Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2001  > 13  > obsah

Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc.

Obrázek k článku 

Kandidáti na předsedu AV ČR 2001-2005

Narozen 3. 5. 1939
1956 - 1961 - Fakulta technické a jaderné fyziky ČVUT- obor: teoretická jaderná fyzika; titul Ing.
1961 - 1967 - aspirantura ve FzÚ ČSAV, Praha; školitel akademik V. Votruba; titul CSc.
1973 - habilitační práce "Zobecněné symetrie prostoročasu a jejich použití ve fyzice částic"
1979 - docent teoretické fyziky na MFF UK (obhajoba z politických důvodů až po 6ti letech) od 1980 - vedoucí vědecký pracovník FzÚ ČSAV, Praha
1987 - DrSc. (disertace "Globální a lokální symetrie ve fyzice částic" podána v 1980)
1989 - 1990 - mluvčí OF FzÚ AV ČR
1990 - 1991 - zástupce ředitele pro hlavní činnost FzÚ AV ČR, Praha
1990 - 1997 - člen Prezidia Výboru pro řízení pracovišť ČSAV (později Prezidia AR AV ČR) předseda Rady pro zahraniční styky AV ČR
od 1992 - představitel ČR v Radě CERN (1995 - 1998 její viceprezident) předseda Výboru pro spolupráci ČR s CERN
od 1995 - profesor teoretické fyziky na MFF UK, Praha
od 1999 - vedoucí teoretického oddělení sekce vysokých energií FzÚ AV ČR, Praha

Výzkumný obor: matematická fyzika a fyzika částic

Hlavní výsledky:

 • první konzistentní kalibrační formulace různých teorií gravitace
 • rozpracování inverzního Higgsova mechanismu v supergravitačních teoriích
 • teorie supertwistorů a jejich aplikace v kvantové teorii pole
 • konformní symetrie ve fyzice částic a astrofyzice
 • nalezena rozšířená a zobecněná supersymetrie u mnoha kvantově-mechanických systémů
 • navrženy konzistentní relativistické vlnové rovnice pro interagující hmotné částice s libovolným spinem
 • odvozeny úplné systémy funkcí na hyperboloidech a kuželích libovolných dimenzí
 • teorie kontrakcí reprezentací Lieových grup (za ni udělena medaile College de France)
 • důkaz integrovatelnosti Gel´fandových reprezentací Lieových algeber SO (p,q) a SU (p,q)
 • nová metoda konstrukce zákonů zachování v případě nelineárních rovnic pole
 • klasifikace a explicitní konstrukce reprezentací rozšířené Poincaréovy parasuperalgebry

Publikační činnost:

 • 209 prací (z nich 105 původního výzkumného charakteru s více než 400 citacemi)
 • učební texty pro Int. School for Advanced Studies v Terstu a pro MFF UK
 • editor 9 sborníků mezinárodních konferencí
 • překladatel 3 odborných knih z ruštiny do angličtiny
 • vedoucí 10ti kandidátských a doktorandských prací a 14ti prací diplomových
 • odpovědný řešitel či spoluřešitel 7 vědecko-výzkumných projektů (z nichž 3 zahraniční)
 • předseda organizačního výboru 12 mezinárodních konferencí
 • popularizace 6 TV filmů o fyzice (za ně udělena cena AV ČR v 1992); film o CERN a řada článků v novinách a pořadů v rádiu a TV
 • spoluorganizátor využití fyziky částic v lékařství (nové diagnostické a onkologické metody)

Studijní pobyty a přednášková činnost v zahraničí:

 • "Visiting professor" v ICTP a SISSA, Terst (od 1967), v College de France, Paříž (1975), v Int. Banach Centrum, Varšava (1988), v Univ. de Bourgogne, Dijon (1991), v Univ. of Utah, Salt Lake City (1995, 1996) atd.
 • 147 zvaných přednášek na význačných mezinárodních konferencích a zahraničních pracovištích
 • (např. na Harvard Univ., MIT, Univ. of Colorado, ICTP Trieste, UCLA, SISSA Trieste, SÚJV Dubna, Stevens Inst. of Technology, Bell Lab., Univ. de Paris, Univ. di Roma ad.)

Členství ve vědeckých společnostech a odborných komisích:

 • člen Vědecké rady ČVUT, FzÚ AV ČR, FJFI ČVUT a Oborové rady fyzika na MFF UK
 • člen redakčních rad 4 mezinárodních a 3 domácích časopisů
 • zakládající člen Int. Assoc. Math. Physics a Euroscience Association
 • volený člen Rady Evropské fyzikální společnosti (1981 - 1984)
 • člen Výboru matematické fyziky IUPAP (1987 - 1993);
 • člen Výboru JČSMF (opakovaně)
 • člen Výboru pro fyziku vysokých energií Evropské fyzikální společnosti (1992 - 1997)
 • člen Komise pro státní závěrečné zkoušky na MFF UK (od 1992)
 • člen komisí pro obhajoby PhD. i DrSc. na MFF UK (od 1992)
 • člen Rady CERN (od 1992; její viceprezident 1995 - 1998)
 • člen Podvýboru pro vědu a vzdělávání Parlamentu ČR (1997 - 1999)

Pocty:

 • 1975 - medaile College de France
 • 1982 - Cena Prezidia ČSAV
 • 1984 - zasloužilý člen JČSMF, medaile za vynikající odborné výsledky Fyzikální vědecké sekce JČSMF
 • 1991 - Cena AV ČR (za popularizaci)
 • 1993 - zvolen členem Academia Europaea
 • 1995 - čestný člen "Fondazione Int. Trieste per il Progresso e la Liberta delle Scienze"
 • 1997 - držitel "Plaque of the National Science Council of the Republic of China"
 • 1997 - čestná medaile AV ČR "De Scientia et Humanitate Optime Meritis"
 • 1999 - čestný člen JČMF, medaile JČMF "Za zásluhy o rozvoj matematiky a fyziky"

Prohlášení

Historie

S vedením AV ČR mám jisté osobní zkušenosti, neboť jsem v letech 1990 - 1997 působil jako člen předsednictva Akademické rady a předseda Rady pro zahraniční styky AV ČR. Podílel jsem se na určení role a struktury Akademie věd i rozvoje jejích zahraničních styků, a to v polistopadovém Československu a později České republice.

Spolu s Dr. Provazníkem, Dr. Filáčkem a pí Štysovou jsem vypracoval v roce 1994 první rozsáhlou srovnávací studii "O postavení vědy a výzkumu v zemích OECD a v ČR" (později podobné studie začala vypracovávat Rada vlády pro vědu a výzkum), z níž vyplynula nezastupitelnost role AV ČR pro rozvoj základního a tzv. strategicky orientovaného aplikovaného výzkumu i pro výchovu nové generace badatelů a techniků České republiky a vzdělávání veřejnosti vůbec. Z těchto činností Akademie je na prvním místě provádění základního výzkumu, které by mělo být na vynikající mezinárodní úrovni a které, na rozdíl od provádění výzkumu na VŠ, by se mělo zaměřovat především na problémy, jež vyžadují interdisciplinární přístup nebo naopak velmi úzkou specializaci.

Pokud jde o novou strukturu AV ČR, zastával jsem stanovisko, že by měla odpovídat struktuře dobře fungujícího demokratického státu (tj. s oddělenou výkonnou mocí od moci kontrolní i od složek schvalujících rozpočet a určujících dlouhodobé výzkumné cíle), a tato koncepce struktury byla v AV ČR nakonec přijata.

V oblasti mezinárodních spoluprací AV ČR, které pokládám za klíčové a jejichž význam bude stále narůstat, jsem se podílel na jejich podstatném rozšíření (od spoluprací v rámci 16 mezinárodních dohod existujících v roce 1990 na spolupráce v rámci téměř 60 dohod v roce 1997) i na jejich zintenzivnění a na jejich nové orientaci (především totiž na společné výzkumné projekty, které jsou vybírány ve veřejné soutěži a které se uskutečňují s nejvyspělejšími zeměmi). Podílel jsem se též na vstupu ČR do řady mezinárodních vědecko-výzkumných organizací (CERN, EMBC apod.), na uzavření nových dohod s důležitými zahraničními partnery (např. s EU, respektive jejími různými mezinárodními programy, s ALLEA, Fondazione Cini, UAI, MAB/UNESCO) a na zřízení vědeckých institucí v zahraničí (např. Český historický ústav v Římě).

Výhledy do budoucna

Zaměření Akademie na provádění základního výzkumu, a v menší míře výzkumu aplikovaného na něj těsně navazujícího, spolu s podílem na vzdělávání mladé generace badatelů a veřejnosti by se mělo, myslím, zachovat a dále úspěšně rozvíjet. Pro tuto činnost má totiž AV ČR stále dobré předpoklady, neboť její struktura i zkušenosti s rozsáhlou mezinárodní spoluprací dobře odpovídají předpovídané komplexnosti a globálnosti problémů 21. století i nutnosti je řešit interdisciplinárně experty ze všech přírodních věd a humanitních oborů v rámci rozsáhlých mezinárodních spoluprací. Ze srovnání s nejrozvinutějšími zeměmi vyplývá, že současný počet ústavů a zaměstnanců Akademie by měl být zachován a ve vybraných směrech posílen.

K pokroku ve vědě dochází, jak známo, jednak stále hlubším poznáním v úzkém oboru a jednak syntézou poznatků o daném problému z různých vědních oborů. Akademie věd by měla hrát důležitou roli v obou způsobech našeho rozšiřování poznatků, přičemž řadu rezerv vidím především v syntézách poznatků z různých vědních oborů. Akademie věd by se měla dobře připravit na očekávanou revoluci v komunikačních technologiích a na intenzivní využití počítačů, výrazně se podílet na očekávaném prudkém rozvoji molekulární biologie a genetiky a na aplikaci jejich výsledků do medicíny, účastnit se na vývoji nových technologií a nových materiálů a podílet se na hledání nových konceptů prostoru a času i nových poznatků o struktuře hmoty a vlastnostech základních sil působících mezi jejich elementárními stavebními kameny. Usiloval bych i o to, aby se Akademie účastnila výzkumu Vesmíru i projektů souvisejících s plánovaným rozšiřováním lidské civilizace mimo Zemi. Kromě toho by se Akademie věd měla podílet i na řešení závažných problémů České republiky (zdravotních, klimatologických a energetických, jakož i problémů jejích vodních zdrojů, potravy, dopravy apod.), a to se všemi ekologickými aspekty. Akademie věd by se měla účastnit přesvědčování veřejnosti o nezastupitelné roli českého jazyka pro budoucí generace, spolupodílet se na rozvoji nových poznatků o původu a historii českého národa i lidstva jako celku. To bude vyžadovat podrobnější vědní koncepci všech vědních oborů pěstovaných v Akademii, a tedy rozsáhlou činnost Vědecké rady AV ČR, která ji bude muset vytyčit ve spolupráci s nejlepšími badateli.

S plným osobním nasazením a zodpovědností bych v případě mého zvolení usiloval o:

 1. zajištění vysoké kvality výzkumu ve všech oborech pěstovaných v AV ČR (koncepce + tvůrčí atmosféra, podpora osobností + vybavení laboratoří);
 2. vylepšení postavení Akademie a jejich pracovníků ve společnosti;
 3. omlazení badatelských týmů Akademie (vytvořit příznivější podmínky pro mladé badatele, využít jejich nadšení a energie a snažit se spojit toto nadšení se zkušeností a kvalifikací vyzrálých badatelů);
 4. to, aby Akademie byla vzorem čestnosti a noblesnosti jednání;
 5. a jelikož věda nežije ve vakuu, zajištění dostatečného množství finančních prostředků pro Akademii. Na rozdíl od současnosti bych se však snažil, aby finanční prostředky především posílily složku institucionální tak, aby výzkum mohl být v ústavech prováděn na jisté úrovni i bez grantů, takže granty by nebyly výlučným zdrojem výzkumu, ale jeho posílením navíc, a to podle kvality projektu.

V nesnadné době formujícího se nového zákona o vědě a výzkumu v ČR i o novém postavení AV ČR bych usiloval o zachování demokratické struktury současné AV ČR (Sněm, Akademická rada, Vědecká rada a kontrolní složka), avšak o vylepšení její funkce, o zachování značné autonomie ústavů Akademie a skloubení této autonomie se zákonem o veřejnoprávních institucích. Usiloval bych o to, aby o zásadních věcech rozhodovali především vědci, a to na základě kvalifikovaných analýz, a aby činnost Akademie sloužila nejen rozvoji vědy a vzdělávání, ale i specifickým potřebám České republiky, a probíhala na základě osvícené spolupráce všech zaměstnanců Akademie i pomocí efektivní spolupráce s vysokými školami a dalšími vědecko-výzkumnými institucemi. Stručně řečeno, snažil bych se s vaší pomocí pevně zastávat a hájit objektivní zájmy instituce, kterou bych zastupoval, stejně jako objektivní požadavky jejích zaměstnanců.