Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Nové knihy

STÁT A CÍRKEV V ZEMÍCH EU
Rozmanitost konfesněprávních systémů v Evropské unii odráží rozmanitost národních kultur a identit. Na druhé straně nacházejí rozdílné systémy společné kořeny v základních zkušenostech společných dějin a zejména v křesťanství. Jednotliví autoři knihy prezentují vztahy všech států EU s církví z hlediska sociálních předpokladů, historických kořenů, právního statutu náboženských společností, financování církví, kultury, manželského a rodinného práva či aktuálního vývoje tohoto vztahu.
Robbers, Gerhard (editor), Kolegium Zvon v nakladatelství Academia, Praha 2002. Vydání 1.

INTERPRETACE A SOCIÁLNÍ KRITIKA
Autor je profesorem sociálních věd v Ústavu pro pokročilá studia na univerzitě v Princetonu. Cílem této knihy je poskytnout filosofický rámec chápání sociální kritiky jako společenské praxe. Co vlastně sociální kritici dělají? A jak přitom postupují? Odkud pocházejí jejich principy? Jak kritici vytvářejí svoji distanci od lidí a institucí, jež kritizují?
Walzer, Michael, FILOSOFIA, edice Morální a politická filosofie, Praha 2000. Vydání 1.

SVĚT JE MALÝ
Kniha Svět je malý anglického humoristy D. Lodge je volným pokračováním románu Hostující profesoři. Znovu se ocitáme v absurdním světě duchamorných univerzit, kde se docenti honí za kdejakou sukní snad ještě více než za svou kariérou. Anglické umění frašky zde dosahuje svého vrcholu: levicová baronesa, šílené feministky a hodní teroristé zalidňují svět, ve kterém romantický student literatury pronásleduje svoji lásku po všech letištích světa.
Lodge, David, Academia, Edice Scarabeus, Praha 2001. Vydání 2.

TISÍC LET MAĎARSKÉHO NÁRODA
Odkud přišli Maďaři? Jaký je vlastně jejich prapůvod? Nejdříve se jim říkalo "krvežízniví Hunové" či "asiatští barbaři", a přesto se z nich stali obránci křesťanského Západu, stateční bojovníci proti mongolským hordám, tureckým a ruským nájezdům. V pětatřiceti kapitolách, napsaných se silným citovým zaujetím, se svým výkladem maďarských dějin představuje rozený Maďar žijící ve Vídni prof. P. Lendvai.
Lendvai, Paul, Academia, Praha 2002. Vydání 1.

VÝROBA A SÍDLA V DOBĚ LATÉNSKÉ. PROJEKT LODĚNICE
Region Loděnice ve středních Čechách je studován jako industriální zóna doby laténské (3. -2. stol. př. Kr.) se specializovanou výrobní činností v oboru hutnictví železa a zpracování švartny. Nálezy z podpovrchových výzkumů a tradičních sběrů jsou konfrontovány se soubory získanými analytickými sběry. Data jsou analyzována na jednotlivých úrovních od artefaktů/ekofaktů až po sídelní zóny, mj. s pomocí matematických metod s podporou GIS (E. Neustupný). K publikaci je připojen katalog nálezů švartnových artefaktů v Čechách a expertní studie z oboru geologie zdrojů železa (M. Malkovský) a petrologie a palynologie švartny (B. Žáková a P. Valterová).
Venclová, Natalie, Archeologický ústav AV ČR, Praha 2001. Vydání 1.

MEDIAEVALIA ARCHAEOLOGICA 3. PRAŽSKÝ HRAD A MALÁ STRANA
Ve sborníku o pražském levobřeží v raném středověku připadá klíčový význam dvojici rozsáhlých studií. J. Čiháková (s. 29-135) poprvé ve větší úplnosti zpřístupnila cennou část výsledků nejnovějších terénních výzkumů na Malé Straně. I. Boháčová (s. 179-301) se zabývá nejstaršími opevňovacími systémy Pražského hradu, jejich podobou a chronologií. Při datování v obou případech spolu s již tradičními archeologickými oporami pomáhá i dendrochronologie. Úvodní část sborníku představuje současnou výpověď o geologii a geomorfologii malostranské kotliny, v obsahu dále najdeme dvě archeobotanické studie přispívající mj. i k rekonstrukci pražské raně středověké krajiny. Sborník přináší množství nových poznatků nejen pro archeology, ale i historiky a další specialisty.
Boháčová, Ivana, Čiháková, Jarmila, Čulíková, Věra, Stránská, Petra, Zavřel, Jan, editoři: Ježek, Martin, Klápště, Jan , Archeologický ústav AV ČR, Praha 2001. Vydání 1.