Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > březen  > obsah

27. zasedání Akademické rady AV ČR (2. února 1999)

Zasedání Akademické rady zahájil a řídil předseda AV ČR Prof. R. Zahradník.

Návrh na svolání, program a zabezpečení XIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (bod III) uvedl R. Zahradník.

AR v souladu s čl. 11 Stanov AV ČR svolala XIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (2. zasedání Sněmu 3. funkčního období 1998 - 2002) na středu dne 28. dubna 1999 a navrhla mu tento program:

  1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu
  2. Přednáška PhDr. Milana Mráze,CSc., ředitele Filozofického ústavu AV ČR, na téma: "Dvě výzvy antické filozofie"
  3. Návrh na doplnění jednacího řádu Akademického sněmu schváleného na XIII. zasedání Akademického sněmu
  4. Zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR od XIII. zasedání Akademického sněmu - R. Zahradník
  5. Návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 1998 - R. Zahradník
  6. Závěrečný účet Akademie věd ČR za rok 1998 a její současná ekonomická situace - V. Petrus
  7. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu - P. Nejedlý
  8. Dokončení volby členů Dozorčí komise Akademického sněmu na funkční období 1998 - 2002
  9. Volné návrhy
  10. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.

Zároveň AR přijala potřebná opatření k obsahové i organizační přípravě zasedání sněmu.

AR jmenovala volební komisi pro doplňovací volby do oborových rad Grantové agentury AV ČR v roce 1999 (bod IV) ve složení: předseda: Ing. R. Mach, DrSc. (AR), členové: Doc. RNDr. V. Kleinwächter, CSc. (BFÚ), Ing. V. Křen, CSc. (MBÚ), MUDr. I. Pfeifer, CSc. (MZ ČR), Ing. K. Pitterová (KNAV), Doc. Ing. E. Pollert, DrSc., Prof. PhDr. P. Spunar, CSc. (ÚKS), Ing. M. Šolc, DrSc. (ÚACH), Ing. P. Tříska, CSc. (ÚFA), PhDr. Z. Uherek, CSc. (ÚEF).

Návrh Rámcové smlouvy o spolupráci a Dohody o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů mezi AV ČR a Masarykovou univerzitou v Brně (bod V) uvedl P. Kratochvíl. AR schválila navrženou smlouvu a dohodu s připomínkami.

Úvodní slovo a Informace o přípravě akreditací doktorských studijních programů na pracovištích AV ČR (bod VI). k této informaci přednesl P. Kratochvíl. v diskusi bylo konstatováno, že řada problémů na tomto úseku vyplývá především z nerovnoprávného postavení AV ČR a VŠ ve vědecké přípravě doktorandů, na které bylo mnohokráte upozorňováno již při tvorbě nového zákona o VŠ. k jejich řešení bylo doporučeno, aby vedení AV ČR iniciovalo jednání s MŠMT.

AR vzala na vědomí předloženou informaci a schválila připojený předběžný návrh dohody AV ČR a Univerzity Karlovy o vzájemné spolupráci při uskutečňování doktorských studijních programů.

Informaci o průběhu 1. ročníku Dnů vědy v ČR v roce 1998 a návrh na uspořádání Dnů vědy v ČR v r. 1999 (bod VII) blíže zdůvodnil P. Kratochvíl. Předpokládá se, že další ročník této akce bude celkově koordinovat sdružení AMAVET s tím, že koordinaci "Dnů otevřených dveří v AV ČR" by zajišťovala přímo Akademie jako samostatný blok programu.

AR vzala na vědomí předloženou informaci, doporučila vyhlásit 2. ročník "Dnů vědy" s účastí Akademie věd ČR a pověřila J. Motlíka a P. Kratochvíla zastupováním AV ČR v přípravném výboru pro pořádání "Dnů vědy".

Shrnující zprávu o průběhu prací na Projektu PALS (bod VIII) od předběžných jednání v roce 1996 přes rozhodnutí AR zúčastnit se mezinárodní soutěže o možnost bezplatného převzetí laseru ASTERIX IV přes podpis smlouvy v roce 1997, výběrová řízení a podpisy smluv s projektantem a dodavatelem stavby až k současnému stavu projektu PALS uvedl K. Jungwirth. Podrobně osvětlil i finanční zajištění této akce, které klade minimální nároky na rozpočet AV ČR. Pozitivně lze hodnotit i skutečnost, že v rámci projektu PALS byla získána řada externích finančních podpor (grantů). Bylo konstatováno, že veškeré činnosti probíhají maximálně hospodárně při dodržení požadované nejvyšší kvality i tempa prací. Pro všechny přípravné práce je podstatná dobře fungující mezinárodní spolupráce. Vysoce bylo hodnoceno i zaujetí mladých badatelů, z nichž např. B. Rus z FZÚ převzal gesci za projektování a zhotovení dvojité interakční komory. Závěrem diskuse byl oceněn osobní přínos K. Jungwirtha k realizaci Projektu PALS.

AR vzala se souhlasem na vědomí zprávu o postupu prací při výstavbě Badatelského centra PALS a vyslovila uznání všem zúčastněným pracovníkům Ústavu fyziky plazmatu a Fyzikálního ústavu AV ČR za vynaložené mimořádné úsilí i za maximální hospodárnost při organizování a realizaci všech prací a úkolů. Dále AR souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě s dodavatelem stavby "Konstruktiva Group, KONSIT a.s." respektujícího nutné změny v projektu, náklady na dodatečnou technologii, změny stavebních prací a vícepráce s tím, že termín dokončení a předání stavby bude nejpozději 31. 3. 1999 celková cena za vlastní stavbu včetně DPH bez vybavení nepřevýší 73 mil. Kč a s vybavením 75 mil. Kč.

Návrh na ustavení Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie (bod IX/1) uvedla B. Říhová.

AR souhlasila s ustavením Českého komitétu pro potravinářské vědy a technologie ve složení: Ing. V. Brenner, CSc. (MBÚ), Ing. J. Celba, CSc. (VÚ potravinářský, Praha), Ing. M. Holasová, CSc. (VÚ potravinářský, Praha), Ing. M. Houška, CSc. (VÚ potravinářský Praha), Prof.Ing. Ivo Ingr, DrSc. (Agronomická fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně), Prof. Ing. P. Kadlec, DrSc. (Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT), Ing. Z. Kaiser, CSc. (Thermoking CS s.r.o.), Dr. T. Macek (ÚOCHB), JUDr. Ing. J. Mezera, CSc. (VÚ zemědělské ekonomiky), Ing. C. Perlín, CSc. (Ústav zemědělských a potravinářských informací), Ing. I. Ruprich, CSc. (Státní zdravotní ústav, Centrum potravních řetězců, Brno), Doc. I. Steinhauserová, CSc. (Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno), Prof. Ing. J. Šesták, DrSc. (Ústav procesní a zpracovatelské techniky, Strojní fakulta ČVUT), Ing. O. Štiková, CSc. (VÚ zemědělské ekonomiky), MUDr. B. Turek, CSc. (Státní zdravotní ústav, Praha),

Návrh na změny ve složení Českého komitétu biologických věd (bod IX/2) uvedla B. Říhová.

AR souhlasila se změnami ve složení Českého komitétu biologických věd podle předloženého návrhu: (odstupující členové komitétu: MUDr. Michal Hofer a Prof. RNDr. P. Štys, CSc., noví členové komitétu: Doc. RNDr. J. Zima, DrSc. a Dr. Flousek). 

Smlouvu o společném pracovišti Ústavu pro klasická studia AV ČR a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně s názvem "Kabinet pro pramenná studia"(bod XI) včetně výzkumného zaměření činnosti společného pracoviště blíže zdůvodnil V. Herold.

AR vzala na vědomí zaměření pracoviště orientovaného především na dokončení českého diplomatáře (Codex Dipomaticum Regni Bohemiae) pro přemyslovské období, včetně organizačního a provozního řádu Kabinetu a vyslovila dodatečný souhlas se smlouvou o zřízení a provozování společného pracoviště "Kabinet pro pramenná studia" uzavřenou dne 22. 10. 1998 mezi Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Ústavem pro klasická studia AV ČR.

Návrh na jmenování ředitele Archeologického ústavu AV ČR v Praze (bod XII) uvedl V. Herold.

AR vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, uvolnila PhDr. P. Sommera, CSc. z funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR v Praze z důvodu ukončení jeho druhého funkčního období ke dni 21. února 1999 a děkuje mu za vykonanou práci. Ve smyslu čl. 19, písm. e) Stanov AV ČR dále jmenovala na návrh vědecké rady ústavu PhDr. Luboše Jiráně, CSc., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR v Praze s účinností od 22. února 1999 na čtyři roky, tj. do 21. února 2003.

Návrh na složení komisí pro výběr ředitelů Botanického ústavu AV ČR a Fyziologického ústavu AV ČR (bod XIII) uvedla H. Illnerová.

AR jmenovala komisi pro výběr ředitel Botanického ústavu AV ČR ve složení: Doc. RNDr. H. Illnerová, DrSc. (AR AV ČR) - předsedkyně, Prof. RNDr. P. Blažka, CSc. (BF JU, České Budějovice), RNDr. J. Holub, CSc. (BÚ), Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. (ÚEB), Doc. RNDr. P. Kovář, CSc. (PřF UK Praha), Doc. RNDr. K. Kubát, CSc. (PF UJEP, Ústí n.Labem), Doc. RNDr. J. Lepš, CSc. (BF JU, České Budějovice), RNDr. J. Lukavský, CSc. (BÚ Třeboň), RNDr. I. Macháčková, CSc. (ÚEB), Ing. P. Ráb, DrSc. (ÚŽFG), RNDr. O. Rauch, CSc. (BÚ AV ČR Třeboň), Doc. RNDr. V. Řehořek, CSc. (PřF MU, Brno), RNDr. B. Slavík, DrSc. (v důchodu), RNDr. V. Straškrabová, DrSc. (HBÚ) a komisi pro výběr ředitele Fyziologického ústavu AV ČR ve složení: RNDr. J. Velemínský, DrSc. (AR AV ČR), - předseda, Prof. MUDr. M. Anděl, CSc. (3. LF UK Praha), Prof. MUDr. M. Bojar, CSc. (2. LF UK Praha), MUDr. J. Bureš, DrSc. (FGÚ AV ČR), RNDr. P. Dráber, CSc.(ÚMG), Doc. MUDr.P. Hach, CSc. (1. LF UK Praha), MUDr. J. Kopecký, CSc. (FGÚ), Prof. MUDr. B. Ošťádal, DrSc. (FGÚ), Doc. RNDr. P. Pikálek, CSc. (PřF UK Praha), RNDr. J. Seifert, CSc. (FKÚ), Prof. MUDr. J. Syka, DrSc. (ÚEM), Doc. MUDr. H. Tlaskalová, DrSc. (MBÚ), MUDr. S. Tuček, DrSc. (FGÚ),

AR vzala na vědomí informaci, že v souladu s platnými Zásadami činnosti GA AV bude vypsáno již X. kolo veřejné soutěže o standardní a doplňkové granty na vědecké projekty (bod XIV), jejichž řešení bude zahájeno v roce 2000. Soutěž o standardní granty (základní a juniorské), bude vyhlášena počátkem března s konečným termínem podání přihlášek 11. května 1999. Soutěž o doplňkové granty (postdoktorandské, integrační a publikační) bude vyhlášena v květnu s konečným termínem podání přihlášek 10. září 1999. Při informaci bylo upozorněno na některé obecnější otázky grantové soutěže, zejména se zřetelem k přípravě národní politiky výzkumu a vývoje a bylo uloženo připravit podkladový materiál o budoucí činnosti GA AV ČR.