Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Archiv

Týden vědy a techniky 2016

4.8.2016

Populární vědecký festival v České republice – Týden vědy a techniky – ohlásil termín svého konání: začne 1. listopadu a vyvrcholí 13. listopadu 2016. Festival, jehož se zúčastní nejen pracoviště Akademie věd, ale také přes 50 spolupracujících institucí, nabídne dny otevřených dveří, exkurze, přednášky, science show, workshopy, výstavy, interaktivní expozice nebo dokumentární filmy. Novinkou TVT 2016 s mottem Za hranice neznámého je programová sekce „speciální program“, v níž se můžete těšit na netradiční formáty akcí či pozoruhodná témata: mj. workshopy Matematika v pohybu a Edit-a-thon: Posviťme si na české vědkyně či Čapkovu divadelní hru R.U.R. v novém pojetí a ztvárnění. Již 16. ročník zprostředkuje akce tradičně ve všech krajských městech, ale i dalších místech České republiky: na bohatý program se mohou těšit například návštěvníci Hvězdárny ve Valašském Meziříčí, v Kroměříži bude zpřístupněn atomový kryt, v Tachově na Plzeňsku pro změnu můžete pozorovat ptactvo. O loňském ročníku více viz AB 12/2015.

Informační systém výzkumu je opět funkční

4.8.2016

Informační systém výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) je po dvou měsících opět funkční pro veřejnost. Na konci července byly zprovozněny zbývající části systému, a sice Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Centrální evidence projektů (CEP). Tyto moduly jsou zatím spuštěny v ověřovacím provozu, veřejnost v nich ale může vyhledávat potřebné údaje. Funguje také export dat a pracuje se na funkčnosti hromadného vkládání dat do modulů CEP a RIV. Více informací zde.

Cena Crytur 2016

1.8.2016

thomasova.jpgIng. Martina Thomasová z oddělení ultrazvukových metod Ústavu termomechaniky AV ČR obdržela 28. června 2016 v Turnově cenu Crytur 2016 za diplomovou práci Vývoj elastických konstant polykrystalů slitin s tvarovou pamětí při napěťově indukované reorientaci vedenou doc. Hanušem Seinerem. Ocenění získávají autoři nejlepších diplomových prací na českých a slovenských vysokých školách se zaměřením na materiálové vědy – organizátoři tak chtějí podpořit diplomanty aplikovat nabyté vědomosti v praxi a vyzdvihnout inovativní postupy. Ceny jsou určeny i vedoucím prací. Letos bylo hodnoceno 35 prací ze 14 vysokých škol; spektrum témat bylo různorodé – od fyzikálních vlastností různých slitin přes nanomateriály až k buněčnému tisku a novým materiálům v designerství.

Newsletter NKC – gender a věda

28.7.2016

Hlavním tématem posledního newsletteru Národního kontaktního centra – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR je prosazování genderové rovnosti na úrovni institucí výzkumu a vývoje. Přináší shrnutí 4. národní konference o genderu a vědě a rovněž výzvu, k níž se můžete připojit podpisem a která bude východiskem dalších jednání NKC – gender a věda s odpovědnými institucemi. Marcela Linková představuje Helsinki Group on Gender in Research and Innovation, poradní orgán Evropské komise, a také současné aktivity a plány, které se budou během jejího předsednictví realizovat. Mj. vznikla i nová rubrika s tipy, jak vytvářet férovější pracoviště.

Bez titulku

27.7.2016

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrové řízení na pozici VĚDECKÝ PRACOVNÍK – ARCHEOLOG.
Požadavky
: ukončené VŠ vzdělání magisterského stupně a vědecká hodnost; předpoklady a motivace k vědecké práci; vědecké zaměření v oblasti archeologie středověku; schopnost samostatně pracovat a účastnit se týmové práce; přiměřená znalost cizích jazyků.
Odborná specializace
: geneze městských útvarů (geneze městského prostředí, topografie, zástavba a její typy, sociální topografie, infrastruktura a funkce, hmotná kultura, metodické a interpretační problémy lokalit s komplikovaným stratigrafickým vývojem).
Nabízíme: plný pracovní úvazek, předpokládané datum nástupu 1. 11. 2016, tarifní mzdu podle zařazení v intencích interního mzdového předpisu Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Přihlášku do výběrového řízení s (1) vlastním životopisem, (2) doklady dosavadní odborné práce a (3) stručným motivačním dopisem pošlete (či jinak doručte) vytištěné na sekretariát ARÚP, Letenská 4, Praha 1 a zároveň v elektronické podobě na adresu krasna@arup.cas.cz nejpozději do 30. září 2016. Uzávěrka přihlášek: 30. 09. 2016.

ERC na ESOF 2016: Nová zpráva odkrývá vliv výzkumu ERC

27.7.2016

Nezávislá pilotní studie, kterou 26. července 2016 vydalo Euroscience Open Forum (ESOF), jež se právě schází v Manchesteru, ukazuje, že výzkum financovaný Evropskou výzkumnou radou (ERC) a uplatňující tzv. "přistup zdola" ("bottom up") již zaznamenal významné výsledky. Více než 70 % projektů, které studie hodnotí, přineslo průlomové výsledky nebo znamenalo výrazný pokrok. Studie dochází k závěru, že ERC investuje skutečně do výzkumu s vysokým rizikem, ale též vysokými přínosy a také podstatně přispívá ekonomice a společnosti jako celku. Zpráva konstatuje, že granty ERC mají rovněž velmi pozitivní dopad na profesionální dráhu vědců. Plnou verzi zprávy viz anglické stránky AB.

Digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského

26.7.2016

Prostřednictvím videoprezentace představuje oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR projekt digitalizace a vizualizace korespondence J. A. Komenského, který je realizován jako součást mezinárodní spolupráce s projektem Cultures of Knowledge Oxford University (více viz také AB 12/2014). V uplynulých letech vytvořili badatelé oddělení pro komeniologii v rámci databáze raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online (EMLO) databázi korespondence J. A. Komenského. Metadata následně použili pro analýzu a vizualizaci prostřednictvím platformy Palladio, která umožnila vizualizovat dříve známé tendence a fakta a napomohla objevit nové a dosud neznámé momenty vedoucí k dalšímu studiu. Videoprezentace, kterou naleznete na webových stránkách Filosofického ústavu AV ČR v sekci „multimediální archiv“ vznikla s podporou výzkumného programu Strategie AV 21.

Prohlášení evropských akademií

25.7.2016

VĚDA JE GLOBÁLNÍ

U příležitosti konference ESOF v Manchesteru evropské akademie vzdávají hold hodnotám vědy a výzkumu. Mnohé z nejnaléhavějších problémů dnešní doby mají globální charakter, o to významněji mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu přispívá k získávání nových poznatků i nástrojů nezbytných k jejich řešení. Instituce v celé Evropě proto musí mít možnost bez omezení zaměstnávat vynikající badatele. Vědci musí pracovat a spolupracovat bez ohledu na hranice a v rámci mezinárodních aktivit i moci volně cestovat. Musíme podporovat výměnu myšlenek. Nežádoucí překážky bránící této mobilitě oslabují vědu a byly by ke škodě všech zemí.
Evropské akademie ruku v ruce podporují snahy našich vlád rozvíjet partnerství mezi našimi zeměmi a institucemi s cílem šířit po celém kontinentu výzkum, vzdělanost a inovace ve prospěch společnosti.

První Čech, který vedl univerzitu v Africe

25.7.2016

U příležitosti mezinárodní konference Overcoming Global Threats: Enhancing Intercultural Dialogue, Stability and Peace otiskl Akademický bulletin rozhovor s vedoucím Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR doc. Markem Hrubcem. Filosof a sociální vědec, který se zaměřuje na sociální a politickou filosofii a kritickou teorii společnosti a politiky, se v roce 2014 stal rektorem East Africa Star University v Burundi, nedaleko hranic Konga a Rwandy. (Nejen) o jeho působení rektora africké univerzity v oblasti, kterou sužuje chudoba a ozbrojené konflikty, se dočtete v rozhovoru tabletového týdeníku Dotyk První Čech, který vedl univerzitu v Africe.

Brno a studium genetiky

25.7.2016

mendel_poster_small.jpgMoravská metropole je světě známá mj. jako místo, v němž se v 19. století zrodila nauka o dědičnosti – genetika. Stalo se tak zásluhou Augustiánského mnicha Gregora Johanna Mendela (1822–1884), který před 150 lety prováděl ve starobrněnském klášteře pokusy s hybridy rostlin hrachu a formuloval základní pravidla dědičnosti. Mendelův přínos biologii byl rozpoznán až ve 20. století, ovšem badatelé na jeho výsledky příliš nenavázali (k tématu viz AB 10/2012). Jedním ze současných špičkových pracovišť je oddělení vývojové genetiky rostlin Biofyzikálního ústavu AV ČR, které vede prof. Boris Vyskot. Pracovníci oddělení, jež patří k nejcitovanějším ve svém oboru ve světě, se pravidelně účastní jako řečníci významných akcí v oboru rostlinné genetiky ve světě, publikují v renomovaných vědeckých časopisech a spolupracují s čelnými zahraničními pracovišti. S jejich badatelskými výsledky v oblasti molekulární genetiky sexuality rostlin se můžete seznámit v přiloženém posteru.