Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 1998  > leden  > obsah

Centrum pro teoretická studia

Centrum pro teoretická studia (CTS) je typem instituce na Západě označované jako "institut of advanced study", je však obohaceno důrazem na transdisciplinaritu.

CTS bylo založeno v červnu 1990 rektorem Univerzity Karlovy Radimem Paloušem. V září 1993 se stalo na základě dohody mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky (reprezentovanou Filozofickým ústavem) institutem společně spravovaným a podporovaným oběma institucemi, jako tzv. společné pracoviště.

Kvalita a úroveň práce CTS je garantována vědeckou radou, složenou z domácích i zahraničních špičkových odborníků, která se minimálně dvakrát ročně schází na výjezdních zasedáních za účasti kmenových pracovníků Centra, hodnotí uplynulou činnost a určuje další směry působení.

Prvořadým úkolem CTS je podporovat vysoce kvalitní teoretické bádání souběžně v několika oblastech - od humanitních oborů po exaktní vědy. Aktivity Centra slouží celé řadě účelů. Speciální důraz je kladen na:

  • znovuvytvoření univerzálnosti poznání stimulováním interakce mezi různými disciplínami, zejména prohlubováním porozumění mezi vědci přírodovědných a humanitních oborů,
  • spoluprác i s mezinárodní vědeckou komunitou, zvláště existují-li podobné transdisciplinární zájmy,
  • kontakty mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR,
  • maximální otevřenost vůči celé vědecké komunitě a studentům různých oborů,
  • atraktivní prostředí pro významné pracovníky ze zahraničí.

CTS každoročně organizuje řadu konferencí, workshopů a dalších vědeckých akcí. Z nejvýznamnějších vybíráme například: Evolution of Interstellar Matter and Dynamics of Galaxies (workshop 1991); Brain, Mind and Physics (workshop 1993); Prague Colloquia on Political Philosophy (1992, 1994, 1996); Winter Schools on abstract Analysis (od roku 1991 každoročně mezinárodní zimní škola); Neural Coding (workshop 1995); Oxford-Prague Undergraduate Philosophical Colloquium (1995); Gibbs States (workshop 1995); The Current State of Epistemology between "Fundamentalism and Postmodernism" (workshop 1995); Dynamical Galaxies (workshop 1996); Phenomenon as a Philosophical Problem (mezinárodní konference 1997); Summer School Northwestern University (1997); Relation between Contemplation and Action (studentský workshop 1997); Hermeneutik und Dekonstruktivismus Symposion (1997); Gould`s Belt and Kinematics of the Galaxy (workshop 1997); Rhythm and Structure (workshop 1997).

Důležitou součástí dění v CTS jsou mezinárodní mini-workshopy pro omezený počet účastníků, které umožňují vytvářet velmi produktivní pracovní prostředí. Centrum se spolupodílí na organizaci řady dalších mezinárodních akcí v Praze i v zahraničí. Zvláštní péče je věnována práci se studenty a doktorandy různých fakult, kteří mají vztah k CTS. V poslední době jsou speciálně pro tyto studenty organizovány vícedenní výjezdní workshopy, na kterých sami studenti prezentují své obory a diskutují o průniku společného zájmu.

Na půdě CTS jsou pořádány pravidelné semináře zaměřené na transdisciplinární práci. Již dlouholetou tradici má "Kvantový seminář CTS", "Seminář o fundamentálních pojmech" a čtvrteční "Transdisciplinární seminář CTS". Kromě toho Centrum poskytuje prostor také pro ryze o dborné semináře (např. seminář teorie pevných látek nebo seminář teoretické biologie).

Hosté pozvaní na dlouhodobý nebo krátkodobý pobyt se plně zapojují do činnosti CTS a obvykle také společně s jeho pracovníky pokračují ve vědecké práci ve svém oboru.

Se znam hostů CTS obsahuje více než 130 jmen a jsou mezi nimi jména laureátů Nobelových cen a dalších významných pracovníků, například: David Bohm (teoretická fyzika), Christian Borgs (matematická fyzika), Sir Arnold Burgen (biochemie), Ronald L. Dobrushin ( matematická fyzika), Franç ois Dunlop (matematická fyzika), Sir John Eccles (neurofyziologie), Aarnout van Enter (matematická fyzika), Jürg Fröhlich (matematická fyzika), Hans-Georg Gadamer (filozofie), Phillip A. Griffiths (algebraická geometrie), Klaus Held (filozofie), Basil Hiley (kvantová fyzika), Jennifer Chayes (matematická fyzika), John Keane (ergodické systémy), Benoit Mandelbrot (geometrie), Dietmar Mieth (etika), Karl Pribram (výzkum mozku), John R. Searle (filozofie), Günter Wohlfart (filozofie), Ernst Tugendhat (filozofie) a jiní.

V současné době v CTS pracuje 16 vědeckých pracovníků (někteří na částečný úvazek). K jejich odborným zájmům patří zejména teorie fázových přechodů, základy kvantové teorie, disipativní dynamické systémy, teoretická topologie a dynamické systémy, mozek, vědomí, život a fyzika, neuromodelování, víceúrovňové systémy a struktura času v organizmu, kvaternální perioda a hypotéza Gaie, dějiny filozofie, fenomenologická filozofie, archaické myšlení, politická teorie ve 20. sto l etí, zpracování odkazu Jana Patočky.

Financování výzkumné práce pro všechny obory, na kterých se v CTS pracuje, se opírá kromě základních prostředků od zřizovatele o granty různých grantových agentur.

Pod hlavičkou CTS působí také dva dceřinné instituty: Archiv Jana Patočky a Pražský kruh politické filozofie.

Centrum pro teoretická studia
The Institute of Advanced Studies at Charles University and the Academy of Sciences of the Czech Republic
ředitel: doc. Ivan M. Havel
Husova 4, Praha 1, 3. patro
Poštovní adresa: Jilská 1, 110 00 Praha 1
tel.: 02 24 22 78 69, fax: 02 23 14 524,
E-mail: ctsadm@mbox.cesnet.cz, Internet: http://www.cts.cuni.cz