Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2001  > červenec  > obsah

Předseda Slovenské akademie věd profesor Ing. Štefan Luby, DrSc., oslavil životní jubileum

Dne 6. května 2001 oslavil kulaté narozeniny předseda Slovenské akademie věd profesor Ing. Štefan Luby, DrSc. Akademie věd české republiky se připojuje k dlouhému zástupu gratulantů z řad slovenské, české i světové vědecké obce a přeje oslavenci ještě mnoho hezkých let plodně strávených činností na poli vědy a výzkumu.

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., vystudoval fyziku na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích. V letech 1964 - 1983 působil v Elektrotechnickém ústavu SAV (aspirantura 1969) a od roku 1984 (dosud) na Fyzikálním ústavu SAV v Bratislavě. Habilitoval se v roce 1992 na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, profesorem byl jmenován v roce 1996. V letech 1984 - 1992 byl ředitelem Fyzikálního ústavu SAV. V letech 1995 a 1998 byl opakovaně zvolen předsedou SAV.

Profesor Luby se ve svých výzkumech, z nichž mnohé probíhají v rámci mezinárodních grantových projektů, zaměřuje zvláště na tyto okruhy problémů: příprava, vlastnosti a využití tenkých vrstev polovodičů, kovů a supravodičů, difúze v kovových sklech, multivrstvy pro rtg optiku, magnorezistence, laserová fyzika a technika, nanotechnologie. Štefan Luby napsal 244 původních vědeckých prací, věnuje se však i popularizační činnosti v médiích. Je členem mnoha mezinárodních vědeckých organizací, členem redakčních rad několika vědeckých časopisů a nositelem 11 cen a vyznamenání.

Akademie věd ČR i přes rozdělení státu v roce 1993 stále cítí velkou spřízněnost se svou sesterskou organizací, Slovenskou akademií věd. Dobré vztahy mezi českými a slovenskými vědci úspěšně pokračují a dále se rozvíjejí, ať již v rámci bilaterálních spoluprací či celoevropských vědeckých organizací. Nezbývá než vyslovit přání, aby tato příkladná spolupráce na všech úrovních pokračovala i v dalších letech.

Přejeme Slovenské akademii věd a jejímu předsedovi hodně úspěchů! Ať ho stále těší věda, život a přátelé a ať zůstane i nadále tak vlídný, radostný a usměvavý, jak ho máme rádi.

Helena Illnerová