Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > květen  > obsah

Ústav experimentální biofarmacie v Hradci Králové, společné pracoviště AV ČR a PRO. MED. CS Praha a.s.

Ústav experimentální biofarmacie (UEBF) vznikl v roce 1985 jako samostatná jednotka v rámci tehdejší ČSAV z původního biofarmaceutického oddělení Ústavu experimentální medicíny ČSAV. Kromě badatelského programu, cíleného na "komparativní farmakokinetiku", dostal ústav do vínku předklinické zkoumání potenciálních léčiv vyvíjených na jiných pracovištích Akademie. v roce 1993 byla uzavřena smlouva o přeměně ÚEBF na společné pracoviště AV ČR a PRO. MED. CS Praha a.s. a pracovníci se stali kmenovými zaměstnanci firmy PRO. MED. CS Praha a.s. z celkového počtu 37 je v současné době 15 vysokoškolsky vzdělaných, z toho 3 doktoři věd a 4 kandidáti věd. O propojenosti s univerzitními pracovišti v minulosti a i v současné době svědčí mimo jiné to, že v kolektivu jsou 3 profesoři a 2 docenti.

Tím, že se z ústavu stalo společné pracoviště s farmaceutickou akciovou společností, se profil ústavu nezměnil, pouze se modifikoval akční radius zdrojů prověřovaných látek. Aktuální činnost pracoviště vychází jednak z výzkumných úkolů zadávaných akciovou společností PRO. MED. CS Praha, jednak z řešení grantových projektů, a jednak z vyhledávacího základního výzkumu směrovaného na vybrané farmakodynamické skupiny léčiv. Tomu odpovídá i struktura ústavu: úsek předklinického zkoušení, klinického zkoušení, xenobiochemické oddělení, laboratoř mikrobiologická, histologická, radioizotopová a laboratoř chemických syntéz.

Zadávaný výzkum se týká předklinických a klinických studií buď potenciálních léčiv, anebo nově připravovaných lékových forem, obsahujících léčiva v terapeutické praxi již ověřená. Tato část experimentálních přístupů je prováděna podle zásad Správné laboratorní praxe a požadavků OECD v laboratořích ÚEBF, které jsou pro tuto činnost státní autoritou akreditovány. v rámci předklinického farmakologického hodnocení jde:

  • toxikologické studie (včetně chronické toxikologie v bariérových zařízeních),
  • studie farmakodynamické (vlivy na jednotlivé fyziologické systémy organizmu).

Smyslem je ověřování biologického účinku zkoumaného xenobiotika a stanovení jeho eventuální "léčebné" bezpečnosti.

Dále jde o farmakokinetickou část výzkumů, v níž se prolínají předklinické a klinické studie. Ty jsou směrovány jednak na mezidruhově srovnávací aspekty (mezi experimentálními zvířaty - potkan, pes, miniprase - a člověkem), a jednak na vztahy mezi fyzikálně-chemickými charakteristikami lékových forem a biologickou dostupností farmakologicky účinných agens. Za tím účelem je ústav vybaven škálou technik od pilotních disolučních testů in vitro, přes biodistribuční analýzy na subcelulární, celulární a orgánové úrovni až po farmakokinetické modelování v celém organizmu buď laboratorních jedinců, nebo lidských dobrovolníků. Bioanalytické oddělení ÚEBF je zaměřeno na detekci xenobiotik v biologických vzorcích z předklinických a klinických studií s využitím chromatografických metod (především HPLC), RIA a enzymatických technik.

Klinicko-farmakologické oddělení ústavu má ve své náplni organizování jednak bioekvivalenčních kinetických studií, a jednak účinnostních a tolerančních studií na vybraných klinických pracovištích (podle zásad Správné klinické praxe), tzn. zpracovávání přípravné dokumentace, kontrolu průběhu studií a zpracovávání výsledků (včetně vypracovávání závěrečných zpráv jako podkladů pro registraci léčiva).

Základnější část výzkumu ÚEBF je orientována (kromě komparativní farmakokinetiky) na syntézu nových perspektivních struktur (v rámci tzv. "drug targetingu"), na biotransformaci xenobiotik (jednak z aspektu typizace biotransformujících izoenzymů cytochromu P-450, a jednak se zaměřením na rozdíly ve struktuře a funkci těchto základních biotransformačních enzymů) a na screening potenciálních antioxidantů. Většina těchto úkolů je řešena v rámci grantů. v letošním roce jsou řešeny 2 granty (GA ČR, IGA). Publikační činnost od r. 1993, od doby vzniku společného pracoviště, odpovídá zhruba 12 článkům ročně.

Vědecká spolupráce je nejtěsnější s Lékařskou a Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové, s Farmaceutickou fakultou Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, s Lékařskou fakultou Palackého Univerzity v Olomouci, se Státním zdravotním ústavem v Praze a především s Vojenskou lékařskou akademií v Hradci Králové. Dva členové kolektivu externě přednášejí na vysoké škole. Pracovníci se zúčastňují stáží na pracovištích v zahraničí, se kterými se rozvíjí další spolupráce (např. v posledních letech stáže na Vanderbilt University, Nashville, USA; na univerzitě v Heidelbergu, SRN; v laboratoři INSERM, Montpellier, Francie).

Dva pracovníci jsou členy Výboru českých vědeckých společností, jeden pracovník je členem Evropské biofarmaceutické společnosti. ÚEBF je pořadatelem dnes již tradičních hradeckých "round table" (minisympozia zaměřená na otázky farmakokinetiky) a občasným spolupořadatelem farmakologických a toxikologických dnů či jiných vědeckých setkání.

ÚEBF je školicím pracovištěm v oboru toxikologie AV ČR. Tři naši vědečtí pracovníci smluvně zajišťují postgraduální doktorandské studium na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. v současné době 3 pracovníci ukončují externí postgraduální studia a
2 tato studium zahajují.

PRO. MED. CS Praha je českou akciovou společností se zaměřením na farmaceutický výzkum, výrobu a velkodistribuci farmak. Její sídlo je v Praze 4 - Michle, Telčská 1. Svou činnost společnost zahájila v roce 1990 a profiluje se prozatím na produkci léčiv ve formách pevných lékových forem.

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOFARMACIE v Hradci Králové, společné pracoviště AV ČR a PRO. MED. CS Praha a.s.
Heyrovského 1207, 500 02 Hradec Králové
ředitelka: MUDr. Věra Štětinová, CSc.
Telefon 049/ 551 12 55
Fax 049/5512719
e-mail: uebf@hk.cesnet.cz