Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Zprávy - oznámení

Akademia film Olomouc '98

Tři dráhy v času a prostoru se letos uprostřed května proťaly v Olomouci. Před 252 lety vznikla v tomto městě vůbec první učená společnost v českých zemích - Společnost neznámých (Societas incognitorum). Nevydržela dlouho, ale který začátek není těžký?

Před dvěma staletími přišel v této zemi na svět zakladatel moderní české historiografie, "otec národa" František Palacký. Muž, který dal jméno olomoucké univerzitě, muž, o kterém byl film letošní festival zahajující.

A konečně právě před sto lety natočil a promítl architekt Jan Kříženecký první původní české filmy (tehdy se jim říkalo oživené obrázky). Významné je, že mezi nimi byly filmy dokumentární (Alarm staroměstkých hasičů, Výjev z lázní žofínských a jiné).

Academia film Olomouc neboli Mezinárodní festival audiovizuálních vzdělávacích pořadů a přehlídka využití informačních technologií ve vzdělávacím procesu proběhl i v roce kulatých výročí klasicky - v dobrém i špatném. O účast na festivalu se pravidelně uchází okolo stovky snímků z celého světa. Letos jich bylo do soutěže přijato třiašedesát. Dvanáct udělených cen pak putovalo do České republiky, Velké Británie a Francie (Velkou cenu získal televizní snímek režiséra Karla Fuksy Až na dno zrady/Emanuel Moravec). To dobré je, že vítězné snímky byly opravdu působivé a vyhrály právem. A to špatné? Zájem. Přesněji řečeno nezájem. Nezájem částečně omluvitelný snad jen malou publicitou celé akce. Poněvadž kdo z místních byť jen tušil, že během všech tří dnů festivalu je k dispozici videotéka čítající devět stovek filmů? Kdokoli mohl od rána do večera přijít, zadarmo si vypůjčit to, co ho zajímá, a v kabince s videem si to v klidu přehrát. Já osobně jsem tak zhltl seriál České televize Teleskop, který představuje nejvýznamnější druhy operací člověka. Konečně jsem pochopil, jak funguje tunelový mikroskop schopný znázorňovat i jednotlivé atomy. Namixoval jsem si menu protipólů (například hlubinnou ekologii versus Gabčíkovo, boj za početí i proti početí...). s festivalem jsem se loučil s lítostí, s očima angorského králíka a s odhodláním napřesrok shlédnout to, co jsem nestačil...

Kdybychom jen trochu chtěli, najdeme ještě jedno magické číslo - 33. Kristova léta. Neboť to bylo v roce 1966, kdy šéfové Krátkého filmu Praha, Univerzity Palackého a (tehdy) Československé akademie věd založili tento festival. Vzorem jim k tomu byl festival vědeckých a vzdělávacích filmů v Padově. A co se nestalo: zatímco padovský festival časem zanikl, Academia film Olomouc trvá dodnes... Přejme mu tedy - opět v biblickém duchu - abrahámoviny v plné síle a posléze moudrost a hloubku Metuzalémovu.
František Houdek

Masarykův ústav AV ČR
vypisuje výběrové řízení na obsazení míst
samostatného odborného pracovníka - knihovníka
Požadavky: vysokoškolské vzdělání knihovnického směru, jazykové znalostí, základní znalosti života a díla T. G. Masaryka, vědecko-organizační schopnosti;

samostatného odborného pracovníka - archiváře

Požadavky: vysokoškolské vzdělání - preferovány jsou pomocné vědy historické, archivnictví, jazykové znalosti, základní znalosti života a díla T. G. Masaryka, vědecko-organizační schopnosti;
archiváře
Předpoklady: středoškolské vzdělání, zájem o archivní práci, praxe v oboru vítána.
Přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, event. výběrovou bibliografií a přehledem dosavadní praxe zasílejte do 14 dnů od uveřejnění tohoto inzerátu na adresu:
Masarykův ústav AV ČR,
Jilská 1, 110 00 Praha 1,
tel/fax: 232 6167, 248 111 97

Cena Josefa Hlávky za rok 1997

Sekce pro vědeckou a odbornou literaturu Nadace Český literární fond udělila společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní práce z oblasti vědecké a odborné literatury publikované v České republice za rok 1997 ceny v následujících oblastech.

V oblasti společenských věd dostal cenu doc. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., za práci Čechy v době knížecí (Nakladatelství Lidové noviny).

V oblasti věd o neživé přírodě dostali cenu RNDr. Jiří Horák, DrSc., a Ing. Ladislav Krlín, DrSc., za práci Deterministický chaos a matematické modely turbulence (nakladatelství Academia).

V oblasti věd o živé přírodě dostal cenu doc. RNDr. Jan Žďárek, DrSc., za práci Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti…? aneb Hmyzí státy. (vydal Ústav organické chemie a biochemie AV ČR).

V oblasti lékařských věd dostal cenu prof. MUDr. Bohumil Ticháček, DrSc., za práci Základy epidemiologie (nakladatelství Galén a Karolinum).

Ceny byly slavnostně předány v úterý 28. dubna 1998 ve Vlasteneckém sále Univerzity Karlovy.
sp

Letní pobyt ve Slovinsku

Zájemci o letní rekreační pobyt v Domě spisovatelů v slovinském Piranu (čtrnáctidenní turnusy od 1. 6 . do 20. 9. při denním poplatku za osobu asi 14 DM) se mohou obrátit na paní Kiliánovou z Nadace Český literární fond (tel. 691 13 62, linka 14), která jim poskytne podrobnější informace.

Filosofie a sociální vědy 1998

Ve vile Lanna probíhala 11.-15. května 1998 mezinárodní konference, navazující na pravidelnou aktivitu Mezinárodního univerzitního střediska pro postgraduální studia v Dubrovníku, jehož aktivita byla po tragických událostech v Jugoslávii přenesena do Prahy. Konference má interdisciplinární charakter a je chápána jako otevřený mezinárodní dialog mezi představiteli různých stanovisek v současné morální a politické filozofii. Hlavní témata letošní konference byla: Globalizace, Estetika a masová kultura, Individualizace. Vedlejší témata zahrnovala náměty : Pohlavní spravedlnost, Lévinas a etika, Ideologie, Adorno po lingvistickém obratu.

Ceny časopisu ŽIVA

V souvislosti s 145. výročím založení tohoto nejstaršího českého přírodovědeckého časopisu Janem Evangelistou Purkyněm byly poprvé v historii Źivy vyhlášeny její ceny:

za popularizaci biologických věd - Purkyňova cena - kterou získal RNDr. P. Šíma CSc., vědecký pracovník MÚ AV ČR za seriál Vývoj imunitních strategií v živočišné říši (I-IV),

za nejlepší článek ročníku ve věkové kategorii do 29 let - Cena Živy - kterou získala Mgr. L. Nevoralová za příspěvek Sběr pavouků na Velkém Blaníku metodou papírových pásů a Mgr. S. Struková za článek Olše lepkavá - pohled na skrytou polovinu,

a za příspěvek, který podle hlasování čtenářů nejlépe zpřístupnil biologickou problematiku - Cena Antonína Friče - RNDr. P. Šímovi, CSc., vědeckému pracovníkovi MÚ AV ČR za seriál Vývoj imunitních strategií v živočišné říši (I-IV).
-sd-

Růže stolistá 1999

Konferenci k 200. výročí narození F. L. Čelakovského Růže stolistá připravuje na dny 5.-7. května 1999 do Strakonic Muzeum Středního Pootaví ve Strakonicích a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s katedrou české literatury a literární vědy FF UK. Očekává se, že konference bude plodným setkáním literárních vědců - lingvistů s folkloristy, etnografy, historiky a uměnovědci.

O zájmu účastnit se konference a o tématu příspěvku lze informovat do 31. května 1998 na kontaktní adrese :

PhDr. Marcela Rossová
tajemnice konference
Ústav pro českou literaturu AV ČR
P.O.B. 14
nám. Republiky 1, 110 15 Praha 1
Tel., fax: 231 51 28

Sociální transformace a modernizace

Knížka našeho předního sociologa Pavla Machonina Social transformation and Moderniziation - Sociální transformace a modernizace, která vychází v nakladatelství SLON, shrnuje autorovy empiricky podložené názory o potřebě a způsobech výstavby teorie středního dosahu, týkající se společenských změn v postkomunistických zemích se zvláštním zřetelem ke střední Evropě a ČR. Podává sociologickou teoretickou charakteristiku státně socialistického systému a příčin jeho zhroucení. v polemice s normativními teoriemi "přechodu" ukazuje transformaci jako historický proces s relativně otevřenou budoucností. Za kritérium úspěšnosti postkomunistické sociálně ekonomické a sociálně politické transformace pokládá široce pojatou institucionální i kulturně civilizační modernizaci. Ve Výroční zprávě AV ČR za rok 1997 je ilustrativní anotace knihy uváděna jako jeden z výsledků bádání sekce společenských věd.
-sd-

Zpráva o lidském rozvoji

Sociologický ústav AV ČR vydal v nakladatelství SLON obsáhlou Zprávu o lidském rozvoji - Česká republika 1997.

Národní Zprávy o lidském rozvoji v zemích střední a východní Evropy, v nástupnických státech bývalého Sovětského svazu a v některých dalších zemích se publikují z iniciativy Rozvojového programu Spojených národů (United Nations Development Programme - UNDP) od roku 1995. Jejich cílem je poskytnout co možná všestranné informace o různých stránkách společenského vývoje v jednotlivých zemích a tak rozšířit i doplnit běžně dostupné poznatky o jejich ekonomické situaci.

Zpráva o lidském rozvoji v České republice 1997, kterou Sociologický ústav předkládá, je již druhou zprávou tohoto druhu, zabývající se naší zemí. Předešlá zpráva za rok 1996, publikovaná Přírodovědeckou fakultou Karlovy univerzity, poskytla vstupní, široce založený obraz lidského rozvoje v České republice a dotkla se i samotného pojmu lidského rozvoje a způsobu jeho měření. Publikace Sociologického ústavu je tematicky užší. Zaměřuje se na úlohu státu a různých institucí při vytváření podmínek pro rozvoj člověka. Skutečnost, že státu a jeho různým složkám, ale také nestátním institucím, patří v procesu společenské transformace a zejména při kultivaci lidského potenciálu důležitá a nenahraditelná role, je v posledních létech stále zřejmější. Ukazuje se, že transformace nemůže bát nesena pouze spontánními ekonomickými procesy a že stejnou pozornost jako vytváření trhu je nutné věnovat též úkolům spojeným s budováním státu, jeho institucí a demokratického normativního řádu. Dobře fungující a legitimní tržní hospodářství musí být garantováno energickým státem, podloženo demokraticky vytvořenými institucemi, postupy, pravidly. Ty by také měly podpořit ekonomický a sociální rozvoj společnosti, udržovat její sociální soudržnost a bránit její fragmentaci.

Zpráva o lidském rozvoji 1997 věnuje pozornost třem tvářím státu v České republice - státu politickému, státu ekonomickému a státu sociálnímu.

Stejně jako minulý rok, vychází souběžně v českém a anglickém jazyce.

Byla zpracována z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČR a finanční prostředky pro publikaci a metodický návod týkající se pojetí zprávy dal k dispozici Rozvojový program Spojených národů (UNDP).
(Z úvodu JUDr. Michala Illnera, ředitele Sociologického ústavu AV ČR.)

Velký sociologický slovník

Pod patronátem Sociologického ústavu AV ČR vychází v nakladatelství Karolinum Velký sociologický slovník - původní česká oborová encyklopedie první svého druhu. Svým pojetím a rozsahem se liší od obou slovníkových sociologických publikací, které u nás již dříve vyšly. Liší se i od známých sociologických slovníků a encyklopedií zahraniční provenience.

Má dva svazky, zahrnující téměř dva a půl tisíce abecedně seřazených věcných výkladových hesel. Ta jsou graficky názorně propojena s odkazovými hesly a s rozsáhlou Biografickou přílohou. Orientaci ve slovníku napomáhají instruktivní Průvodce slovníkem a Tematický heslář.

Po obsahové stránce lze slovník charakterizovat těmito rysy :

Vysvětluje základní obecné pojmy oboru, popisuje jednotlivé výzkumné metody a techniky, seznamuje s historicky i aktuálně významnými směry, školami, teoriemi a koncepcemi.

Nadstandardním rysem slovníku je zařazení výkladu sociálních reálií -konkrétních skupin, spolků, institucí hnutí, sociálních mechanismů, které jsou předmětem sociologického zkoumání. Běžný rámec sociologických slovníků přesahuje také poměrně rozsáhlý soubor informací o ostatních společenských vědách. Slovník je tak atraktivní i pro studenty, pedagogy, výzkumníky z nesociologických oborů i pro laickou veřejnost toužící po základních informacích z této rozsáhlé oblasti.

Posledním charakteristickým rysem slovníku je důraz kladený na jevy a problémy, které nabývají na důležitosti v českém sociálním prostoru.

Slovník je mimo jiné příkladem úzké spolupráce Akademie věd a vysokoškolských pracovišť z celé republiky, především Univerzity Karlovy. Tuto spolupráci stvrdilo jeho vydání v nakladatelství Karolinum.
-sd-

Biotechnologie - naděje pro hladovějící lidstvo

Dne 18. 5. 1998 se konala tisková konference, kde plný sál měl možnost proniknout do problematiky biotechnologií. Tiskovou konferenci pořádal Tiskový odbor KAV ČR a Občanské sdružení Biotrend. Proč takový zájem ze strany médií ?

Definice biotechnologie zní: "Biotechnologie znamená jakoukoli technologickou aplikaci, která používá biologické systémy, živé organismy nebo jejich deriváty k výrobě či modifikaci produktů nebo procesů ke specifickým cílům." Tato, poněkud složitá věta nám říká, že pomocí genového inženýrství, klonováním, můžeme vnutit přírodě naše požadavky. Potřebujeme potraviny s lepší strukturou užitných vlastností, odolnější proti škůdcům a nemocem, zvířata chceme zdravější s větší užitkovostí apod. O tom je řeč, když mluvíme o biotechnologii.

Tisková konference byla součástí semináře, který v souvislosti s připravovaným návrhem novelizace zákona o potravinách zorganizovalo Sdružení Biotrendu, jehož předseda je současně ředitelem Biotechnologického ústavu Univerzity Karlovy pro pracovníky MŽP a MZe.

Biotechnologie může přinést i rizika a právě na ně a jak jim čelit chtěla upozornit tato tisková konference (i probíhající seminář), jejíž téma znělo "Bezpečnost biotechnologií a systémy regulací v zahraničí". Byly kladeny otázky jak minimalizovat případná rizika pro prostředí a lidskou populaci. Jak dostat nové "výrobky" do oblastí rozvojových zemí, jak vzájemně porovnávat prováděné zkoušky apod. Proto také již v roce 1996 začalo jednání o její bezpečnosti. Účastníci se tehdy zavázali spolupracovat v otázkách bezpečnosti biotechnologií především sdílením zkušeností. Otázka bezpečnosti se stala významným úkolem Programu Spojených národů pro životní prostředí. Největší problémy činí dohoda s rozvojovými zeměmi, které nemají technickou, finanční a institucionální kapacitu, aby zajistily biologickou bezpečnost.

O tom všem hovořili na tiskové konferenci přední světoví odborníci na tuto problematiku, dr. John Payne, zástupce ředitele pro rostlinolékařství, rostlinolékařskou a veterinární inspekci ministerstva zemědělství USA a dr. Paul Mayers, ředitel oddělení mikrobiologických rizik ředitelství pro potraviny, odbor ochrany zdraví, Health Canada. O tom, že Evropa se snaží držet krok se zámořím, svědčila přítomnost prof. Deryka Beylevelda, ředitele Ústavu pro etiku a legislativu v biotechnologii univerzity v Sheffieldu, a dr. Elisy Barahona, vedoucí pracovnice Španělského ministerstva životního prostředí, která má na starosti regulaci uvádění geneticky modifikovaných organismů (GMO) do životního prostředí. Nesoulad některých legislativních kroků USA a EU plyne z různého pohledu na tuto problematiku a právě takováto setkání, jakým byla tisková konference v budově kanceláře Akademi věd ČR přispívají k jejich řešení. Vždyť zabezpečit zdravý život na naší planetě je cílem nás všech.
Pavel Valeš