Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Ústav fyzikálního inženýrství

Ústav fyzikálního inženýrství (ÚFY) je v současné době pracovištěm Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity pro vědeckou a vzdělávací činnost. Je nástupcem Institutu technologie a spolehlivosti, který byl založen v roce 1993 jako sdružené pracoviště Západočeské univerzity (ZČU) a Akademie věd České republiky (AV ČR), a stal se tak rovněž nositelem neformální vědecko-pedagogické spolupráce mezi ZČU a AV ČR.

Těžištěm práce ústavu je vědecké působení orientované na disciplíny, směry či postupy spojující inženýrské metody makroskopického popisu s fyzikálním pohledem na procesy probíhající na mikroskopických i makroskopických škálách tak, aby bylo dosaženo maximálního porozumění chování systému na makroskopické úrovni. Jsou rozvíjeny teoretické, experimentální a výpočetní postupy, metody či disciplíny naplňující tuto činnost z různých hledisek. Zejména jde o rozvoj nestandardních moderních kontinuálních teorií (aplikace v biomechanice, porušování materiálů apod.), matematicko-fyzikálního modelování a široce pojaté diagnostiky materiálů.

Tyto činnosti jsou promítány do pedagogického procesu při vedení přednášek a cvičení pracovníky ÚFY. Ústav je rovněž garantem dvou státnicových zaměření Matematicko-fyzikální modelování a Termomechanika a mechanika kontinua, což jsou moderně pojaté inženýrské obory se silným aspektem na hluboké fyzikální znalosti.

V Ústavu se úspěšně buduje silné zázemí pro rozvoj velkých vědeckých výpočtů, jež je podloženo materiálně-technickým vybavením (vysoce výkonné pracovní stanice, budování vysokorychlostního připojení k superpočítači), personálním zajištěním (zkušení pracovníci, kteří se této problematice již dlouhodobě věnují, zájem doktorandů a studentů) a především organickým napojením na rozvíjené teoretické postupy a metody (moderní kontinuální teorie, škálové přístupy).

Specifické postavení ÚFY a činnosti, které se na ÚFY pěstují a rozvíjí, jsou velmi výhodné pro interdisciplinární spolupráci mezi rozmanitými subjekty Západočeské univerzity. Podkladem pro tuto spolupráci je nadstandardní experimentální vybavení ÚFY (unikátní plazmatrony, zatěžovací stroje, akustické experimentální zařízení a další), rozvíjené, komplexně pojaté velké vědecké výpočty, napojení na AVČR a cílený rozvoj interdisciplinarity (mezioborové semináře, netradiční aplikace rozvíjených disciplín a podobně).

V současně době je velmi rozvinutá spolupráce s:

 • katedrami FAV:
  KME: Rozvoj biomechaniky, lomové mechaniky, spolupráce na výuce (MATLAB, Statistická mechanika, Experimentální mechanika aj.), spolupráce s doktorandy, velké výpočty, společný seminář. KMA: Aplikace numerických metod, práce pro doktorandy a studenty, společný seminář, participace na velkých výpočtech. KFY: Společná práce na rozvoji oboru Fyzikální inženýrství, vzájemná podpora při zadávání diplomových a doktorandských prací, možnost velkých výpočtů pro studenty a doktorandy fyziky.
 • katedrami FST:
  Využívání experimentálního zařízení, podpora a realizace interdisciplinárních projektů, pomoc při velkých výpočtech, interdisciplinárně pojaté diplomové a doktorandské práce, vzájemná podpora při zkvalitňování pedagogického procesu, společné pracoviště ÚFY - KMM.
 • útvary CIV:
  Podpora při rozvoji velkých výpočtů, aplikace paralelních metod, využití software, vzájemná pomoc při velkých výpočtech.
 • jiné fakulty a útvary ZČU:
  Na ÚFY byl zřízen pravidelný Interdisciplinární seminář, na němž vystupují přední odborníci z rozmanitých vědních oborů. Tento seminář získal velkou popularitu a setkávají se na něm pracovníci, studenti i doktorandi prakticky všech fakult a útvarů Západočeské univerzity. Je to vhodná platforma pro rozvoj kontaktů, hledání námětů pro interdisciplinárně pojaté diplomové i doktorandské práce, grantové i jiné projekty. Neformální prostředí semináře může vést k formulaci velmi netradičních, mezioborových aplikací rozmanitých metod a postupů, k větší provázanosti mezi obory jak inženýrskými, tak přírodovědnými či humanitními.
 • mezinárodní spolupráce:
  Dlouhodobá spolupráce s univerzitou v Marseille - rozvoj škálových metod, biomechanika (společná práce na projektu Modelování dolní části močového traktu), stáže francouzských studentů a doktorandů, přednášky našich pracovníků v Marseille.

ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVI
Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň
ředitel: Ing. Petr Hora, CSc.
Telefon: 019/7236415-16
Fax: 019/7220787
e-mail: hora@ufy.zcu.cz