Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Ediční činnost Archeologického ústavu AV ČR 2001

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Tento příspěvek vznikl v době před záplavami. Vzhledem ke skutečnosti, že v Archeologickém ústavu byl zatopen i sklad publikací, nemohou jeho pracovníci v tuto chvíli zaručit, že uvedené tituly bude skutečně možno distribuovat. Prosíme případné zájemce o trpělivost.

Archeologický ústav AV ČR v Praze navazuje svou ediční činností na dlouhou tradici českých archeologických publikací, periodických i jiných. Prvý časopis české archeologie - Památky archeologické a místopisné - byl založen r. 1854 a dodnes jej ústav vydává pod názvem Památky archeologické. Potřebu druhého odborného celostátního časopisu splnily, po dočasně vycházejících jiných periodikách, Archeologické rozhledy, založené r. 1949 a rovněž vydávané ústavem. Kromě těchto dvou základních oborových časopisů se vydavatelská činnost ústavu v 60. letech rozšířila na ediční řady, vznikající jako tzv. interní tisky a využívající tehdejších kopírovacích možností. Tak vznikly Archeologické studijní materiály (1964-1986) a Bulletin záchranného oddělení (od r. 1963); ten vydává ústav dodnes pod změněným názvem Výzkumy v Čechách (zveřejňuje data o terénních akcích archeologických institucí z celých Čech). Vydána byla řada hodnotných monografií.

90. léta znamenala novou etapu v ediční činnosti Archeologického ústavu AV ČR v Praze, charakterizovanou obrovským nárůstem počtu a typů vydávaných publikací. Umožnil to především nový způsob financování vědecké práce a jejích výstupů z veřejných prostředků prostřednictvím grantových agentur, Fondu pro vydávání vědecké literatury, event. s pomocí sponzorů, a také vznikem řady ochotných tiskařských a vydavatelských firem. Kromě výše uvedených časopisů vydává nyní ústav také nové ediční řady. K Památkám archeologickým byla v r. 1994 připojena řada Supplementa, v níž vycházejí monografické publikace (zejména výstupy z grantových projektů) či sborníky, a v jejich rámci také řada Ruralia, publikující příspěvky z konferencí mezinárodního programu výzkumu středověkého vesnického prostředí. Další řady tvoří Castellologica Bohemica věnovaná výzkumům hradů, Medievalia Archaeologica s obecně středověkou tematikou a Castrum Pragense čerpající z výsledků archeologie na Pražském hradě. Kromě toho ústav vydává jednotlivé monografie a sborníky. Počet všech titulů (kromě časopisů) vydaných po roce 1989 překročil k dnešnímu dni padesátku. Další publikace ústav vydal ve spolupráci s jinými vydavateli. Pracovníci ústavu samozřejmě publikují své knihy i v komerčních nakladatelstvích u nás a v zahraničí.

V současné době je Archeologický ústav AV ČR v Praze největším vydavatelem odborné archeologické literatury v České republice. Nabídkový seznam publikací je k dispozici na internetových stránkách www.arup.cas.cz nebo v knihovně ústavu v Praze 1, Letenská 4 (tel.: 02/57 53 37 82, e-mail: knihovna@arup.cas.cz).