Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vědci převzali titul "doktor věd"

Diplomy s titulem „doktor věd“ (DSc.) převzali 26. listopadu 2014 noví nositelé tohoto nejvyššího vědeckého titulu v České republice. Ceremoniál se tradičně uskutečnil v reprezentativní dvoraně Knihovny AV ČR za účasti zástupců pracovišť, kde vyznamenaní badatelé působí, vrcholných představitelů Akademie věd ČR včetně jejího předsedy prof. Jiřího Drahoše, členů komisí pro obhajoby a dalších významných hostů. Titul „doktor věd“ uděluje AV ČR již od roku 2003 vědeckým osobnostem jako výraz jejich zvláště vysoké vědecké kvalifikace prokázané vytvořením závažných, vědecky originálních prací důležitých pro rozvoj bádání v určitém vědním oboru a charakterizujících vyhraněnou vědeckou osobnost. Dosud bylo uděleno 115 titulů.


Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
1. řada (zleva) – Josef Klusoň, Karel Breiter, Ladislav Ceniga, Václav Štengl, Martin Zatloukal
2. řada (zleva) – Petr Weiss, Stuart Brody, Jiří Friedl, Miroslav Pohanka

 

Vědecký titul DSc. převzali: RNDr. Karel Breiter, Ph.D., DSc., z Geologického ústavu AV ČR (disertace Granitoidy A–typu v Českém masívu ); prof. Stuart Brody, Ph.D., DSc., z University of the West of Scotland ve Velké Británii (disertace Psychologické a fyziologické rozdíly u různých forem sexuálního chování); Ing. Mgr. Ladislav Ceniga, Ph.D., DSc., z Ústavu materiálového výzkumu SAV v Košicích (disertace Analytical models of thermal stresses in multi-component material); Mgr. Karel Doležal, Dr., DSc., z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (disertace Cytokininy a jejich deriváty – identifikace, kvantifikace a vztahy mezi jejich strukturou a biologickou aktivitou); doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. z Historického ústavu AV ČR (disertace Češi a Poláci na Těšínsku 1945–1949); doc. Mgr. Josef Klusoň, Ph.D., DSc., z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU v Brně (disertace Various Aspects of Hořava-Lifshitz Gravity); doc. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D., DSc., z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (disertace Cholinesterasy v analýze a diagnostice ); Mgr. Václav Štengl, Ph.D., DSc., z Ústavu anorganické chemie AV ČR (disertace Syntézy materiálů pro stechiometrickou a fotokatalytickou degradaci bojových chemických látek a azobarviv); prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc., ze Sexuologického ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (disertace Sexuální chování a sexuální postoje obyvatelstva České republiky: Výsledky reprezentativních výzkumů ); prof. Ing. Martin Zatloukal, Ph.D., DSc., z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (disertace Aplikovaná reologie pro polymery: Od charakterizace modelování a tokovým nestabilitám).

 

Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

 

27. 11. 2014