Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Časopisy ústavů Akademie věd ČR

HUDEBNÍ VĚDA

Vydavatel:
Ústav pro hudební vědu AV ČR
Adresa redakce:
Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6
Tel.: 312 17 40
Fax: 243 11 212
Šéfredaktor: Milan Kuna
Periodicita: 4× ročně
Cena: 30 Kč
HUDEBNÍ VĚDA (vychází od roku 1963) je obecně uznávaným periodikem, integrujícím badatelský výzkum v oblasti muzikologie v českých zemích. Orientuje se na dominantní obory hudební vědy - hudební historii od medievalistiky až po hudební kulturu současnou, hudební teorii, hudební estetiku, semiotiku a sociologii, etnomuzikologii, dějiny a teorii populární hudby apod. Vedle původních muzikologických studií a statí, které jsou založeny na bohatém dokladovém materiálu včetně notových ukázek, přináší též polemické příspěvky k různým tématům, obsáhlé zprávy z domácích i zahraničních konferencí, recenze knih o hudbě, zveřejňuje i závažné dokumenty hudebně historického charakteru. Časopis je pravidelně obohacován o ´příspěvky bohemikálního rázu zahraničních badatelů. Jednou do roka přináší obsáhlou, tematicky zpracovanou bibliografii knih o hudbě, muzikologických studií ze sborníků a časopisů české provenience z předchozího roku. Studie a stati jsou vybaveny cizojazyčnými résumé pro zahraniční čtenáře.
Rozšiřuje PNS.

ČESKÝ LID

Vydavatel:
Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR
Adresa redakce:
Máchova 7, 120 00 Praha 2
Tel.: 24 25 67 40
Fax: 25 04 30
Odpovědný redaktor: Zdenek Hanzl
Periodicita: 4× ročně
Cena: 1 číslo 40 Kč
Roční předplatné: 160 Kč v ČR
ČESKÝ LID (Časopis pro etnologická studia - Journal of Ethnological Studies) byl založen v roce 1891. Jednotlivá čísla vycházejí v rozsahu 96 stran formátu B 5. Studie v češtině (výjimečně ve slovenštině nebo angličtině) s německým nebo anglickým resumé doplňují materiálově zaměřené příspěvky, diskuse, informace o konferencích a výstavách, osobní zprávy a recenze. Časopis je vědeckou platformou, na níž se stýkají metodicky i tematicky různě orientované proudy antropologického studia, od kulturní a sociální antropologie až po klasický národopis a mezní disciplíny. Autorsky sdružuje odborníky z akademických, vysokoškolských a muzejních pracovišť z České republiky i zahraničí. Je určen užší odborné veřejnosti, včetně pedagogických pracovníků a regionálních badatelů. Časopis lze objednat prostřednictvím služeb PNS a. s. a odbytu nakladatelství Academia, respektive zakoupit v knihkupectví Academia nebo u vydavatele.