Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > březen  > obsah

Projekt Demokracie 2000

Přihlášení se České republiky k demokratickému systému, její úsilí o vstup do politických a vojenských struktur, jež jsou na demokratických principech a jejich obraně vybudovány, znamená, po mnoha desetiletích vlády totalitních režimů, především snahu o převzetí a zakotvení těchto hodnot, a to zdaleka nejenom v právním řádu země, ale o jejich prosazení do vědomí společnosti. Teprve v době, kdy demokratické principy nebudou jen součástí právního řádu, ale stanou se respektovaným a sdíleným kodexem větší části společnosti, kdy si tato bude plně uvědomovat nejen práva a výhody, ale též povinnosti a závazky celku i díl osobní individuální odpovědnosti každého jednotlivce, teprve tehdy bude možno Českou republiku otevřeně prohlásit za stát plně demokratický.

Historická zkušenost země uprostřed Evropy byla v době od získání samostatnosti velice bohatá na zvraty a otřesy. Její dějiny se neobešly bez trpkých a často tragických omylů a chyb, které na dlouhou dobu poznamenaly další vývoj země a jejích obyvatel. s blížícím se koncem století, které přineslo naší zemi a celému lidstvu tolik dramatických zkušeností na cestě za hledáním vyváženého, spravedlivého politického a právního řádu, především ale v atmosféře přechodové doby, která výrazně proměňuje politickou atmosféru i mapu Evropy, vyvstávají otázky po smysluplnosti těchto zkušeností. Co jsme dokázali či naopak nedokázali vstřebat a využít na základě historického prožitku předešlých generací, co přinesly bezprostřední zážitky generací současných, které omyly či úspěchy motivují naši budoucí politickou orientaci, jaké cíle si stavíme?

Předkládáme vám k posouzení návrh cyklu společných setkání, jež by podle našeho názoru mohla přispět k diskusi o těchto problémech. I když podobná jednání nemohou nabízet univerzální recepty, jsme přesvědčeni, že nutí k zamyšlení a poskytují prostor pro nastolování citlivých aktuálních otázek a hledání smysluplných odpovědí.

Celý projekt vznikající na půdě Masarykova ústavu bychom rádi věnovali výročí 150 let od narození muže, který problematice demokracie a diskuzi kolem otázek s ní spjatých zasvětil velkou část svého dlouhého a plodného života, prvnímu prezidentovi Československé republiky, T. G. Masarykovi. Chceme tak naplnit i Masarykovu ideu, s níž byl ostatně ústav jeho jména zakládán, všemožně přispívat k výzkumu a řešení otázek spjatých s vývojem české společnosti, jakožto společnosti otevřené demokratickým hodnotám moderního světa.

Základním cílem proponované akce je umožnit setkání odborníků různých zaměření a oborů, kteří by se společně zamýšleli nad úskalími demokratického vývoje naší země a společnosti od dob vzniku samostatného státu v roce 1918, a pokusili se současně o zhodnocení jeho současných aspektů a otázek. Nejedná se nám přitom o zachycení a posuzování samotného procesu historického vývoje z pohledu jednotlivých, námi vybraných témat a problémových okruhů, ale o postižení jejich vrcholových projevů v minulosti a porovnání se stávající, aktuální situací. Jednotlivé tematické celky (jejich soupis a předpokládané zaměření přikládáme) budou představovat základ pro cyklus šesti diskusních seminářů za účasti především domácích odborníků. Personální i odborné složení každého jednotlivého diskusního fóra se bude měnit v závislosti na tematickém vymezení. Důraz klademe na co možná největší různorodost odborného zaměření jednotlivých účastníků. Naším cílem je dané téma podřídit v maximální míře analytické pestrosti, která by jej sice neztrácela ze zřetele, ale zároveň napomohla ke konfrontaci odlišných pohledů a názorů na danou problematiku. Jednotlivé semináře budou přístupny jak odborné veřejnosti, tak i dalším zájemcům, zvláště z řad studentstva.

Na závěr celého projektu připravujeme sborník prací. Ten by měl obsahovat všechny hlavní referáty a koreferáty. Pravidelná periodicita seminářů nám umožní vydávat hlavní referáty průběžně též jako separáty. Širší veřejnost bude informována o průběhu celé akce prostřednictvím měsíčníku Nová přítomnost, kde budou též otiskovány výtahy z vybraných referátů. Vedle tohoto základního projektu bychom rádi zajistili i doprovodnou akci, kterou organizujeme ve spolupráci s Rádiem Svobodná Evropa. Předpokládáme jakousi prodlouženou diskusi na půdě této rozhlasové stanice, která by se věnovala obdobně zaměřenému tématu. Na diskusi by se podíleli, vedle některých odborníků zúčastněných na našem semináři, především zástupci různých zájmových či profesních skupin, bezprostředně zainteresovaní na dané problematice.

Přehled vybraných témat pro projekt Demokracie 2000

4. březen 1999
Role medií v demokracii:
mediální politika ve službách politického systému - svoboda slova a manipulace veřejného mínění - media jako zdroj politické kultury - podíl propagandy na formování občanského a "státního" vědomí - jazykové prostředky propagandy.

3. červen 1999
Demokracie a náboženství:
demokracie a náboženství, střet či vývoj ideologií? - demokracie jako předmět moderní víry? - úloha křesťanských stran v politickém systému - poměr státu a církve - sektářství a církve, ztráta tradic či nové pohledy na víru.

16. září 1999
Nacionalismus, národnostní menšiny a demokracie:
nacionalismus jako jeden z kořenů či neslučitelný protiklad demokracie v Čechách - cíle národnostní politiky - otázka "státního" národa - kulturní soužití jako předstupeň asimilace? - národnostní segregace a "pozitivní rasismus".

2. prosinec 1999
Politický vůdce v demokratickém systému:
úloha prezidenta v politickém systému - politické idoly a ideologie - demokratický systém a role (ne)demokratických vůdců - vývoj elit v procesu mocenských a ideologických změn.

1. březen 2000
T. G. Masaryk. - Myšlenky evropské integrace:
T. G. Masaryk a projekt Středoevropské unie - role Střední Evropy v Evropě sjednocené - boj o panevropskou identitu - Česká republika a evropské demokratické struktury na prahu tisíciletí. Přihlášku zašlete na adresu: Masarykův ústav AV ČR, Jilská 1, Praha 1, případně faxem: 2326167 n. 24811197, či prostřednictvím internetu - e-mail: msuav@kav.cas.cz

Vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na diskusní seminář
Role medií v demokracii
který je druhým z širšího šestidílného cyklu "Demokracie 2000", pořádaného Masarykovým ústavem AV ČR. Naše setkání se uskuteční v prostorách Kanceláře AV ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 108, dne 4. března 1999, od 900 hod.

Program
dopoledne / historický blok
8.30-9.00 - Prezence
9.00-9.45 - Hlavní referát
Doc. Dr. B. Köpplová (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
9.45-10.30 - Koreferát
Doc. Dr. J. Brabec (Masarykův ústav AV ČR, Praha)
10.30-10.45 - Přestávka
10.45-12.15 - Vázaná diskuze
Mgr. Pavel Zeman (odd. teorie a dějin filmu NFA, Praha)
prof. PhDr. František Černý (divadelní vědec - emer. profesor FF UK, Praha)
prof. PhDr. Eduard Goldstücker (literární vědec - emer. profesor FF UK, Praha)
prof. PhDr. Antonín Měšťan (Slovanský ústav AV ČR, Praha)
Dr. František Kautman (literární vědec, Praha)
Mgr. Lenka Klášterková (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
Mgr. Martin Sekera (Ústav českých dějin FF UK, Praha)
Dr.h.c. Pavel Tigrid (publicista, Praha-Paříž)
prof. Dr. Zdeněk Macek (Ústav historických věd VŠPed., Hradec Králové)
12.15-13.00 - Volná diskuze
odpoledne / aktuální blok
14.00-14.45 - Hlavní referát
Prof. Dr. Josef Alan (emer. prof. FSV UK, Praha)
14.45-15.30 - Koreferát
doc. Dr. Jan Jirák (Fakulta sociálních věd UK, Praha)
15.30-15.45 - Přestávka
15.45-17.25 Vázaná diskuze
prof. Dr. Jiří Kraus (Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha)
MUDr. Petr Příhoda (Katedra etiky 2. lék. fakulta UK, Praha)
PhDr. Vladimír Just (Katedra divadelní a filmové vědy FF UK, Praha)
PhDr. Vladimír Novotný (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
Jan Petránek (Český rozhlas, Praha)
PhDr. Pavel Janoušek (Ústav pro českou literaturu AV ČR, Praha)
PhDr. Antonín Kosík (Filozofický ústav AV ČR, Praha)
Daniel Köppl (čas. Strategie, Praha)
Mgr. Jaromír Volek (Katedra mediálních studií FSS MU, Brno)
Nikolaj Savický (Česká televize, Praha)
doc. PhDr. Pavel Říčan (Psychologický ústav AV ČR, Praha)
17.25-18.30 Volná diskuze
PhD. Vratislav Doubek