Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > září  > obsah

Nové knihy

Academia - tituly nominované na cenu Slovník roku 1998

 • N. Svozilová, H. Prouzová, A. Jirsová: Slovesa pro praxi. Valenční slovník nejčastějších českých sloves - Čestné uznání poroty 5. ročníku soutěže Slovník roku 1998. Academia 1997, 359 stran, cena neuvedena.
  Slovníkové zpracování nejfrekventovanějších českých sloves z hlediska jejich valence, tj. schopnosti vázat na sebe jiné výrazy a mj. zakládat větné struktury. Pro každý ze slovesných významů uvádí větný vzorec a valenční analýzu, poskytuje hojné citace autentických užití. v rámci češtiny jde o první slovník tohoto druhu.
 • Český jazykový atlas - 2, Academia 1997 - s finanční podporou Fondu AV ČR pro vydávání vědecké literatury a Nadace Český literární fond, váz. plátno, 507 str., cena neuvedena.
  Jednotlivá hesla zpracoval dialektologický kolektiv Ústavu pro jazyk český AV ČR v Praze a v Brně. Český jazykový atlas představuje první úplný obraz o územním rozrůznění našeho národního jazyka. Ve srovnání s obdobnými pracemi slovanských i neslovanských národů má řadu koncepčních, metodických a technických předností.
 • Milan Nakonečný: Encyklopedie obecné psychologie, 2. přepracované a podstatně rozšířené vydání, Academia 1997, 437 stran, váz. lamino, cena neuvedena.
  Encyklopedicky ucelený úhrn současných znalostí z oboru obecné psychologie, včetně psychologie osobnosti, i podstatné poznatky z psychologie sociální, biologické a vývojové. Věcný a jmenný rejstřík, bohatě zpracovaná literatura.

Filosofia - nakladatelství FLÚ

 • Sborník příspěvků: Myšlení v paradoxu, Filosofia 1998, 390 stran, 1. vydání, brož lamino, cena neuvedena.
  Jaké otázky otvírá pro vědu a filozofii pojem paradoxu a jaký je smysl a význam těchto otázek, bylo námětem mnohaoborového semináře, který uspořádal Filozofický ústav AV ČR v Praze v listopadu 1995. Proběhl za účasti jazykovědců, logiků, fyziků, matematiků, filozofů, biologů, psychologů a uměnovědců a jejich diskuse je nyní předkládána širší čtenářské obci.
 • Obrat k jazyku: Druhé kolo, příspěvky autorů USA přeložil a uspořádal Jaroslav Peregrin, Filosofia 1998, 1. vydání, 193 stran, váz. lamino, cena neuvedena.
  Sborník s podtitulem "Jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů" uvádí studie Američanů W. Quina, W. Sellarse, D. Davidsona, N. Goodmana, R. Rorta, H. Putnama. Knihu uvádí Jaroslav Peregrin kapitolou "Obrat k jazyku a analytická filosofie", doplněnou o obsáhlý seznam literatury. Práce byla podpořena grantem GA AV ČR.
 • Filosofický časopis č.1 + 2, kolektiv autorů, Filosofický ústav AV ČR 1998, 165 + 219 stran, brož., cena jednotlivého čísla 46 Kč.
  První číslo letošního ročníku je věnováno převážně internetu, úmyslem bylo dozvědět se, co naše filozofická obec soudí o multimediálním světě. Číslo 2 nabízí stati s širší filozofickou tématikou, např. studii vztahu mezi Descartovým pojetím duše a jeho pojetím ega, či tři statě uvádějící do filozofie jazyka a matematiky. Neutrálním přístupem ve vztahu žena-muž ve sférách veřejného a soukromého života se zabývá stať Humanistický liberalismus.

Dary nakladatelů …

 • Zahradnický slovník naučný 3, Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha 1997, 559 stran, váz., cena 385 Kč.
  Kniha zahrnuje hesla od písmene CH do M, s četnými odkazy. Doplňují je kresby, tabulky, černobílé fotografie a barevná příloha. Autoři - třicet oborových koordinátorů - patří mezi naše přední odborníky. Slovník je v nabídce Klubu zemědělské literatury, který byl založen několika renomovanými odbornými nakladatelstvími.
 • Tradiční angiologické dny s mezinárodní účastí 1998, Galén, Praha 1998, 167 stran, brož lamino, cena neuvedena.
  Sborník příspěvků přednesených na mezinárodním kongresu 26.-28. března letošního roku, pořádaném Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a Českou angiologickou společností. Celkem 73 příspěvků (česky, slovensky, anglicky nebo německy) z různých lékařských pracovišť, doplňuje abecední seznam autorů, který usnadňuje orientaci v odborné publikaci.
 • Fritz Spigel: Životy, manželky a lásky velkých skladatelů, Brána 1998, 381 stran, váz., cena 216 Kč.
  Knihu o milostném životě slavných i méně známých skladatelů napsal anglický rozhlasový publicista a autor půltuctu knížek s hudební tématikou, jehož koníčkem je neúnavné vyhledávání neznámých fakt a dokumentů z uměleckého světa. z jeho pera se dozvíme, co znamenala láska pro Beethovena, stejně jako pro dalších 35 hudebních géniů včetně Janáčka a Smetany. Jaká dobrodružství smyslů zakusili další tři čeští Mistři - Dvořák, Fibich a Martinů - doplnil Pavel Kosatík. Přeložila Ivana Breznenová.