Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Vzpomínka na profesorku Růženu Dostálovou

Dostalova.jpgDne 18. srpna zesnula ve věku 90 let prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. (22. 4. 1924 v Bratislavě; 18. 8. 2014 v Praze), významná badatelka zejména v oboru byzantologických a novořeckých studií. Profesorka Dostálová se pro tyto obory habilitovala, tak jako mnozí jiní, až po r. 1989. Šíři jejího badatelského zájmu, pedagogických, vědecko-organizačních a společenských aktivit však lze na malém prostoru stěží postihnout. Celou řadu svých vědeckých a odborných studií a publikací věnovala Byzanci, helénismu a antice, je též autorkou překladů mnoha děl antické, byzantské a novořecké literatury. V oblasti helénistické řecké kultury a byzantologie se stala jedinečnou a světově uznávanou badatelkou. Zvláště se zaměřovala na studium řecko-českých vztahů – jmenujme zde aspoň jeden výmluvný titul: Řecké pašije. Osud jedné opery: Korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů (2003). V roce 1995 se také její zásluhou uskutečnilo třídenní setkání zástupců Muzea Nikose Kazantzakise na Krétě a Památníku B. Martinů v Poličce. Základním přínosem pro českou veřejnost je pak její souborná monografie Byzantská vzdělanost (1990; 2003).

Svou profesní dráhu zahájila v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská ČSAV, kam ji povolal hned po jeho ustavení v r. 1953 jeho zakladatel a první ředitel prof. Antonín Salač, a to rovnou do dvou náročných funkcí: jako vědeckou tajemnici a zároveň výkonnou redaktorku Listů filologických. Mladá doktorka nepochybně prokázala schopnost vážně vědecky pracovat; k oběma funkcím pak byla předurčena širokým záběrem svých zájmů, jazykovými znalostmi, organizačním talentem a v neposlední řadě neúmornou pracovitostí a citlivostí na všechny nové podněty. Svému prvnímu pracovišti zůstala věrna po převážnou většinu svého akademického života a nemalou měrou se zasloužila o jeho přežití i rozvoj v padesátých letech a v následném období „ normalizace“. Nejlépe to mohou dosvědčit přímí pamětníci, kteří byli či měli být nějak postiženi za své občanské postoje. Nebylo nijak snadné opakovaně obhajovat smysl existence „žhavé současnosti“ tak vzdáleného pracoviště, stejně tak jako konkrétní osobnosti, které měly daleko do ideálu „vědce nového typu“. Jako vědecká tajemnice totiž přebírala stále více práce a zodpovědnosti za vedení Kabinetu a posléze ho prakticky vedla. Měla neobyčejný smysl pro diplomatické řešení problémů. Tam, kde tušila těžkosti, uměla se vyhnout, nepříjemnosti řešila s rozvahou a snahou nakonec uspět. V takto exponovaném postavení nepochybně čelila různým tlakům, jimž se však dokázala ubránit, aniž by si zadala.
 
09_1.jpg
 Významná česká byzantoložka Růžena Dostálová přebírá Medaili Učené společnosti ČR.
 
Jakmile to změna poměrů umožnila, zúročila svou mnohaletou pedagogickou činnost na Karlově univerzitě v Praze a na Masarykově univerzitě v Brně. Na první se habilitovala, na druhá dosáhla profesury. Po r. 1989 dosahuje vrcholu její „pedagogické období“. V Brně stála u zrodu novořeckých studií, v Praze byla novořečtina akreditována rovněž díky její pomoci a aktivní podpoře. Vychovala již nemálo studentů, vedla značný počet diplomových a doktorských dizertačních prací, výrazně se podílela i na programové náplni studia. Byla též respektovanou spolupracovnicí Centra biblických studií, společného pracoviště AV ČR a UK. Téměř do posledních dnů se věnovala výchově vědeckého dorostu, který dokázala bez zjevné námahy nakazit svým zápalem a zaujetím pro obor. Činila tak vždy jaksi samovolně a se vší skromností. Zcela po právu se jí dostalo mnoha ocenění, z nichž uveďme alespoň ta nejvýznamnější: Zlatá medaile Společnosti řeckých překladatelů krásné literatury, Atény; Medaile UK u příležitosti 85. výročí Evangelické teologické fakulty UK (obojí v r. 2004); v r. 2010 státní vyznamenání Řecké republiky Commandeur de l´Ordre du Phénix za celoživotní dílo; v r. 2011 medaile Učené společnosti ČR Za zásluhy o rozvoj vědy.
 
JIŘÍ BENEŠ,
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

 

2. 9. 2014