Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Nabídka jazykových kurzů ve šk.r. 1998/99

Katedra jazyků AV ČR se sídlem v Praze 1, Národní tř. 3 (tel/fax 24240523), bude ve šk.r. 1998/99 pořádat pro pracovníky AV ČR jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Přihlášky jsou k dispozici na sekretariátech jednotlivých ústavů.

Uzávěrka přihlášek je 20. 6. 1998.

Zájemci si na přihlášce označí termín a čas, ve kterém se k testu závazně dostaví. Zařazení posluchačů do kurzů sdělíme písemně na sekretariát ředitele.

Výuka ve školním roce 1998/99 začíná 7. 9. 1998.

ANGLIČTINA

PET (2× týdně) Cambridge Preliminary English Test

Tento kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu ve všech jazykových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE.

FCE (2× týdně) Cambridge First Certificate in English

Třísemestrový kurz pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Britanii i jinde v Evropě a stále více i nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na všechny jazykové dovednosti, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech i gramatiku. Zkoušku lze složit na Britské radě vždy v červnu nebo v prosinci.

CAE (2× týdně) Cambridge Certificate in Advanced English

Třísemestrový kurz přípravy na zkoušku, která se řadí nad FCE, je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech zejména autentických materiálů. Pro svou všestrannost a praktické zaměření je CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušky se rovněž konají na Britské radě.

TOEFL(2x týdně) Test of English as Foreign Language

Kurz připravuje ke zkoušce požadované americkými a kanadskými univerzitami a některými dalšími institucemi jako podmínka pro studium a stipendia uchazečů ze zahraničí. Je zaměřen zejména na anglickou gramatiku a nácvik poslechu. Po ukončení přípravy je možno absolvovat test, který pro ČR administruje Fulbright Commission v Praze. Kurz je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

Pozn.:

  1. Kurzy FCE, CAE a TOEFL mohou být alternativní přípravou pro doktorandskou jazykovou zkoušku.
  2. v kurzech PET, FCE, CAE a TOEFL zajišťuje výuku vždy dvojice pedagogů: rodilý mluvčí a český učitel.

ODBORNÁ ANGLIČTINA English for Science and Technology

Kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu je zaměřený na slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti potřebné pro odbornou komunikaci. Součástí kurzu je i příprava na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorandského studia.

Jazyková zkouška pro doktorandy

Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.

V angličtině může doktorand absolvovat zkoušku z odborné angličtiny, FCE, CAE a TOEFL, a to dle vlastního výběru a změření. Ústní, odborně zaměřený pohovor je však podmínkou.

PÍSEMNÝ PROJEV

Kurz se zaměřuje na různé formy odborného písemného projevu (pasní dopisů, referátů, resumé, anotací aj.) a další aspekty písemného vyjadřování. Je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

ENGLISH READING

Kurz je určený středně pokročilým a pokročilým posluchačům. Je zaměřen na prohloubení znalostí angličtiny pomocí technik efektivního čtení (převážně literárních textů).

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz je zaměřen na získání základních jazykových znalostí a dovedností. Zejména v prvním semestru doporučujeme navštěvovat kurz dvakrát týdně.

VŠEOBECNÁ ANGLIČTINA

Kurz praktického jazyka, nabízený na různých úrovních pokročilosti, se zaměřuje na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.

ACADEMIC LISTENING

Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří chtějí dále aktivně rozvíjet své schopnosti porozumět převážně přednáškám a seminářům v angličtině, ale i hovoru o běžných tématech.

Kurz bude zahájen ve 2. semestru. Termín přihlášek a testu bude písemně upřesněn v prosinci 1998.

SPECIAL PROJECTS IN ENGLISH

Kurz je zaměřený zejména na rozvíjení ústního a písemného projevu. Výchozím materiálem budou náročné poslechové texty či četba z různých stylových vrstev angličtiny. Kurz je určen pokročilým posluchačům.

INTENZIVNÍ KURZ

Dvoutýdenní intenzivní, tzv. předvýjezdový kurz je určen přednostně pro pracovníky AV ČR, jimž byla schválena služební cesta do zahraničí. Cílem kurzu je především zvládnutí jazykových situací při výjezdu do zahraničí, upevnění rozmanitých jazykových funkcí (omluva, poděkování, souhlas apod.), procvičování jazyka konferencí a získání schopností argumentovat v daném jazyce na odborné i obecné téma. Kurz se bude konat v červnu 1998 a v únoru 1999 s výukou po - pá 8,30-15,30. Kurz není vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

NĚMČINA

ZERTIFIKAT Zertifikat für Deutsch als Fremdsprache

Roční kurz pro středně pokročilé a pokročilé jako příprava ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení a znalostí němčiny uznávané v Německu. Opravňuje též ke studiu na německých univerzitách. Zkoušku je možno složit na Jazykové škole v Praze, která je k tomu zplnomocněna Goethe-Institutem.

ODBORNÁ NĚMČINA

Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.,

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz zaměřený na získání základních jazykových znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ NĚMČINA

Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

PÍSEMNÝ PROJEV

Kurz zaměřený na různé formy odborného písemného projevu (psaní dopisů, referátů, resumé aj.) a další aspekty písemného vyjadřování.

INTENZIVNÍ KURZ

Týdenní, tzv. předvýjezdový kurz, jehož cílem je rychlé zopakování znalostí jazyka a jejich další praktické rozvíjení (např. před služební cestou, stáží ale i pro účely konverzace na obecná témata). Kurz není vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

FRANCOUZŠTINA

ODBORNÁ FRANCOUZŠTINA

Kurz se zaměřením na odborné vyjadřování a vědní obory posluchačů, určený především pro doktorandy.

KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY

Kurz se zaměřením na získání základních znalostí a dovedností.

VŠEOBECNÁ FRANCOUZŠTINA

Kurz nabízený na různých úrovních pokročilosti, zaměřený na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

INTENZIVNÍ KURZ

Týdenní, tzv. předvýjezdový kurz konaný podle zájmu posluchačů. Cílem kurzu je rychlé zopakování znalostí jazyka a jejich další praktické rozvíjení (např. před služební cestou, stáží, ale i pro účely konverzace na obecná témata). Kurz není vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

OSTATNÍ KURZY

RUŠTINA

Kurzy odborného jazyka i konverzace dle zájmu

ŠPANĚLŠTINA

Kurzy odborného jazyka i konverzace dle zájmu

ČEŠTINA pro cizince

  1. Odborný jazyk pro zahraniční doktorandy. Kurz je zakončený zkouškou z češtiny jakožto jednoho ze dvou volitelných jazyků v rámci doktorandského studia.
  2. Kurz zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí.

Katedra jazyků AV ČR

pořádá intenzivní, tzv. předvýjezdové kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny pro pracovníky AV ČR. Kurzy jsou zaměřeny účelově, zejména na ústní projev a poslech.

Cílem kurzu angličtiny je především zvládnutí základních jazykových situací při cestě do zahraničí, upevnění rozmanitých jazykových funkcí (omluva, poděkování, souhlas apod.), procvičování jazyka konferencí a získání schopností argumentovat v daném jazyce na odborné i obecné téma. Při zařazování do kurzu mají přednost ti, jimž byla schválena cesta do zahraničí v 2.polovině r.1998.

Cílem kurzu němčiny a francouzštiny je rychlé zopakování znalostí jazyka a jejich další praktické rozvíjení (např. před služební cestou, stáží, ale i pro účely konverzace na obecná témata). Při zařazování do kurzu výjezd do zahraničí není podmínkou.

Kurzy se budou konat v následujících termínech:

angličtina 15.6. - 25.6.1998
němčina 22.6. - 26.6.1998
francouzština 22.6. - 26.6.1998

Vzor přihlášky obdrží sekretariát ředitele ústavu nebo si ji můžete osobně vyzvednout na Katedře jazyků AV ČR, Praha 1, Národní tř.3 (tel/fax 24240523). Čitelně vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, na výše uvedenou adresu.

Uzávěrka přihlášek je 5. 6. 1998

Všichni přihlášení absolvují rozřazovací test (kromě posluchačů, kteří navštěvují kurzy FCE, CAE, TOEFL).

Termíny testů:
angličtina 8. 6. 1998
němčina 15. 6. 1998
francouzština 15. 6. 1998

Kurzy jsou nevhodné pro začátečníky.