Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1999  > únor  > obsah

GIN slouží slepcům

Seminář konaný u příležitosti 40. výročí založení Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR (dále ÚTIA) se uskutečnil 12. ledna 1999. ÚTIA představil Doc. RNDr. Milan Mareš, DrSc., ředitel.

Ústav byl založen v roce 1959 jako pracoviště zaměřené na nové metody a problémy teoretické kybernetiky v souvislosti s rychlým rozvojem kybernetiky ve světě. v současnosti se vědecká činnost ústavu zaměřuje na vybrané problémy, které lze rámcově zahrnout mezi informační vědy, vědy o řízení a pokročilé metody zpracování dat. Pro problematiku řešenou v ústavu je typické, že zahrnuje do svých teoretických modelů náhodu a další typy neurčitosti přítomné v reálných situacích. Tím se dosažené výsledky - většinou matematické modely nebo programové soubory - přibližují obrazu skutečného světa, nepřesným výsledkům měření a subjektivitě lidského vnímání. Informaci doplnil ing. Jiří Kadlec, CSc., vědecký pracovník ÚTIA v tom smyslu, že v oblasti vědy a výzkumu získává Česká republika od 1. ledna 1999 práva a povinnosti shodné s ostatními zeměmi EU. v letech 1992 až 1998 získalo v ČR asi 80 projektů podporu z EU, z toho se 14 řešilo v ÚTIA.

Dále Ing. Radim Matulík představil zápisník pro nevidomé - GIN. v zápisníku s názvem GIN (služebník) dostává nevidomý uživatel pomůcku zásadního významu, kterou může mít díky kapesním rozměrům a vestavěným akumulátorům neustále při sobě k okamžitému použití. GIN vybavený syntetickým hlasem a slepeckou klaviaturou obsahuje zápisník umožňující práci s textem, hodiny včetně budíku a stopek, diář, kalkulačku a teploměr. Uživatel může propojit GIN s PC a přenášet data oběma směry. To znamená, že s ním může samostatně pracovat a po čase přenést data do PC nebo může naopak přenést textová data z PC do GIN (např. knihu) a nechat si je syntetickým hlasem kdykoliv předčítat. Gin lze spojit přes externí modem po telefonní síti s jiným GINem nebo s PC, případně vstoupit do schránky internetové sítě. Je schopen generovat vestavěným reproduktorem tónovou volbu a rozpoznávat ji. Na jedno nabití GIN vydrží minimálně deset hodin provozu, při používání sluchátek i déle. Od první veřejné prezentace funkčního vzorku v lednu 1997 bylo vyrobeno a předáno uživatelům celkem 14 kusů ověřovací série a po zpracování všech připomínek se dnes již pracuje na zahájení výroby v požadovaném počtu.

Ing. Jiří Pecha, CSc., hovořil o lokalizaci systému RODOS pro podmínky ČR. Pracovní tým složený z pracovníků ÚTIA a ze Státního ústavu radiační ochrany zahájil od 1. 1. 1997 práce na implementaci systému RODOS (Real-time Online Desici On Support System). Tento systém je určen pro podporu havarijních týmů při prognóze závažnosti a při rozhodování o přijetí protiopatření při případných mimořádných situacích v důsledku radioaktivních úniků z jaderných zařízení. Práce probíhají v rámci společného projektu INCO COPERNICUS P1L963365 organizovaného Evropským společenstvím a účastní se ho 20 evropských institucí. Projekt umožní okamžitou výměnu informací o případných incidentech na jaderných zařízeních v Evropě. Data bude možné čerpat z celoevropské databáze, která je v rámci projektu konstruována. Na základě on-line napojení na meteorologické a radiační měřící sítě se modeluje šíření škodlivin v atmosféře i hydrosféře a cesty jejich průniku do potravinových řetězců a lidského organismu. Systém RODOS poskytuje informace umožňující přijmout adekvátní optimalizovaná opatření jak v časné fázi nehody, tak pro potlačení dlouhodobých následků. Produkt RODOS je v současné době instalován v ÚTIA a postupně se uvádí do provozu. Zájemcům lze předvést praktickou demonstraci s ukázkou prognózy postupu radioaktivního mraku včetně různých protiopatření přijatých pro časnou fázi úniku a pro zmírnění zdravotní újmy obyvatel.

O Terezínské pamětní knize hovořil Ing. Zdeněk Schindler, CSc. ÚTIA spolupracuje již řadu let s Nadací Terezínská iniciativa a Památníkem Terezín na projektu dokumentace osudů desetitisíců Židů, kteří byli za druhé světové války deportováni z celé Evropy do nacistického koncentračního tábora Terezín. Cílem projektu bylo převést do elektronické formy neúplná a nejasná osobní data obětí holocaustu, která nashromáždil historický výzkum z řady různorodých pramenů a umožnit jejich efektivní zpracování. Výsledkem první etapy spolupráce bylo v roce 1995 vydání Terezínské pamětní knihy shrnující osudy více než 80 tisíc Židů z území dnešní ČR, kteří se stali oběťmi nacistických deportací v době války. v současné době se pracuje na další publikaci, která bude dokumentovat deportace německých Židů do Terezína v letech 1943 až 1945. Údaje se ověřují a upřesňují za široké mezinárodní spolupráce historiků v Německu a Izraeli. v průběhu historického výzkumu se data doplňují podle dalších archivních materiálů a nevěrohodné údaje se potlačují. Již se připravuje i zpracování údajů o obětech z Holandska, Rakouska a dalších evropských zemí.

Dále Ing. Igor Vajda, DrSc., promluvil o civilizačním přínosu teorie informace při příležitosti 50. výročí vzniku této teorie. Teorie informace svými matematickými teorémy o přenositelnosti zdrojů informace šumovým prostředím ukázala skutečné možnosti přenosu klasickými komunikačními cestami, jako jsou například telefonní linky. Tato teorie umožnila zcela novým způsobem pochopit pojem informace v teorii pravděpodobnosti a matematické statistice, které studují optimální metody zpracování dat.

Konečně Doc. Miloslav Vošvrda pohovořil o výkonnosti kapitálového trhu a jeho testování. Jedním z důležitých předpokladů výkonného fungování kapitálového trhu je zajištění symetričnosti informace. Zabezpečují je nezávislé, vysoce erudované a veřejně prospěšné instituce. Nyní se prezentuje analýza výkonnosti kapitálového trhu na Burze cenných papírů Praha (BCPP) pomocí hypotézy v její slabé formě. Zkonstruovaný model poměrně věrně zobrazuje chování indexu PX 50, odhaduje se riziková averze investorů na BCPP a srovnává se s chováním investorů na NYSE (New York). Na základě této empirické analýzy jsou uváděna doporučení.