Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Archiv

Letos si připomínáme dvojí výročí Josefa Sudka

25.8.2016

Ústav dějin umění získal grant na pětiletý projekt NAKI II (Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity Ministerstva kultury České republiky) nazvaný Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k reprezentaci kulturního dědictví. Josef Sudek, jeden z nejvýznamnějších fotografů dějin české fotografie (1896–1976), by letos oslavil své 120. narozeniny; zároveň tento rok uplynulo 40 let od jeho úmrtí – a jelikož se část jeho rozsáhlého díla nachází ve sbírce Fototéky Ústavu dějin umění, zmíněná výročí se stanou podnětem k připomenutí této významné osobnosti i na půdě Akademie věd. O připravované konferenci i výstavě budeme informovat.

Proměny české společnosti

23.8.2016

spolecnost_perex.jpgDynamika změny v české společnosti je interdisciplinární projekt Sociologického ústavu, Národohospodářského ústavu a Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity. Jeho základem je dotazníkové šetření Proměny české společnosti, kterého se v letech 2015–2018 opakovaně zúčastní náhodně vybrané domácnosti reprezentující obyvatelstvo České republiky. Do prvního ročníku výzkumu se v roce 2015 zapojili respondenti starší 10 let z více než 5 000 domácností; stejné domácnosti jsou oslovovány i v roce 2016, aby pomohly zjistit, jak se život české společnosti vyvíjí v čase. Tematicky široce zaměřený výzkum sleduje bytovou a ekonomickou situaci domácností, rodinný a pracovní život, vzdělávání, trávení volného času, zdraví i hodnoty a postoje v české společnosti. Data a výstupy bádání zpřístupňují pro vědce i širokou veřejnost Český sociálně-vědní datový archiv a webové stránky výzkumu www.promenyceskespolecnosti.cz.

Studentská soutěž

22.8.2016

Nakladatelství Academia vyhlašuje 5. ročník studentské soutěže určené studentům a absolventům českých vysokých škol. Záměrem je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy. Přihlášky do 20. října 2016. Více informací viz www.academia.cz.

Je rákos vhodným modelovým druhem pro studium invazí?

17.8.2016

Rakosi.jpgRákos obecný (Phragmites australis) je mohutná vytrvalá tráva, která miluje zamokřená místa a utváří vzhled řady mokřadů mírného pásu i subtropických a tropických oblastí. Roste kosmopolitně, tedy prakticky po celém světě. V České republice je domácím druhem, nelze si ale nevšimnout, jak leckde úspěšně potlačuje ostatní druhy. Na řadě míst světa, především v Severní Americe, jsou evropské rákosy invazní pohromou. Invazní populace rákosu se v posledních lety staly předmětem intenzivního výzkumu. Petr Pyšek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích (viz AB 10/2013, AB 12/2005) a jeho kolegové v nové studii – Phragmitesaustralis as a model organism for studying plant invasions – navrhují, aby se rákos stal modelovým druhem pro studium rostlinných invazí. Rákos je podle nich dominantním druhem globálně významných mokřadů, což z něj dělá slibný druh pro financování výzkumu. Další výhoda rákosu spočívá v tom, že je snadné ho pěstovat, množit a používat v experimentech. Nezanedbatelné je i to, že rákos zvládá rozmanité podmínky prostředí a roste v řadě různých společenstev rostlin.

Dnešní energetický svět

17.8.2016

Od poloviny srpna je v Galerii Věda a umění AV ČR zpřístupněna stejnojmenná vzdělávací výstava, která návštěvníkům představí různé druhy energie, vysvětlí pojmy jako např. jaderná fúze, odpoví na otázky typu „kolik energie spotřebuje mikrovlnná trouba“ apod.
Kromě populárně odborných informací nechybí ani názorné ukázky předmětů zajišťujících bezpečný tok energie a unikátní soubor historických úrazových plakátů či fotokoutek.
Výstava, kterou lze navštívit od 15. srpna do 27. září v pracovních dnech od 10–18 hod., vznikla ve spolupráci Akademie věd ČR a energetické společnosti E. ON a obecně prospěšné společnosti TERRA-KLUB o.p.s.
Součástí je rovněž soutěž ve formě kvízových otázek o ceny od společnosti E. ON, která probíhá po celou dobu výstavy on-line na webu vedaprozivot.cz; kvíz je možné vyplnit přímo na výstavě.

vystava_energie.jpg

Samouspořádání ve světě polymerů – (audiorozhovory s účastníky konference)

15.8.2016

polymery_spolecna_perex.jpgNa 160 odborníků z 27 zemí světa se od 10. do 14. července zúčastnilo již 80. pražské konference věnované makromolekulární vědě, letos pořádané pod titulem Samouspořádání ve světě polymerů. Setkání známá jako Prague Meetings on Macromolecules (PMM) organizuje jednou až dvakrát ročně už od r. 1967 let Ústav makromolekulární chemie a probíhají pod záštitou Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC). To letošní se soustředilo na nejnovější poznatky v oblasti přípravy, charakterizace a teoretického popisu samouspořádaných makromolekulárních systémů a jejich využití.

První českoslovenští Humboldtovi stipendisté

15.8.2016

Nadace Alexandra von Humboldta je nadace dotovaná vládou Německa, ministerstvem zahraničních věcí, tedy státní, nikoli soukromou. Zahájila svoji činnost v roce 1925. Její předchůdkyní byla Humboldtova nadace pro výzkum přírody a na cestování. Činnost této předchůdkyně skončila s vypuknutím 1. světové války. Velkou zásluhu na zahájení činnosti Nadace v roce 1925 měl skvělý organizátor Walter Zimmermann, za studií jeden z funkcionářů vrcholné německé studentské organizace Deutsche Studenten.
Německo po prohrané válce bylo v tíživé situaci. Muselo platit reparace. Počátkem 20. let došlo k obrovské inflaci německé marky, což se dotklo všech Němců na území Výmarské republiky. Ke zlepšení obrazu Německa v kulturní oblasti v cizině i doma bylo ustavení německé nadace pro cizince pojmenované po vědci Alexandru von Humboldtovi. Na ministerstvu zahraničí to byl referát vládního rady Strohmanna. V listině o založení Alexander von Humboldt-Stiftung není uvedeno ministerstvo zahraničí, ač již přípravy na založení Nadace plně ministerstvo financovalo. To bylo pochopitelně jako jediný sponzor uvedeno v pozdějších dokumentech. Prvním jednatelem, v podstatě vedoucím Nadace do roku 1929, byl výše zmíněný Zimmermann. Ježto nastoupil do diplomatické služby, nahradil ho Kurt Goepel, který se ve funkci udržel až do roku 1945. Nadace měla své předsednictvo a další orgány. Velmi důležitý byl výbor pro výběr stipendistů. Byl složen ze zástupců Nadace, ministerstva zahraničí, pruského ministerstva kultury, DAAD a dalších institucí. Nadace měla od svého založení úzkou spolupráci s DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst, který se staral o výměnné pobyty cizinců v Německu a který operuje dodnes).

Dnešní energetický svět

12.8.2016

Od poloviny srpna je v Galerii Věda a umění AV ČR zpřístupněna stejnojmenná vzdělávací výstava, která návštěvníkům představí různé druhy energie, vysvětlí pojmy jako např. jaderná fúze, odpoví na otázky typu „kolik energie spotřebuje mikrovlnná trouba“ apod.
Kromě populárně odborných informací nechybí ani názorné ukázky předmětů zajišťujících bezpečný tok energie a unikátní soubor historických úrazových plakátů či fotokoutek.
Výstava, kterou lze navštívit od 15. srpna do 27. září v pracovních dnech od 10–18 hod., vznikla ve spolupráci Akademie věd ČR a energetické společnosti E. ON a obecně prospěšné společnosti TERRA-KLUB o.p.s.
Součástí je rovněž soutěž ve formě kvízových otázek o ceny od společnosti E. ON, která probíhá po celou dobu výstavy on-line na webu vedaprozivot.cz; kvíz je možné vyplnit přímo na výstavě.

Newsletter ELI Beamlines

10.8.2016

Newsletter_eli_perex.jpgTřinácté číslo Newsletteru ELI Beamlines, které právě vychází, referuje mj. o čtyřech laserových systémech (viz rozhovor s Bedřichem Rusem na str. 18–19, který stál u zrodu projektu a má velkou zásluhu na vývoji jeho laserových technologií), návštěvách, jež v poslední době zavítaly do středočeských Dolních Břežan, či profesních aktivitách vědkyň a vědců z ELI Beamlines. Nechybějí ani poutavé rozhovory s místními badateli: Kateřinou Falk (str. 36–37) a postgraduálním studentem Uddhabem Chaulagainem který od začátku letošního roku působí ve výzkumném týmu RA2 zaměřujícím se na rentgenové zdroje čerpané ultrakrátkými laserovými pulsy (str. 28–29).

Efektivnější péče o krajinu v Česku aneb Alternativní management ekosystémů

5.8.2016

Péče o krajinu v České republice může být do budoucna výrazně efektivnější než nyní. Umožňuje to certifikovaná metodika Alternativní management ekosystémů, kterou pro Ministerstvo životního prostředí ČR vytvořila ochranářská společnost Česká krajina. Jedním ze spoluautorů je Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

mapa_bc.jpg

Materiál se zaměřuje především na stepi, přirozené a polopřirozené louky či pastviny. Ty představují jedny z nejcennějších a zároveň nejzranitelnějších biotopů a péče o ně stojí daňové poplatníky ročně několik miliard korun, které stát vyplácí na agroenviromentálních dotacích či zakázkách za sečení luk nebo jejich přepásání domácími zvířaty. „Přes enormní náklady však tento typ managementu často nefunguje a ztráta druhové rozmanitosti v mnoha lokalitách pokračuje,“ upozornil Miloslav Jirků. Namísto umělého napodobování přežitých forem hospodaření proto vědci doporučují do péče o krajinu zapojit původní, přirozené mechanismy. Konkrétně velké kopytníky, jako jsou zubři, divocí koně nebo zpětně šlechtění pratuři. Právě tři klíčové druhy kopytníků se v přírodě po statisíce let podílely na vytváření a udržování otevřené krajiny. „V zemích, které patří v ochraně přírody k evropské špičce, se tento typ managementu používá více než tři desetiletí a přináší vynikající výsledky,“ dodává.