Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2002  > září  > obsah

Britské akademické tituly a hodnosti

 

 

Spolehlivé a ověřitelné informace jsou nepostradatelným podkladem pro správná rozhodnutí jednotlivců i velkých společenských celků. Často se stává, že jednotlivci, průmyslové podniky, banky, university, výzkumné instituce a orgány státní správy učiní důležitá rozhodnutí na základě neúplných a někdy vysloveně mylných informací. Je tedy v zájmu nás všech přispívat k zajištění volného toku ověřitelných informací v celé společnosti.

Základní definice

Jednou z oblastí, která je protkána řadou vágních specifikací, polopravd a různých mýtů, je oblast kvalifikace a společenského postavení. Problémy související s přesnými definicemi různých kvalifikací a společenských postavení, jejich srovnání a přenos z jedné země do druhé vždy měly a mají značný vliv na lidskou činnost. Prvním krokem k řešení těchto otázek je mít spolehlivou informaci, jak jsou jednotlivé kategorie v této oblasti definovány v různých zemích.

Účelem tohoto článku je seznámit čtenáře s následujícími kategoriemi - akademickými tituly, akademickými hodnostmi a profesionálními kvalifikacemi - jak se užívají ve Velké Británii. Předem je nutné předeslat:

  1. Anglická slova se často významově úplně nekryjí s odpovídajícími českými slovy. Např. české slovo titul může označovat jak kvalifikaci získanou na vysoké škole, tak hodnost ve společenském systému. Anglické slovo title znamená prakticky vždy hodnost ve společenském systému, kvalifikace získaná na vysoké škole se označuje slovem degree. Pojmy title a degree se v anglosaském světě jasně rozlišují jak obsahem, tak formou. Proto se titles píší před jménem, zatím co degrees se píší za jménem.
  2. Blíže vymezit, co je míněno kategoriemi akademického titulu, akademické hodnosti a profesionální kvalifikace.

Postavení akademicky činného člověka v anglosaském světě je obvykle specifikováno následovně: akademickými tituly, universitními hodnostmi a profesionálními kvalifikacemi. Systém je podobný, nikoli však totožný ve všech anglicky mluvících zemích. Nadále se budeme zabývat pouze situací ve Velké Británii.

Profesionální kvalifikace, anglicky professional qualifications, spočívají v řadě atestačních zkoušek a nezávislých hodnocení výzkumných prací nebo uměleckých děl, popřípadě disertací, které předepisují stanovy profesionálních organizací. Úspěšné splnění předepsaných podmínek vede v první instanci k přijetí uchazeče za řadového člena (Member) a později, po dosažení patřičně vysoké odborné úrovně, k jeho zvolení do vyššího stupně členství (Fellow) v těchto organizacích. Získání profesionálních kvalifikací je v Anglii velmi důležité pro výkon lékařských, právních, inženýrských, manažerských a dalších povolání. Professional qualifications se v Anglii píší za jméno.

Universitní hodnosti, anglicky university titles (nebo university positions, někdy také university offices), lze získat na základě výhry veřejně vypsaného konkursního řízení na té či oné universitě. Detailní podmínky k získání university titles, jež jsou popsány v Charter, Statutes, Decrees and Regulations, lze obdržet písemnou žádostí na Registrar Departments jednotlivých universit. Hlavní university titles jsou Lecturer, Senior Lecturer, Reader a Professor. Označení nejnižšího stupně universitní hodnosti slovem Lecturer je klasické English understatement. Řada lidí (hlavně Američané) si Lecturer pletou s pojmem Lector a neuvědomují si, že se jedná o fully tenured university position. Lecturers jsou hlavní silou britských universit a pouze menšina z nich dosáhne vyššího stupně Senior Lecturer, často jen nedlouho před odchodem do výslužby. Reader má vyšší postavení než Senior Lecturer. Nezřídka Reader zastává skoro profesorské místo, aniž by měl a formal title of Professor. Profesorských míst je totiž málo, přestože kromě Established Chairs existují nyní také Single Tenured Chairs a Personal Chairs. Důvodem omezeného počtu profesorských míst je nejen přísný výběr, ale také možná to, že Lecturers, SeniorLecturers a Readers jsou placeni podle celostátní škály, kdežto Professors si vyjednávají osobní plat s universitou. Aby člověk mohl mít universitní hodnost (title), musí být členem university. Proto se ve Velké Británii universitní hodnosti získávají, ale také ztrácejí, když držitel hodnosti odejde z university. Existuje však řada výjimek. Professor může být např. universitou jiné instituci pouze propůjčen (seconded) nebo mu universita může při jeho odchodu za merit udělit title of Emeritus Professor.V těchto případech Professor zůstává členem university a svůj title neztrácí. The Royal Society může též udělit title of Professor. Nejvyšší universitní hodnost Professor se píše před jménem. V případě nižších universitních hodností záleží na tom, zda nositel má doctorate degree. Pokud ano, zkratka Dr. (v opačném případě pouhé Mr.) se píše před jménem.

Akademické tituly se anglicky nazývají university degrees (někdy academic degrees). Tyto degrees lze získat na základě úspěšného absolvování universitního studia, tj. složení příslušných písemných a ústních zkoušek, obhájení disertací, thesí a doktorských prací a všeobecným uspokojením (satisfying) interních a externích examinátorů jmenovaných k zajištění vyžadované (většinou celostátní) úrovně toho či onoho degree. Detailní podmínky jsou popsány v Ordinance and Regulations for the Degrees, které jsou součástí Charty britských universit. Publikace je možné obdržet po podání písemné žádosti (a zaplacení poplatku) na Registrar Departments jednotlivých universit. University degrees se v Anglii píší za jméno.

Historický vývoj university degrees

Anglické university - Oxford a Cambridge - byly založeny v raném středověku po vzoru pařížské university. V té době existoval pouze Master degree. K jeho získání bylo nutné úspěšně absolvovat universitní studium v sedmi základních disciplínách - gramatice, dialektice, rétorice, aritmetice, geometrii, astronomii a hudbě. Formální udělení tohoto degree universitním Kancléřem záviselo na doporučení stávajících Mistrů. Záhy však došlo k diferenciaci studia a Bachelor degree byl zaveden jako první stupeň k získání Master degree. Navíc se ukázalo, že je nutné studovat také vyšší disciplíny jako teologii, právo a medicínu. Tím došlo k rozdělení fakulty na nižší (inferior), jejíž úspěšné absolvování vedlo k udělení Bachelor and Master degrees, a na vyšší (superior) fakultu, jejíž úspěšné dokončení vedlo k udělení Doctor degree (zdá se, že jedním z prvních doktorů byl Mr William Scott, který přednášel církevní právo na Oxfordské universitě a v dokumentech až do roku 1216 je zmíněn pouze jako magister, kdežto v papežských a legatinských mandátech z let 1217 a 1218 je osloven jakožto decretorum doctor apud Oxonian commorans). V období od začátku třináctého do konce osmnáctého století došlo sice k řadě změn, avšak systém a rozdělení degrees na Bachelor, Master and Doctor degrees zůstal v podstatě zachován.

Nicméně v devatenáctém století došlo k podstatným změnám v důsledku průmyslové revoluce v Anglii a liberalisace universitního vzdělání v řadě evropských zemí. Následkem toho nastal prudký vývoj přírodních věd nejprve ve Francii a pak v Prusku. Rozvoj německé vědy a technologie měl rozhodující vliv na růst ekonomické a vojenské síly Pruského státu. To se promítlo do politiky, výsledkem byla porážka Francie v roce 1871 a sjednocení Německa kancléřem Bismarckem.

Události doma a v zahraničí si v této době vynutily řadu reforem britského universitního systému, jejichž výsledkem byl zvýšený důraz na vědecký výzkum v přírodních a humanitních vědách. V letech 1860-1890 byly na všech britských universitách zavedeny nové typy vyšších doktorátů (higherdoctorates) DSc a DLitt. Byly udělovány uznávaným odborníkům na základě souhrnu řady významných vědeckých výsledků.

Začátkem dvacátého století se situace dále zkomplikovala. Německo rozšířilo svoji konkurenci s Anglií také v oblasti vzdělání. Studenti z USA a ze zemí tehdejšího Britského impéria tradičně přicházeli do Velké Británie, aby získali postgraduální Master degree. Na přelomu století však zjistili, že kdyby studovali v Německu, dostali by za stejnou námahu tamější doktorský titul, a tak začali houfně odcházet za postgraduálním studiem do Německa. Britské university nemohly k této situaci nečinně přihlížet. V roce 1912 byla proto na Kongresu universit Britského impéria zformulována resoluce požadující vytvoření nižšího doktorátu (lower doctorate degree). V roce 1914 vypukla první světová válka. Přesto celý projekt pokračoval a dne 15. května 1917 Oxfordská universita oznámila, že nový lower doctorate degree nazvaný DPhil je k disposici pro postgraduální studium. Cambridžská a ostatní britské university následovaly v krátké době - jejich nový doktorát byl nazván PhD. Rozdíl mezi DPhil a PhD je pouze ve jméně, jinak jsou oba degrees zcela totožné.

Současná situace

Stávající soustava se v podstatě skládá ze čtyř základních typů:

  • Bachelor degrees jsou undergraduate degrees. Původně bylo BSc určeno pro vědní obory a BA pro humanitní obory, dnes však má každý obor svoji variantu. Bachelor degrees jsou klasifikovány do pěti tříd: First Class, Upper Second Class, Lower Second Class, Third Class a Pass Degree. Absolventi, kteří obdrží First Class, se mohou přímo přihlásit na postgraduální studium vedoucí k PhD a obvykle nemají potíže se sehnáním stipendia. Absolventi s Upper Second Class se též mohou ucházet o studium vedoucí k PhD, avšak v jejich případě může být získání stipendia obtížné. Absolventi s Lower SecondClass musí nejprve obdržet Master degree, než mohou studovat na PhD. Absolventi se Third Class a Pass Degree obvykle odcházejí do praktického života.
  • Master degrees jsou základní postgraduate degrees. Původně bylo MSc a MA určeno pro vědní a humanitní obory, dnes existují varianty pro každý obor universitního studia. V principu je možné získat Master degrees dvojím způsobem: buď výzkumem a obhájením dissertation před komisí interních a externích examinátorů, nebo studiem na postgraduálních kursech a složením universitních zkoušek. O postgraduální studium vedoucí k Master degree mají zájem studenti, kteří obvykle nehodlají sledovat akademickou dráhu, ale chtějí se připravit na bezprostřední kariéru ve finanční, komerční nebo podnikatelské sféře.
  • Lower doctorates jsou PhD/DPhil degrees s úrovní nad Master degrees. Jsou udělovány na základě specializovaného studia, výzkumu a po úspěšném obhájení thesis před komisí interních a externích examinátorů. Předložená thesis musí být potvrzena jako originální příspěvek k advancement of science. PhD/DPhil degrees jsou nezbytnou kvalifikační podmínkou pro akademickou dráhu nebo profesionální kariéru spojenou s výzkumem.
  • Higher doctorates jsou DSc/DLitt degrees. Jsou udělovány komisí externích examinátorů na základě posouzení doktorské práce, skládající se ze souboru vědeckých prací, jejichž výjimečná úroveň musí potvrdit, že uchazeč je obecně uznávanou autoritou ve své vědecké disciplíně. Jednou z důležitých funkcí DSc/DLitt degrees je vytvoření patřičného standardu, který se používá při výběru vhodných uchazečů na senior positions (tj. profesorská a jiná vedoucí místa) na universitách, ve výzkumných institucích, státní správě a v řízení velkých organizací.

Pro ilustraci uvádíme počty jednotlivých typů degree udělených Oxfordskou universitou jednotlivcům, kteří se zúčastnili promočních ceremonií. Oxfordská universita v období 1990-2001 udělila: 31 923 Bachelor degrees, 5 356 Master degrees, 7 234 Lower doctorates a 150 Higher doctorates. Jde o minimální počet. Skutečný počet udělených degrees je vyšší, neboť promoční ceremonie na britských universitách nejsou povinné.

Závěr

Tento článek popisuje pouze hlavní rysy současné britské soustavy akademických titulů a hodností. Každá britská universita je v principu samostatná organizace se strukturou ministátu založená na Královské chartě. Následkem toho se jednotlivé Ordinances and Regulations poněkud liší. V podstatě jsou však podle mého názoru stejné.

 

Professor Richard Gerber, RNDr, CSc, DSc, FIEEE,
University of Salford, Salford, United Kingdom