Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > červenec  > obsah

Bylo a bude

Družstevní výstavba
Stavební bytové družstvo pracovníků Akademie věd - Mazanka upozorňuje všechny pracovníky AV, že je stále ještě možné se přihlásit za člena družstva. Realizace 70 bytových jednotek v areálu Mazanka by měla začít na jaře roku 1999.
Podrobnější informace lze nalézt na internetu na adrese:
http://www.uivt.cas.cz/~pklan/sbd.htm
Písemné přihlášky zasílejte na adresu pí H. Černá, UIVT AV ČR, Pod vodárenskou věží 2, 182 07 Praha 8.

Akademická rada AV ČR
vypisuje výběrové řízení na obsazení funkcí ředitelů těchto pracovišť Akademie věd ČR:
Ústav ekologie krajiny (České Budějovice)
Ústav biologie obratlovců (Brno)
Požadavky:
vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, praxe v oboru, významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti, organizační schopnosti a zkušenosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost.
Přihlášky se stručným životopisem a doklady o dosažené kvalifikaci, s přehledem dosavadní praxe, publikační činnosti a se stručným rozborem hlavních záměrů a představ o činnosti ústavu přijímá do 21 dnů po uveřejnění tohoto oznámení:
Kancelář Akademie věd ČR, sekretariát ředitele,
Národní tř. 3, 117 20 Praha 1, telefon: 24 24 05 05.

Významné ocenění ediční a popularizační činnosti

Výroční cenu Josefa Hlávky za rok 1997 udělovanou Českým literárním fondem spolu s Nadáním Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových získala v oblasti věd o živé přírodě publikace Jana Žďárka Proč vosy, včely, čmeláci, mravenci a termiti…? aneb Hmyzí státy, kterou vydal Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v Praze. Ve zdůvodnění výběru se praví. "Kniha… patří do populárně vědecké literatury nového typu. Je doslova nabita poznatky o životě hmyzích společenstev - včel, mravenců, vos, čmeláků a termitů. Vědecky přesným jazykem a současně poutavou a zábavnou formou je popisován způsob života a chování jedinců a celých hmyzích společenstev jako odpovědi na otázky, které klade věda i milovníci záhad a mýtů. Zdařilé ilustrace Ivo Švorčíka pomáhají vtipnou zkratkou vysvětlovat složitější problémy. Kniha ukazuje perfektním způsobem krásu živého světa a dobrodružství poznávání jeho řádu." I když kniha svým obsahem i formou patří do kategorie populárně naučné literatury, obsahuje spoustu vědeckých informací "z první ruky", v české literatuře dosud neuveřejněných. Její autor je vědeckým pracovníkem Ústavu organické chemie a biochemie a problematikou experimentální entomologie zejména v oblasti chemické ekologie hmyzu a popularizací vědeckých výsledků tohoto oboru se zabývá už dlouhou dobu.

Rukopis knihy, původně připravovaný pro nakladatelství Albatros, se v důsledku polistopadové reorganizace tohoto vydavatelského domu octl bez nakladatele. Po jeho odmítnutí několika soukromými nakladateli se vydání aktualizované verze nakonec ujal Ústav organické chemie a biochemie a i když jeho žádost o vydavatelskou podporu od Grantové agentury ČR nebyla vyřízena kladně, knihu přesto ve své redakci časopisu Collections of the Czechoslovak Chemical Communications připravil pro tisk. Vedení ústavu vycházelo z přesvědčení, že popularizace našich i zahraničních vědeckých výsledků z pera nejpovolanějších, tj. aktivních vědeckých pracovníků, je také jedním z poslání akademického pracoviště jako nositele a šiřitele vzdělanosti, a to především v období, kdy subjekty podřízené tržním mechanismům tento úkol zajišťovat mohou jen stěží.

Nová místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR

Na XII. zasedání Akademického sněmu dne 22. dubna 1998 byl zvolen do Akademické rady AV ČR místopředseda Vědecké rady AV ČR RNDr. Jiří Velemínský, DrSc. v souvislosti se svým jmenováním do tohoto exekutivního orgánu Akademie věd ČR požádal proto o uvolnění z funkce místopředsedy Vědecké rady AV ČR a zároveň k 13.5. 1998 abdikoval i na své členství ve Vědecké radě. Na 6. zasedání Vědecké rady AV ČR dne 28.5. 1998 byla místopředsedkyní pro oblast věd II (chemické vědy a vědy o živé přírodě) zvolena členka Vědecké rady RNDr. Dana Wagnerová, DrSc., pracovnice a bývalá ředitelka Ústavu anorganické chemie AV ČR. Vědecká rada AV ČR rovněž doporučila, aby na podzimním zasedání Sněmu byl její stav volbou doplněn opět na plný počet členů (30).

Přejeme paní doktorce Wagnerové hodně zdaru v její nové funkci a těšíme se na spolupráci s ní.

Vědeckou radu AV ČR po tomto zasedání čeká dost práce, bude připravovat vyjádření k oborům doktorského studia a začne se na základě "Principů vědní politiky České republiky na přechodu do 21. století" připravených pro vládu ČR zamýšlet nad obsahem státní vědní politiky a nad příslušným vývojem dříve přijaté Vědní koncepce Akademie věd. v této záležitosti hodlá úzce spolupracovat i s Vědeckými radami pracovišť AV ČR.
Dr. Eva Žižková

Redakce Akademického bulletinu se obrací na autory se žádostí, aby při zaslání příspěvků obsahujících určité vyhraněné názory (kritické apod.), jasně označili, zda se jedná o jejich osobní stanovisko nebo zda prezentují názory orgánu, který zastupují. Na konci příspěvku je vhodné případně uvést: "Článek vyjadřuje osobní názory autora."

2nd EECWE´98

Od 7. do 11. září 1998 se bude konat v Praze 2. východoevropská konference o využití energie větru - 2nd East European Conference on Wind Engineering.

Konference se bude pořádat v hotelu DUO, Praha 9, Teplická 17, a bude zahrnovat 7 zásadních přednášek a okolo 90 zpráv, které budou předneseny ve dvou paralelně probíhajících sekcích. Zahajovací přednáška se koná v pondělí, 7. září 1998, v 15.00 hod.

Bližší informace podá:

EECWE´98 - sekretariát
AV ČR, ITAM
Prosecká 76
190 00 Praha 9
tel. : + 420.2.885382
fax:+ 420.2.884634
e-mail:
eecwe@itam.cas.cz

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
vyhlašuje konkurs
na obsazení několika míst vědeckých pracovníků v oborech:
fyzikální chemie
elektrochemie
chemická fyzika
Konkurs se bude konat v ústavu ve čtvrtek 2. července 1998 v 9 hodin v místnosti č. 108.
Písemné přihlášky s krátkým životopisem a seznamem publikací dodejte na adresu:
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, sekretariát ředitele, Dolejškova 3, 182 23 Praha 8

UNESCO - MOST :
výzva pro mladé vědce

Od letošního roku bude udělována v rámci programu UNESCO - MOST cena za dizertační práci v oboru sociálních transformací těm studentům z rozvojových nebo transformujících se zemí, kteří obhájili svou práci o některém z nosných témat programu MOST:

 • Demokratické řízení multikulturní a multietnické společnosti
 • Města jako dějiště rychlých společenských transformací
 • Řešení globálních ekonomických a environmentálních problémů na lokálních a národních úrovních
 • Boj s chudobou a vyloučením ze společnosti
 • Řízení společnosti na lokálních a globálních úrovních
 • Migrace a trvale udržitelný rozvoj

Cena zahrnuje částku 5000 US dolarů, dále náklady spojené s prezentací práce při zasedání Mezinárodní rady programu MOST v Paříži počátkem roku 1999 a čtyřměsíční stipendium v UNESCO nebo v Ústavu politických studií v Paříži.

Záměrem ceny MOST udílené jednou za dva roky je získat mladé badatele a pomocí jejich práce rozšiřovat povědomí o otázkách spojených se současnou sociální transformací. Most by tak měl pomoci vytvořit síť mladých pracovníků, kteří se budou podílet na dalších projektech MOST a jejich uvádění do života.

Podmínky účasti konkurzu :

Kandidát ve věku do 32 let, který získal doktorský titul (PhD nebo CSc.) v roce 1996 či později, zašle do 15. července 1998 svou kompletní diplomovou práci k rukám předsedy české Koordinační komise MOST (UNESCO, JUDr. Michal Illner, SOÚ AV ČR, Jilská 1, Praha 1, 110 00). Za ČR komise vybere jednu práci, kterou s 25 stránkovým abstraktem v angličtině, francouzštině či španělštině odešle Sekretariátu MOST v Paříži ke konečnému výběru.

Další informace:
Sekretariát MOST, Paříž,
e-mail:
ssmost@unesco.org
http://www.unesco.org/most

Krátkodobá stipendia UNESCO - BIOTECHNOLOGIE
(BAC - Biotechnology Action Council)

Obor: biotechnologie v mikrobiologii a životním prostředí, biotechnologie a rostliny, voda.

Stipendium je vypisováno každoročně na podporu vědeckého výzkumu (1-3 měsíce) na pracovištích, zabývajících se technologiemi nedostupnými v rozvíjejících se zemích. Stipendia nehradí účast na konferencích a kursech, v ČR by mohla tato stipendia uhradit stáže lidí z rozvojových zemí na ústavech AV ČR.

Žadatelé mají být již zapojeni do výzkumu biotechnologií. Předpokladem je, že se po skončení stipendijního pobytu vrátí do své země, aby v ní byly jeho znalosti využity. k žádosti je nutné připojit vyplněný formulář, doporučující dopis osoby seznámené s dosavadní prací kandidáta a potvrzující dopis z pracoviště, které kandidáta přijímá na dobu pokrytou krátkodobým stipendiem. Stipendium je určeno na úhradu letenky (železniční jízdenky) a/nebo diet; částka nepřekročí 4000 USD.

Žádosti zasílat na UNESCO/BAC formulářích do 30. června nebo 30. prosince na adresu: UNESCO Short-Term Fellowships in Biotechnology, Biotechnology Action Council,

Div. of Basic Sciences (Attn: Dr. E. J. DaSilva)

UNESCO, 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France. Tel.:(33-1) 45683883, Fax:(33-1) 43068144

Formuláře a podrobnější informace u Dr. Evy Jelínkové, KAV ČR, Národní 3, tel.: 24 22 03 84 l.420, E-mail: mab@kav.cas.cz

UNESCO / Biotechnology Action Council Professorship Scheme

Tento program na podporu přednáškových stáží byl vyhlášen pro rozvojové země generálním ředitelem UNESCO Dr. F. Mayorem v roce 1992. Žádosti se podávají každoročně.

Přednáškové stáže mají následující účel:

 • zpřístupnit poslední pokroky ve výzkumu biotechnologií, zvláště v oblastech jako zemědělství, zdravotnictví, veterinární lékařství, životní prostředí a průmysl
 • zahájit spolupráci ve výzkumu a školení mezi kolegy z různých zemí
 • pozvednout na vyšší úroveň výzkum probíhající ve vědeckých ústavech, které v oblasti biotechnologií pracují a mohly by se stát národními expertními středisky
 • aktualizovat učební plány a laboratorní protokoly

Žádost o grant pro odborníky, kteří by přednášeli, školili či vedli laboratorní pokusy v oboru biotechnologií, mohou podívat pouze ústavy z rozvíjejících se zemí. (Odborníci z ČR by mohli být vyžádáni po dohodě s příslušnou rozvojovou zemí, která by žádost o grant podávala.) Do formuláře je nutno uvést a pokud možno i jména zvaných odborníků. Délka stáže přednášejícího je minimálně jeden měsíc, grant hradí cestu a část životních nákladů v zemi. Část místních výdajů uhradí hostitelská země. UNESCO předpokládá pět grantů tohoto typu za rok. Každá země může dostat jen jeden grant.

Žádosti o přednášejícího nutno odeslat na vyplněných formulářích

 • do 30. června pro přednášky mezi lednem a červnem následujícího roku
 • do 31. prosince pro přednášky mezi červencem a prosincem následujícího roku

na adresu: Biotechnology Action Council, Division of Basic Sciences (Attn: Dr. E. J. DaSilva) UNESCO, 1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France. Tel.:(33-1) 45683883, Fax:(33-1) 43068144 nebo 43061122.

Formuláře u Dr. Evy Jelínkové, SRZS KAV ČR, Praha 1, Národní 3, tel.: 24220384 l.420, fax: 24240531, E-mail: mab@kav.cas.cz.

UNESCO - MCBN Short-Term Fellowship Program in Molecular and Cell Biology

(MCBN - Global Network for Molecular and Cell Biology)

Program je zaměřen na rozvoj mezinárodní spolupráce a na vytvoření infrastruktury v oboru molekulární a buněčné biologie na oblastní i národní úrovních.

Stipendium se vypisuje každoročně; umožní vědcům z rozvojových zemí provádět vědecký výzkum a naučit se jinak nedostupným technologiím na pracovištích, která jsou součástí sítě MCBN. Budou také přiznána stipendia na výzkum v rozvojových zemích.

Podmínky pro udělení stipendia: Kandidáti mají být již zapojeni do výzkumu buněčné nebo molekulární biologie. Předpokladem je, že se po skončení stipendijního pobytu vrátí do své země, aby v ní využili svých znalostí. k žádosti je nutné připojit vyplněný formulář, doporučující dopis osoby seznámené s dosavadní prací kandidáta a potvrzující dopis z pracoviště, které kandidáta přijímá na dobu pokrytou krátkodobým stipendiem.

Stipendium je určeno na úhradu letenky (železniční jízdenky) a/nebo diet. Celková částka nepřesáhne 4 000 USD.

Žádosti zasílat na příslušných formulářích každoročně do 30. dubna nebo 30. září na adresu:

Prof. Angelo Azzi, Chairman, Global Network for Molecular and Cell Biology of UNESCO, Institut fü r Biochemie und Molekularbiologie, Bü hlstrasse 28, CH-3012 Bern, Switzerland. Tel.: (+4131) 6314131, Fax: (+4131) 6313737

Formuláře a podrobnější informace u Dr. Evy Jelínkové, KAV ČR, Národní 3, tel.: 24 22 03 84 linka 420, Fax: 24240531, E-mail: mab@kav.cas.cz

GRANTOVÁ AGENTURA AKADEMIE VĚD ČR
vyhlašuje
VEŘEJNOU SOUTĚŽ O DOPLŇKOVÉ GRANTY
ke standardním grantovým projektům
.
Předpokládaný termín zahájení prací na doplňkovém projektu je 1. ledna 1999.Vypisuje se
soutěž o následující typy jednoletých doplňkových grantů:

 1. Postdoktorandské granty - určené pro začlenění mladých vědeckých pracovníků (do 33 let) do řešitelských týmů. O grant může žádat pracovník AV ČR, řešitel standardního badatelského grantu GA AV (GA ČR nebo jiné grantové agentury financované z rozpočtu ČR), který do řešitelského týmu chce přijmout nového pracovníka - absolventa doktorandského (aspirantského) studia, případně pracovníka, který toto studium dokončuje.
 2. Publikační granty - určené k usnadnění malotirážních edic vědeckých publikací, tj. na podporu vydání již existujících rukopisů původních vědeckých prací vzniklých při řešení standardních grantových projektů podporovaných GA AV (případně podporovaných jinou grantovou agenturou financovanou ze státního rozpočtu, pokud jejich řešitelem byl pracovník AV ČR).
 3. Integrační granty - určené na podporu provozu nákladných přístrojů s cílem usnadnit efektivní využívání těchto přístrojů a zařízení více badatelskými týmy. Žádost může podat řešitel grantového projektu GA AV, který pro řešení projektu přístroj pravidelně používá.

Konečným termínem přijímání přihlášek je 11. září 1998, 16 hod.

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která splňuje výše uvedená kriteria.

Náplň doplňkových projektů musí mít vědecký charakter. Vítány jsou zejména návrhy, které spadají do oblasti vědeckého výzkumu rozvíjeného v současné době na ústavech AV ČR.

Přihlášky se přijímají od 1. srpna 1998. Nezbytné informace o podmínkách soutěže a o podávání žádostí Vám poskytne

sekretariát Grantové agentury Akademie věd ČR,
Národní tř. 3, 117 20 Praha 1
Tel.: 242 40 533, Fax : 242 40 515,
E-mail: acadga@kav.cas.cz
WWW: http://gaav.kav.cas.cz.

Akceptovat je možné jen žádosti podané v požadovaném termínu, předepsané formě a se všemi náležitostmi.