Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > březen  > obsah

Nové knihy

Filosofické dílo René Descartesa

U příležitosti čtyřstého výročí narození významného myslitele René Descartesa uspořádal Filosofický ústav AV ČR, Univerzita Karlova, Ústav rozvoje školství Pedagogické fakulty UK, Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES) a čeští členové Mezinárodní asociace profesorů filosofie (AIPPh) k poctě tohoto výročí konferenci Filosofické dílo René Descartesa.

V rámci konference se také uskutečnilo zasedání Mezinárodní asociace profesorů filosofie, jehož tématem bylo zpracování učebnic a pomůcek pro středoškolskou výuku filosofie v Evropě.

René Descartes má vztah k našemu Janu Amosu Komenskému, oba představují dva typy myšlení na přelomu nové doby. Důležité je porovnání pohledu obou myslitelů na svět, neboť tak i lépe porozumíme základům naší současnosti. Na pražskou konferenci navazovalo XXI. komeniologické kolokvium Descartes a Komenský, alternativy českého a evropského myšlení, pořádané Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě.

Konference velmi přispěly k interdisciplinárnímu dialogu a dokázaly, že setkávání odborníků v mezinárodním měřítku je velmi důležité. Proto se zástupci Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy dohodli na společném knižním vydání příspěvků pronesených na konferenci. Sborník vychází v roce 650. výročí založení Univerzity Karlovy a tomu je i věnován.

Vědecký recenzent: Milan Sobotka.
Vydala Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, (350 str.), Praha 1998.

Spor o spravedlnost

Čtvrtý sborník ediční řady Morální a politické filosofie je věnován problematice spravedlnosti a je sestaven ze statí autorů, kteří patří do širšího kontextu současné německé filosofie: Klaus Gunter, Peter Fischer, Peter Koller, Otfried Hoffe, Rudinger Bubner a Gunter Figal. Autoři ve svých úvahách zastávají velmi odlišná filosofická stanoviska a přinášejí tak nové pohledy na problematiku sociální filosofie. Editoři Alena Bakešová a Josef Velek zařadili několik článků ze dvou sborníků, které byly publikovány v polovině 90. let a v nichž se projevuje implicitní či explicitní recepce anglosaské diskuse. První sborník vyšel v roce 1994 pod názvem Hledání spravedlivé společnosti a uspořádal jej Günter Frankenberg. Druhý sborník s názvem Svoboda či spravedlnost vyšel v roce 1995 a sestavil jej Peter Fischer.

Vydala Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, s podporou a.s. Centrotex a Grantové agentury České republiky v roce 1997, Praha 1998.

Filosofie a současná ekologická krize

Od začátku sedmdesátých let byla uveřejněna řada prací, které z různých úhlů osvětlují filosofický význam současné ekologické krize. Vztah filosofie a současné ekonomické krize je v nich promýšlen v souvislosti s následujícími otázkami: Jaký je podíl filosofie na vzniku a zaostřování ekologických problémů, které vyústily v současnou krizi? v jakém smyslu může filosofické myšlení poskytovat oporu při překonávání současné ekologické krize? Co může znamenat současná ekologická krize pro filosofii - pro objasnění a pochopení otázek, jimiž se filosofie zabývá?

Autoři Rudolf Kolářský a Oleg Suša promýšlejí vztah filosofie a současné ekologické krize. Snaží se objasnit otázku, zda lze současnou ekologickou krizi považovat za filosofickou krizi se zřetelem k jedinečné podobě současné ekologické krize a k vývoji ekologických koncepcí, které vznikaly jako odpověď na ni. Pozornost věnují také tematizaci problému panství nad přírodou ve filosofii ekologické krize, analyzují důvody svědčící o neudržitelnosti panského vztahu k přírodě, jakož i důvody svědčící o jeho nepostradatelnosti v současné civilizaci.

Studie byla vypracována ve Filosofickém ústavu AV ČR za podpory Grantové agentury AV České republiky.

Autoři: Rudolf Kolářský, Oleg Suša.
Vydala Filosofia, edice Morální a politická filosofie, svazek 5., Praha 1998.

Zpráva o vývoji české společnosti 1989 - 1998

Kniha dokumentuje polistopadové změny, poskytuje pohled do sociálního mikrosvěta a objasňuje chování lidí jako pracovníků, spotřebitelů a občanů. První část je věnována trhu práce, vzdělání, podnikání a rodině, druhá popisuje ekonomické nerovnosti, tj. rozdíly v příjmech, zdanění a životních šancích. Třetí část se zaměřuje hlavně na politické postoje, tak jak vyplývají ze životní situace lidí, rozebírá minulé posuny doleva a změny v orientaci našich politických stran. Příloha objasňuje časové řady základních ekonomických, demografických a sociálně-politických ukazatelů, a je tedy mimo jiné ideální studijní pomůckou. Publikace představuje první "sociální zprávu" o naší společnosti, odpovídající těm, jež jsou obvyklé ve vyspělých zemích.

Vedoucí týmu autorů: Petr Matějů, editor: Jiří Večerník.
Vydala Academia, nakladatelství AV ČR, Praha 1998.