Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Učená společnost ´98 aneb Nástup třetí generace

I letos se uprostřed vpravdě královské zahrady na Hradčanech, v její půvabné Míčovně, konalo výroční setkání představitelů všech oblastí vědění, představovaného ústavy Akademie věd České republiky, 4. valné shromáždění Učené společnosti ČR. Setkání několika desítek lidí, kteří pronikli do moudrosti svých oborů více než druzí, tu pílí, tu výjimečností darů, kterými je život vybavil, tu - možná - ze zvědavosti, která jim nedala spát…

Časy, kdy se znalci věd a umění procházeli zahradami antických středisek moudrosti či chodbami renesančních paláců, sice minuly, ale uprostřed rododendronů Královské zahrady i pod korunami jejích stromů bylo možno potkat před zahájením zasedání i o přestávkách zamyšlené, debatující nebo do kamery rozprávějící bytosti, které ten dávný obraz alespoň něčím připomínaly: pozvolností, která je obklopovala, pozvolností naznačující, že jsou zakotveni v jiném čase i prostoru, než je současné semtamkmitání…

Co je Učená společnost České republiky?

První Učená společnost, založená v zemích koruny české, vznikla v Olomouci 15. prosince 1746 a jmenovala se Societas incognitorum. Na ni navázala v roce 1790 Královská česká společnost nauk. Na sklonku 19. století založil potom mecenáš umění a věd, vynikající architekt Josef Hlávka Českou akademii věd a umění (1891), která prošla do roku 1989 stejným vývojem jako celá česká společnost.

Dne 10. května 1994 byla na slavnostním zasedání v pražském Karolinu ustavena Učená společnost České republiky. Prvého uznání se jí dostalo přijetím u prezidenta ČR na pražském Hradě 24. května 1994.

Učená společnost ČR se hlásí k tradicím Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění a navazuje na ně. Má nyní 65 členů řádných a 16 členů čestných. Členy řádnými se mohou stát pouze občané ČR, členství čestné se týká vědců zahraničních. Valné shromáždění společnosti se koná jednou ročně, v květnu, a má část slavnostní a pracovní.

Učená společnost se schází s výjimkou července a srpna každé třetí úterý na pracovním zasedání. Jeho těžištěm je vždy přednáška k závažnému vědeckému tématu, spojená s diskusí. Setkání jsou místem interdisciplinární výměny názorů, základní teze přednášek jsou publikovány.

Cílem snah Učené společnosti je posilovat pozice vzdělanosti a humanitních a přírodních věd v ČR. Chce být také horlivým obhájcem rozumu, demokracie a politické kultury v zemi.

Dva dny letošního valného shromáždění Učené společnosti ČR, 18. a 19. květen, byly věnovány přednáškám upnutým k ústřednímu tématu: Rizika a naděje 21. století z pohledu vědy, dále vyhlášení a předání cen Učené společnosti za rok 1998, vítaným osvěžením při kávě a studeném stole, diskusím, tiskové konferenci, která zcela nepochopitelně zůstala mimo zájem novinářské obce a večernímu setkáním ve vile Lanna, kde následujícího dne pokračovala pracovní jednání.

Uvítání přítomných, kterého se ujal prof. J. Koutecký, spojilo náš čas s historickým časem obdivuhodně vědám a umění nakloněným, s renesancí, na jejíž půdě přítomní ostatně v Míčovně stejně byli. Přítomností kancléře Ivana Medka byla naznačena přízeň hlavy státu, účast sponzorů potvrdila zájem té části společnosti, bez níž se věda ani umění nemohou obejít, totiž sféry financování. Byli tu podobně jako v minulých letech zástupci mecenášů akciových společností ČZ Strakonice, Kaučuk Kralupy, Léčiva Praha, letos navíc Unipetrol, Pro. Med. ČS Praha, odměny čtyřem z deseti juniorů věnovali manželé Zahradníkovi.

Nově zvolení členové Učené společnosti (1998)

Řádní členové:
doc. JUDr. J. Kejř, CSc.,
prof. RNDr. O. Kowalski, DrSc.,
prof. PhDr. Z. Matějček, CSc.,
prof. PhDr. M. Petrusek,
prof. Ing. K.Štulík, DrSc.,
doc. PhDr. S. Vencl, DrSc.

Zahraniční členové:
prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc.,
Dr. J. Klein PhD,
prof. Dr. J. Kopeček.

Přednášky Dějinné trajektorie na přelomu tisíciletí (Dr. J. Krejčí), Naděje a rizika molekulární medicíny (prof. V. Vonka), Poznání a údiv včera, dnes a zítra očima fyzika (prof. J. Bičák), Současnost a budoucnost genomových projektů (prof. J. Pačes) a Jsou populační růst a urbanizace problémy lidstva? (prof. J. Musil a prof. M. Hampl) připomněly choulostivé otázky současné vědy. k nim vyhlášení a předání cen autorům mimořádných vědeckých prací připojilo naději, že východiska existují, byť také právě bádáním stále nové problémy vznikají. Přítomnost mladé generace, která se právě na tomto shromáždění představila poprvé a na úctyhodné úrovni, znamenala nové pohledy a novou energii - nejmladší z oceněných adeptů vědy v kategorii juniorů, letos poprvé Učenou společností vyznamenávaných, byl terciánem gymnázia v Brně…

Spojeno v jedno se skutečností, že nejstarší z oceněných, Dr. D. Líbal, během tiskové konference vzpomínal, jak zasedala Učená společnost po válce, je generační rozpětí na poli dnešních věd podivuhodné. Snad i to znamená dobrý příslib.

Ceny Učené společnosti ČR na rok 1998
Učená společnost udělila za významné vědecké práce tyto ceny Učené společnosti ČR:

kategorie seniorů
Doc. RNDr. Čestmíru Koňákovi, DrSc., (Ústav makromolekulární chemie AV ČR), za významné výsledky tvůrčí práce v oblasti dynamiky polymerních systémů - sponzor Kaučuk, a.s., Kralupy,
PhDr. JUDr. Dobroslavu Líbalovi za stavebněhistorický a uměleckohistorický průzkum Pražského hradu, který pronikavě ovlivnil rozsah a hloubku našich znalostí - sponzor Unipetrol, a.s.,
Prof. RNDr. Lubomíru Skálovi, DrSc., (Katedra fyziky a optiky Matematicko-fyzikální fakulty UK), za rozsáhlé studie v oblasti klastrů a chování molekul, které se nacházejí v elektronově vzbuzených stavech - sponzor ČZ, a.s., Strakonice,
MUDr. Jiřímu Vaněčkovi, DrSc., (Fyziologický ústav AV ČR), za jeho přínos při objevování mechanismů působení melatoninu - sponzor PRO.MED.CS, a.s., Praha,

kategorie juniorů
Mgr. Tomáši Baletkovi (Státní okresní archiv v Novém Jičíně), za práci "Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta" - sponzor Léčiva, a.s.,
RNDr. Otovi Bludskému, CSc., (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR), za práce v oboru teoretické molekulové spektroskopie - sponzor Unipetrol, a.s.,
RNDr. Petru Hořavovi, CSc., (Fyzikální ústav AV ČR), za práci "Neporuchové aspekty teorie strun" - sponzor Unipetrol, a.s.,

kategorie středoškolská

obor matematika-fyzika-chemie
Liboru Barto, gymnázium Jana Nerudy, Praha,
Liboru Inoveckému, gymnázium Zborovská, Praha,
Karlu Kolářovi, gymnázium Sušice,
Pavlu Podbrdskému, gymnázium Brno,
Petru Dobešovi, gymnázium Křenová- Brno,

obor biologie-ekologie
Petru Henenbergovi, gymnázium České Budějovice,
Marku Mrázovi, gymnázium Brno-Bystrc,

obory humanitní
Milanu Kuchaříkovi, gymnázium J.K. Tyla, Hradec Králové,
Lucii Pargačové, gymnázium Pernerova, Praha.

Jak a zda budou výsledky vědeckého snažení využity, je už otázka - či úkol - pro rodící se domácí podnikatelskou sféru. Na přelomu minulého a našeho století dosáhla skvělých kvalit, které mohou být dnešku výzvou. Ale i tento proces vyžaduje trpělivost. O ní badatelé vědí. Jako o ní vědí stromy Královské zahrady na Hradčanech, letící mraky a tajemství, která stále kolem nás budou. Máme odvahu otevírat je. Letošní 4. valné shromáždění Učené společnosti České republiky se vážně zamýšlelo také nad riziky současných objevů a nad možnostmi jejich zneužití ve světě, který očekává, že mu věda bude pomáhat v řešení a zdolávání jeho bolestí. Právě tady je naléhavý úkol žen a mužů vědy.

Připravila Sylva Daníčková