu s navazujícím výzkumem orientovaným a rozvíjením moderních biotechnologií plně podpořen. K realizaci výstavby budovy bylo doporučeno hledat i další možnosti a způsoby financování této investiční akce mimo rozpočet AV ČR.

Akademická rada

 • vzala na vědomí předložený návrh a vyslovuje mu svou podporu,
 • uložila J. Velemínskému ve spolupráci s ředitelem ÚMG AV ČR urychleně zajistit zpracování projektové studie navrhované investiční akce,
 • uložila J. Velemínskému a J. Rákosníkovi, aby
 • zvážili možnost, jakou část finančních nákladů na výstavbu nové budovy ÚMG AV ČR je možno hradit z rozpočtu AV ČR,
 • spolu s ředitelem ÚMG ČR vypracovali žádost pro RVV o podporu výstavby nové budovy ÚMG AV ČR nad rámec rozpočtu AV ČR,
 • spolu s ředitelem ÚMG AV ČR hledali další zdroje financování i mimo státní rozpočet, např. z programu PHARE apod.,
 • uložila J. Velemínskému, aby o plnění těchto úkolů a dalším postupu prací informoval Akademickou radu.

Prostorové a technické zabezpečení Archivu AV ČR (bod XIII).

Zprávu zpracovanou ředitelkou Archivu AV ČR uvedla L. Petráňová, která zdůraznila význam zásadního zlepšení prostorového a technického zabezpečení Archivu pro celou Akademii. V diskusi byla naléhavost řešení situace Archivu plně podpořena i s ohledem na platné právní předpisy o zabezpečení archiválií a bylo doporučeno, aby Archiv vypracoval potřebné konkretizované prostorové a technické požadavky.

Akademická rada

 • vzala na vědomí Informaci o potřebě zlepšení prostorového a technického zabezpečení Archivu AV ČR,
 • uložila J. Rákosníkovi, J. Hrušákovi, L. Petráňové a J. Škodovi zvážit možnost řešení tohoto problému buď novým využitím a přestavbou některé stávající budovy, nebo výstavbou nového objektu a předložit příslušný návrh Akademické radě do 31. října 2002.

Různé (bod XVI).

Akademická rada

 • souhlasila s návrhem H. Illnerové na vytvoření jednotné reprezentace brněnských pracovišť AV ČR, která bude působit jak při vnitřní koordinaci jejich činnosti zájmů a potřeb, tak i ve vnějších vztazích, zejména k městu Brnu a brněnským vysokým školám. Příslušný návrh předloží Akademické radě V. Sklenička do 31. října 2002;
 • bere na vědomí informaci K. Aima o odeslání souhrnných připomínek za AV ČR k údajům dodávaným do informačních systémů VaV v r. 2003 (v termínu 21. 6. 2002);
 • bere na vědomí informaci K. Aima o tom, že bude nutné zajistit odpovídající prezentaci Akademie věd v rámci expozice ČR na konferenci European Research 2002: European Research Area and the Framework Programme, která se bude konat (u příležitosti zahájení 6. RP EU) v Bruselu ve dnech 11. -13. listopadu 2002;
 • bere na vědomí, že konference Humanities-Essential Research for Europe v Kodani dne 3.-4. října 2002 se za AV ČR zúčastní M. Steiner a P. Kratochvíl;
 • bere na vědomí zprávu L. Petráňové o připomínkách ředitelů společenskovědních pracovišť AV ČR k publikaci Technologického centra Věda pro ekonomiku a společnost, do níž nebyly zařazeny informace o pracovištích humanitních a společenských věd. Bylo konstatováno, že nápravu je třeba zjednat v dalších vydáních publikace.
 • Závěrem požádal F. Šmahel členy Akademické rady o náměty k programu říjnového setkání Akademické rady s řediteli pracovišť v Třešti.