Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Z 18. zasedání Akademické rady

Zasedání Akademické rady se konalo 2. června 1998 a řídil je předseda AV ČR prof. R. Zahradník.

Při informaci o závěrech Předsednictva Akademické rady a o dalších aktuálních otázkách činnosti Akademie věd (bod II) informovali K. Jungwirth, H. Illnerová a V. Petrus o stanovisku AV ČR k materiálu "Principy vědní politiky ČR na přechodu do 21. století", které bylo zasláno předsedovi Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj doc. dr. J. Sokolovi. Dále proběhla diskuse o způsobu nominace zástupců Akademie do řídících orgánů 5. rámcového programu EU se závěrem, že předseda Akademie věd zašle oficiální návrh kandidátů za AV ČR předsedovi RVV.

Návrh novely zákona ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR (bod III) uvedla V. Petráňová, která mj. upozornila na některá úskalí jeho legislativního posuzování uvnitř Akademie i při vnějším projednávání (otázka "dvojjediné" identity Akademie jako soustavy veřejnoprávních ústavů a samosprávných orgánů a jako organizační složky státu, otázka majetku a absence variant vyplývající z neznalosti dosud nezpracovaných nových obecně právních předpisů jako jsou nová rozpočtová pravidla, zákon o majetku státu apod.). Návrh v předkládaném znění byl projednán v Legislativní komisi dne 28. 5. t.r. a bude rozeslán ředitelům pracovišť k širšímu posouzení na pracovištích. První rozprava o tomto návrhu proběhne dne 9. 6. 1998 na poradě ředitelů pracovišť AV. v diskusi byla oceněna dosavadní práce na tomto návrhu, který se prozatím jeví jako optimální řešení. Rovněž bylo doporučeno, aby pro potřebu projednávání návrhu novelizace byly soustředěny podklady o tom, že návrh je v souladu s právem Evropského společenství.

AR vzala na vědomí předložený návrh novely zákona o Akademii věd ČR, vyslovila souhlas s tím, aby tento návrh byl dán k diskusi na pracoviště AV ČR se lhůtou pro podání připomínek do 31. 7. 1998; k zabezpečení této diskuse bude na 9. 6. 1998 svolána porada ředitelů pracovišť AV ČR. AR uložila L. Petráňové, aby jí po zpracování výsledků této diskuse o nich podala zprávu s návrhem dalšího postupu, a dále uložila B. Říhové, aby zajistila soustředění informací o právní úpravě a financování zahraničních vědeckých institucí mimouniverzitního charakteru v zemích EU.

Návrh pokynů pro volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR do Akademického sněmu na funkční období 1998-2002 (bod IV) uvedl R. Zahradník.

AR schválila pokyny pro volby volených zástupců vědeckých pracovišť AV ČR na funkční období 1998-2002 podle předloženého návrhu s připomínkami a uložila K. Jungwirthovi, H. Illnerové a V. Heroldovi sledovat řádné a včasné provedení těchto voleb v jednotlivých vědních oblastech.

O stavu přípravy rozpočtu Akademie věd ČR na rok 1999 a dalších ekonomických otázkách (bod V) informoval V. Petrus.

1. Příprava rozpočtu AV ČR na rok 1999

  1. Na základě dopisu předsedy Rady vlády pro výzkum a vývoj doc. Dr. Sokola se AV ČR vyjádřila k návrhu výše a rozdělení státních prostředků na VaV pro rok 1999. Obecně byl podpořen požadavek na nárůst ve výši 3 012 mil. Kč, který se jeví jako rozumný a oprávněný. Akademie však nesouhlasila s rozdělením institucionální části nárůstu mezi výzkum na VŠ (800 mil. Kč) a AV ČR (200 mil. Kč) a doporučila rozdělení celkové částky (1 mld. Kč) mezi VŠ a AV na základě hodnocení či soutěže, v každém případě až po schválení celkových prostředků vládou ČR. v odpovědi bylo dále zdůrazněno, že relativní podíl prostředků pro AV ČR z celkových prostředků na VaV systematicky klesá (1995: 36 %; 1998: 27 %; návrh 1999: 20 %).
  2. Náměstek ministra financí požádal Akademii o kvalitativní podklady pro analýzu vstupu a výstupů činnosti jednotlivých pracovišť (některé otázky v zaslaném dotazníku jsou formální či frapantní). Bylo dohodnuto, že odpověď na dopis připraví V. Petrus a ekonomický odbor KAV. Ministerstvu financí bude předána i celková zpráva o hodnocení vědeckých pracovišť AV ČR, kterou připravilo AHG.

2. Ekonomické záležitosti roku 1998

  1. Náměstek ministra financí požádal předsedu AV ČR o vypracování "Přehledu o dopadech vstupu ČR do EU na státní rozpočet a jeho institucionální zajištění". Odpověď týkající se tohoto dopadu na AV ČR připraví pracovní skupina ve složení V. Petrus, vedoucí vědních oblastí a B. Říhová. Kvantitativní údaje poskytne ekonomický odbor KAV.
  2. v návaznosti na závěry 15. zasedání AR ze dne 24. 3. 1998 (bod XI/4) připravilo oddělení ekonomiky práce KAV a M. Borská analýzu zařazení vědeckých pracovníků do platových tříd. Po diskusi o získaných údajích připraví V. Petrus pro některé z příštích zasedání Akademické rady jejich sumarizovaný přehled, který bude předán k využití i Vědecké radě.
  3. Byl projednán způsob financování rekonstrukce Wiehlova domu s tím, že posledních 12 mil. Kč bude uhrazeno podle možností Akademie věd koncem letošního nebo začátkem příštího roku.
  4. Byl vysloven souhlas s postupem při financování rekonstrukce budovy AV ČR Na Florenci č. 3 prostřednictvím správce budovy - Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Vnitřní vybavení bude financováno prostřednictvím Masarykova ústavu AV ČR.

Návrh na zřízení Centra medievistických studií /Centre for Medieval Studies (bod VI) přednesli V. Herold a prof. F. Šmahel s tím, že prvořadým cílem vytvoření centra je spojení vědeckého potenciálu a prostředků pro zajištění doktorského a postgraduálního studia v disciplinách věd o středověku počínaje obecnou historií přes středověkou archeologii až k speciálním filozofickým a filologickým a jiným oborům. v diskusi bylo oceněno úsilí směřující ke změně rigidní struktury humanitních pracovišť AV ČR a jejich provázání s výzkumem na vysokých školách. Bylo konstatováno, že jde o společné pracoviště, vytvářené na základě smlouvy o sdružení a opírající se o rámcovou smlouvu mezi AV ČR a UK.

AR schválila smlouvu o sdružení UK a AV ČR, jíž se vytváří Centrum medievistických studií (CMS) ke dni 1. července 1998 jako sdružené pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy, s připomínkami. AR vzala na vědomí, že CMS bude mít z hlediska majetkového a pracovně právního vůči pracovníkům z řad AV postavení kabinetu v rámci Filozofického ústavu AV ČR, a vyslovila souhlas s tím, že CMS budou přiděleny místnosti v areálu Filozofického ústavu AV ČR, Praha 1, Jilská 1, jež se uvolní po odstěhování Masarykova ústavu AV ČR. AR konečně doporučila řediteli CMS sledovat přípravu programu integrovaných středisek výzkumu (Mezinárodních výzkumných center) RVV a dle možnosti se zúčastnit soutěže v tomto programu.

Návrh na jmenování nového člena Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků (bod VII) uvedl P. Kratochvíl.

AR vzala na vědomí rezignaci prof. PhDr. Ivana Poledňáka, DrSc., na funkci člena Rady pro spolupráci s vysokými školami a přípravu vědeckých pracovníků a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci. Jmenovala prof. PhDr. Jiřího Krause, DrSc., (ÚJČ AV ČR) členem této Rady.

Návrh na změnu názvu Ústavu informatiky a výpočetní techniky AV ČR (bod VIII) uvedl K. Jungwirth.

AR vyslovila souhlas se změnou názvu Ústavu informatiky a výpočetní techniky AV ČR na Ústav informatiky (ÚI) AV ČR s účinností od 1. července 1998 a uložila J. Škodovi, aby zajistil úpravu zřizovací listiny a učinil další potřebné úkony, týkající se změny názvu tohoto pracoviště.

Návrh na udělení čestných oborových medailí AV ČR (bod IX) uvedli K. Jungwirth a V. Herold.

AR udělila:

čestnou oborovou medaili E. Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách Ivanu Lehrausovi, vedoucímu elektroinženýrovi Evropské laboratoře CERN, Švýcarsko,
čestnou oborovou medaili F. Palackého za zásluhy ve společenských vědách prof. PhDr. Františku Šmahelovi, DrSc., vědeckému pracovníku Historického ústavu AV ČR.

Informaci o smluvních závazcích mezi pracovišti AV ČR a jinými subjekty (bod X), jejímž smyslem je především zmapování současné situace a navržení potřebných kroků k zavedení precizní evidence pomocí počítačového zpracování, odůvodnil V. Podaný. v diskusi byla oceněna snaha k nápravě současného nepřehledného stavu. Zároveň bylo doporučeno, aby ve spolupráci s legislativně právním odborem byly postupně prověřeny i dosavadní smlouvy a upozorněno na případné jejich nedostatky.

AR vyslovila souhlas s dalším postupem, navrženým v důvodové zprávě, a uložila V. Podanému, aby upozornil ředitele pracovišť AV ČR dopisem na potřebu dodržování metodických pokynů týkajících se uzavírání smluv mezi pracovišti AV ČR a jinými subjekty, a ve spolupráci s J. Škodou zajistil v KAV zpracování příslušných databází, týkajících se evidence smluv a přijetí dalších potřebných opatření.

Návrh na změnu ve vymezení agend členů Akademické rady (bod XI) v souvislosti s uvolněním M. Mareše uvedl K. Jungwirth.

AR pověřila RNDr. P. Hejdu, CSc. řešením koncepčních otázek a koordinováním počítačových sítí v AV ČR.

Návrh na odměňování ředitelů pracovišť AV ČR (bod XII) uvedl V. Petrus s tím, že představuje důslednější diferenciaci platů podle velikosti řízených ústavů.

AR vyslovila souhlas s pravidly pro stanovení výše platů ředitelům vědeckých pracovišť podle předloženého návrhu a uložila K. Jungwirthovi, H. Illnerové, V. Heroldovi a V. Petrusovi dodržovat uvedená pravidla při stanovování platů ředitelům.

Návrh na jmenování nového člena Rady pro zahraniční styky AV ČR (bod XIII/3) uvedla B. Říhová.

AR vzala na vědomí rezignaci prof. RNDr. Václava Pačesa, DrSc., na funkci člena Rady pro zahraniční styky AV ČR a vyslovila mu poděkování za vykonanou práci. Dále jmenovala RNDr. Jiřího Velemínského, DrSc., členem této Rady.