Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Ze 17. zasedání Akademické rady

Zasedání Akademické rady se konalo 12. května 1998 a řídil je místopředseda AV ČR K. Jungwirth.

Informace o závěrech Předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních otázkách činnosti Akademie věd (bod II)

Byly vzaty na vědomí závěry z 12. zasedání Předsednictva Akademické rady ze dne 28. dubna t.r. K. Jungwirth a V. Petrus informovali o stavu zpracování materiálu o Principech vědní politiky na přechodu do 21. století, který má projednávat vláda v I. pololetí t.r. Zástupci Akademie věd k tomuto materiálu vznesli zásadní námitky, zejména pokud jde o způsob jeho přípravy a navrhované rozdělování finančních prostředků v oblasti vědy. k této záležitosti předložila AV ČR vlastní protinávrh.

Usnesení vlády ČR ze dne 22. dubna 1998 č. 281 o Pravidlech hodnocení výzkumných záměrů a výsledků organizací pro poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje (bod III).

AR vzala na vědomí toto usnesení vlády a uložila V. Petrusovi, aby jí po projednání s RVV předložil návrh opatření k zajištění tohoto usnesení.

Materiál k zabezpečení usnesení XII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, konaného dne 22. 4. 1998 (bod IV) uvedl K. Jungwirth.

AR vzala se souhlasem na vědomí opatření provedená k realizaci usnesení XII. zasedání Akademického sněmu, uvedená v důvodové zprávě. v rámci základního rozdělení pracovních úseků členů Akademické rady pověřila P. Kratochvíla zabezpečováním spolupráce AV ČR s vysokými školami a řešením koncepčních otázek vědecké přípravy. Nově zvoleného člena AR J. Velemínského pověřila koordinací činností, týkajících se legislativy a strukturálních otázek AV ČR, jejího styku se státními orgány a institucemi a zastupováním v oblasti mezinárodní spolupráce. AR dále uložila P. Kratochvílovi ve spolupráci s Vědeckou radou AV ČR v nejkratším možném termínu předložit Akademické radě podrobné metodické pokyny pro zapojení pracovišť AV ČR do uskutečňování doktorských studijních programů a všestranně přezkoumat námět na zřízení vysoké školy doktorandských studií při AV ČR. Konečně uložila L. Petráňové ve spolupráci s H. Illnerovou, K. Jungwirthem, V. Heroldem, V. Petrusem a J. Velemínským dále projednávat a zpracovávat návrh nové legislativní úpravy právního a ekonomického postavení AV ČR a podle vývoje situace předkládat Akademické radě (a poté pracovištím AV ČR a Akademickému sněmu AV ČR) příslušné zprávy a návrhy.

Návrh opatření k realizaci nového organizačního uspořádání výzkumu dosud zajišťovaného v Ústavu ekologie krajiny AV ČR, projednaného na XII. zasedání Akademického sněmu dne 22. dubna 1998 (bod V) uvedl K. Aim s tím, že jde o prováděcí opatření k usnesení XII. zasedání Akademického sněmu.

AR vzala na vědomí předložené zdůvodnění, ukončila pověření Ing. M. Peňáze, DrSc., vedením Ústavu ekologie krajiny AV ČR k 30. 6. 1998 a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci. Dále pověřila s účinností od 1. 7. 1998 do ukončení výběrových řízení a jmenování ředitelů Ing. M. Peňáze, DrSc., vedením Ústavu biologie obratlovců AV ČR a doc. RNDr. Ing. M. Marka, CSc., vedením Ústavu ekologie krajiny AV ČR. AR stanovila, že s účinností od 1. 7. 1998 se sídlo ÚEK přesouvá z Brna do Českých Budějovic, Na sádkách 7 a jeho technicko-hospodářskou správu bude vykonávat tamní Společná technickohospodářská správa biologických pracovišť AV ČR. s účinností od 1. 7. 1998 se převádí z Ústavu ekologie krajiny AV ČR do Botanického ústavu AV ČR oddělení travinných ekosystémů včetně práva hospodaření s majetkem a dalších práv a povinností spojených s úkoly tohoto oddělení. AR konečně uložila J. Škodovi ve spolupráci s H. Illnerovou zajistit vydání zřizovací listiny Ústavu biologie obratlovců AV ČR a vypsání výběrových řízení na obsazení funkcí ředitele Ústavu ekologie krajiny AV ČR a Ústavu biologie obratlovců AV ČR.

Zprávu o kontrole průběhu řešení Programu rozvoje badatelského výzkumu v klíčových oblastech vědy pěstovaných v AV ČR a Programu podpory rozvoje přístrojového vybavení progresivních vědních oborů v r. 1997 (bod VII) uvedl P. Harmanec. Toto hodnocení bylo uskutečněno podle Pravidel pro poskytování účelových finančních prostředků a provádělo se zpravodajským způsobem. Výsledky kontroly ukázaly, že u všech projektů jsou průběžně plněny jejich cíle. v obšírné rozpravě byly vyjasňovány některé otázky vztahu hodnocení projektů a vnitřního hodnocení ústavů a s tím související poskytování finančních prostředků. Bylo konstatováno, že toto hodnocení bude sloužit především pro potřeby Rady vlády pro výzkum a vývoj. Dále byla Vědecká rada požádána o spolupráci při závěrečném vyhodnocení letos končících projektů Programu přístrojového vybavení.

AR vzala na vědomí předloženou zprávu, uložila K. Jungwirthovi, H. Illnerové, V. Heroldovi a V. Petrusovi brát výsledky kontroly v úvahu při přípravě rozpočtu pracovišť AV ČR a dále uložila V. Nekvasilovi, aby ve spolupráci s Vědeckou radou zajistil závěrečné vyhodnocení letos končících projektů Programu přístrojového vybavení progresivních vědních oborů.

Informaci o výsledcích doplňovacích voleb do oborových rad Grantové agentury AV ČR (bod VII) uvedl M. Nekvasil s tím, že konečný seznam všech členů bude zveřejněn v Akademickém bulletinu.

V bodě o družstevní bytové výstavbě zaměstnanců AV ČR v areálu Mazanka (bod IX) uvedl návrhy smluv o nájmu pozemků a smluv o smlouvách budoucích V. Podaný.

AR po diskusi a připomínkách vyslovila souhlas s výstavbou bytů v areálu Na Mazance podle předložené studie s tím, že prozatím nebude realizována výstavba objektu BO-01. Dále AR souhlasila s návrhy nájemních smluv a smluv o smlouvách budoucích dle důvodové zprávy s připomínkami a pověřila V. Podaného, aby za předpokladu respektování připomínek AR uvedené smlouvy potvrdil.

S návrhem na jmenování ředitelů pracovišť AV ČR (bod XI) seznámili V. Herold a K. Jungwirth.

AR vzala na vědomí výsledky výběrových řízení na obsazení funkcí ředitelů pracovišť AV ČR a uvolnila z důvodu ukončení čtyřletého funkčního období:

ve vědní oblasti I:

RNDr. Vladimíra Čermáka, DrSc., z funkce ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

doc. Ing. Petra Konečného, CSc., z funkce ředitele Ústavu geoniky AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

prof. Ing. Vladimíra Kučeru, DrSc., z funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

Ing. Rostislava Macha, DrSc., z funkce ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

prof. Ing. Miroše Pirnera, DrSc., z funkce ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

RNDr. Josefa Štekla, CSc., z funkce ředitele Ústavu fyziky atmosféry AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

doc., Ing. Pavla Šunku, CSc., z funkce ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

ve vědní oblasti II:

Víta Našince, CSc., z funkce ředitele Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR s účinností k 31. 5. 1998,

prof. Ing. Pavla Kratochvíla, DrSc., z funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR s účinností k 31. 5. 1998,

RNDr. Josefa Ruska, DrSc., z funkce ředitele Ústavu půdní biologie AV ČR s účinností k 31. 5. 1998,

RNDr. Věru Straškrabovou, DrSc., z funkce ředitelky Hydrobiologického ústavu AV ČR s účinností k 31. 5. 1998,

ve vědní oblasti III:

PhDr. Jana Bažanta, CSc., z funkce ředitele Ústavu pro klasická studia AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

PhDr. Stanislava Broučka, CSc., z funkce ředitele Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

doc. PhDr. Viléma Prečana, CSc., z funkce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

prof. PhDr. Františka Šmahela, DrSc., z funkce ředitele Historického ústavu AV ČR s účinností ke dni 31. 5. 1998,

PhDr. Jaroslava Tejrala, DrSc., z funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno s účinností ke dni 31. 5. 1998,

a RNDr. Jiřího Velemínského DrSc., z funkce ředitele Ústavu experimentální botaniky AV ČR s účinností ke dni 30. 4. 1998, na základě jeho rezignace na tuto funkci z důvodu zvolení členem Akademické rady AV ČR.

Současně jim vyslovila poděkování za vykonanou práci.

AR dále na základě návrhů vědeckých rad příslušných pracovišť jmenovala:

ve vědní oblasti I:

Ing. Jana Dobeše, CSc., do funkce ředitele Ústavu jaderné fyziky AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

Ing. Miloše Drdáckého, CSc., do funkce ředitele Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

doc. Ing. dr. Pavla Chrásku, DrSc., do funkce ředitele Ústavu fyziky plazmatu AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

RNDr. Jana Laštovičku, DrSc., do funkce ředitele Ústavu fyziky atmosféry AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

doc. RNDr. Milana Mareše, DrSc., do funkce ředitele Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

Ing. Jana Šimšu, CSc., do funkce ředitele Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR na druhé funkční období s účinností od 14. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 13.6.2002,

Ing. Richarda Šňupárka, CSc., do funkce ředitele Ústavu geoniky AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

RNDr. Aleše Špičáka, CSc., do funkce ředitele Geofyzikálního ústavu AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

ve vědní oblasti II:

doc. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., do funkce ředitele Parazitologického ústavu AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

RNDr. Antonína Holého, DrSc., do funkce ředitele Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

RNDr. Ivanu Macháčkovou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu experimentální botaniky AV ČR s účinností od 13. 5. 1998 na čtyři roky, tj. do 12. 5. 2002,

RNDr. Josefa Matěnu, CSc., do funkce ředitele Hydrobiologického ústavu AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

RNDr. Václava Pižla, CSc., do funkce ředitele Ústavu půdní biologie AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

Ing. Petra Rába, DrSc., do funkce ředitele Ústavu živočišné fyziologie AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

prof. MUDr. Josefa Syku, DrSc., do funkce ředitele Ústavu experimentální medicíny AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

Ing. Josefa Špaka, CSc., do funkce ředitele Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

Ing. Karla Ulbricha, CSc., do funkce ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

ve vědní oblasti III:

JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., do funkce ředitele Ústavu státu a práva AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. 7. 1998 na čtyři roky, tj. do 30. 6. 2002,

doc. Evu Broklovou, CSc., do funkce ředitelky Masarykova ústavu AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

doc. PhDr. Josefa Kolmaše, DrSc., do funkce ředitele Orientálního ústavu AV ČR na druhé funkční období s účinností od 15. 5. 1998 na čtyři roky, tj. do 14. 5. 2002,

PhDr. Pavla Kouřila, CSc., do funkce ředitele Archeologického ústavu AV ČR, Brno s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

prof. PhDr. Jiřího Krause, DrSc., do funkce ředitele Ústavu pro jazyk český AV ČR na druhé funkční období s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., do funkce ředitele Historického ústavu AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

PhDr. Martina Svatoše, CSc., do funkce ředitele Ústavu pro klasická studia AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

PhDr. Oldřicha Tůmu do funkce ředitele Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky, tj. do 31. 5. 2002,

doc. PhDr. Lubomíra Tyllnera, CSc., do funkce ředitele Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV ČR s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky; tj. do 31. 5. 2002,

AR jmenovala Víta Našince, CSc., do funkce ředitele Společné technickohospodářské správy biologických pracovišť AV ČR v Českých Budějovicích na další funkční období s účinností od 1. 6. 1998 na čtyři roky; tj. do 31. 5. 2002.

Návrh na udělení čestné medaile AV ČR a čestných oborových medailí AV ČR (bod XII) uvedl K. Jungwirth.

AR vzala na vědomí předložená zdůvodnění vědeckých rad příslušných vědeckých pracovišť a udělila z vlastní iniciativy čestnou medaili AV ČR "DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS" prof. RNDr. Martinu Černohorskému, CSc., emeritnímu profesorovi Slezské univerzity.

AR dále udělila čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách:

prof. Ing. Borisi N. Breizmanovi, DrSc., The University of Texas at Austin, USA,

doc. Ing. Vladimíru Hnatowiczovi, DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu jaderné fyziky AV ČR,

Dr. Franku Plasilovi, Physics Division, ORNL, Oak Ridge, USA,

prof. Ing. Miroši Pirnerovi, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR (k 1. 6. 1998),

prof. Peteru Weinbergerovi, Dr. Phil., Technische Univ. Wien, Rakousko,

AR udělila čestnou oborovou medaili B. Bolzana za zásluhy v matematických vědách:

prof. Davidu E. Edmundsovi, University of Sussex, Anglie,

prof. Dr. Friedrichu Liesemu, Univ. Rostock, BRD ,

prof. László Lovászovi, Yale University, New Haven, USA,

prof. Edwardu C. van der Meulenovi, Catholic Univ. of Leuven, Belgie,

AR udělila čestnou oborovou medaili G. J. Mendela za zásluhy v biologických vědách:

prof. Dr. Michaelu Ashburnerovi, F.R.S., University of Cambridge, Velká Britanie,

prof. Arnoldu L. Demainovi, PhD., Massachusetts Institute of Technology, USA.

prof. C. Herbertu Fernando, D.Phil., University of Waterloo, Kanada,

RNDr. Juraji Holčíkovi, CSc., vědeckému pracovníku Ústavu zoológie SAV, Slovenská republika,

prof. Dr. Gerolfu E. A. Nauwerckovi, Institut für Limnologie der. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Rakousko,

prof. Dr. Lynn M. Riddifordové, University of Washington v Seattlu, USA,

RNDr. Josefu Ruskovi, DrSc., Ústav půdní biologie AV ČR (k 1. 6. 1998),

RNDr. Věře Straškrabové, DrSc., Hydrobiologický ústav AV ČR (k 1. 6. 1998).

AR udělila čestnou oborovou medaili J. Heyrovského za zásluhy v chemických vědách Ing. Jaroslavu Šestákovi, DrSc., vedoucímu vědeckému pracovníku Fyzikálního ústavu AV ČR.

AR udělila čestnou oborovou medaile J. E. Purkyně za zásluhy v biologických vědách Doc. MUDr. Jiřině Zelené, CSc., vědecké pracovnici Fyziologického ústavu AV ČR.

AR udělila čestnou oborovou medaili K. Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách Prof. Janu Kmentovi, PhD., The University of Michigan, USA.

AR udělila čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách:

doc. PhDr. Vilému Prečanovi, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (k 1. 6. 1998,

PhDr. Josefu Vařekovi,DrSc., vědeckému pracovníku Ústavu pro etnografii a folkloristiku AV ČR.

Návrh složení Českého komitétu optiky (bod XIII) uvedla B. Říhová.

AR vyslovila souhlas s novým složením Českého komitétu optiky podle předloženého návrhu a uložila B. Říhové, aby s tímto usnesení seznámila odstupující členy komitétu: doc. Ing. V. Sochora, DrSc., (FJFI ČVUT) a doc. RNDr. J. Pantoflíčka, CSc., (MFF UK), a dále nové členy komitétu: RNDr. L. Jastrabíka, CSc., (FZÚ), Mgr. M. Kucharského, CSc., (Mikrokom, s.r.o.), prof. Ing. J. Pištoru, CSc., (VŠB-TU, Ostrava), RNDr. L. Soukupa (FZÚ).

Návrh složení Českého komitétu právních věd (bod XIV) uvedla B. Říhová.

AR vyslovila souhlas s novým složením Českého komitétu právních věd podle předloženého návrhu. Uložila B. Říhové, aby s tímto usnesení seznámila:

odstupující členy komitétu: prof. JUDr.. V. Cepla, CSc., (Ústavní soud ČR), prof. JUDr. J. Haderku, CSc., (PF UP, Olomouc), doc. JUDr. D. Jílka, CSc., (PF MU, Brno), prof. JUDr. P. Kalenského, DrSc., (ÚSP), doc. JUDr. V. Veverku (PF UK, Praha), prof. JUDr. A. Winterovou, CSc., (PF UK, Praha),

nové členy komitétu: doc. JUDr. J. Bejčka, CSc., (PF MU, Brno), doc. JUDr. J. Blahože, DrSc., (ÚSP), JUDr. F. Cvrčka, CSc., (ÚSP), prof. JUDr. P. Hollandra, CSc., (Ústavní soud ČR), doc. JUDr. J. Kříže, CSc., (PF UK, Praha), doc. JUDr. J. Přibáně, CSc., (PF UK, Praha), doc. JUDr. P. Šturmu, CSc., (PF UK, Praha), doc. JUDr. V. Týč, CSc., (PF UK, Brno), JUDr. E. Wagnerovou (Nejvyšší soud ČR), doc. JUDr. F. Zoulíka (PF UK, Praha).

AR vyslovila souhlas, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad mezinárodní konferencí PHOTONICS 99 (bod XV/1), která se uskuteční v červnu 1999 v Praze.

AR přijala rezignaci M. Mareše na členství v Akademické radě (bod XV/2) ke dni 31. května t.r. v souvislosti s jeho jmenováním ředitelem Ústavu teorie informace a automatizace. v diskusi byla oceněna práce M. Mareše pro Akademii věd a současně byl požádán o pomoc při dořešení záležitostí v jím spravované agendě.

Rezignace M. Mareše na funkci člena Akademické rady bude oznámena příštímu zasedání Akademického sněmu a jeho agendu bude prozatím zajišťovat jeho zástupce, příp. další členové AR. Akademická rada uložila K. Jungwirthovi, aby učinil potřebná opatření k doplňovací volbě nového člena Akademické rady z oblasti věd o neživé přírodě na zbytek funkčního období 1997-2001.