Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > archiv  > 2004  > 14  > obsah

Návrh zásad koncepčních a organizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR v souvislosti s přípravou přechodu pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce

Obrázek k článku 

Projev místopředsedy AV ČR Ing. Vladimíra Nekvasila

Vážené dámy, vážení pánové,

v podkladech pro dnešní jednání Sněmu jste dostali dokument zvaný Návrh zásad koncepčních a organizačních změn v soustavě pracovišť AV ČR v souvislosti s přípravou přechodu pracovišť AV ČR na veřejné výzkumné instituce. Akademická rada AV ČR mne pověřila, abych dokument, který máte k dispozici, doplnil krátkým komentářem.

V květnu tohoto roku bude vládě ČR předložen návrh zákona o veřejných výzkumných institucích. Členové Sněmu byli před dnešním zasedáním informováni o webových stránkách obsahujících aktuální podobu zákona. Z pohledu Akademie věd ČR je zákon velmi důležitým krokem k naplnění snah o tvorbu vhodnějšího legislativního prostředí v oblasti výzkumu a vývoje. Zákonu předcházela obsáhlá právní analýza zpracovaná týmem odborníků z pražské Vysoké školy ekonomické za účasti odborníků z řady institucí včetně AV ČR. Analýza ukázala, že nejvhodnější cestou k odstranění řady nedostatků a omezení v oblasti výzkumu a vývoje vyplývajících z dosavadního režimu státních příspěvkových organizací je zavedení nové právnické osoby, veřejné výzkumné instituce. V návaznosti na zákon o VVI bude novelizována řada dalších zákonů. Důležitá je novelizace zákona o AV ČR upravující vztah Akademie k ústředním orgánům státu. Změnou postavení předsedy AV ČR jako správce kapitoly státního rozpočtu se napravuje současný nevyhovující stav, způsobený náhlým rozpadem Československa v roce 1992.

O vypracování zákona o VVI bylo rozhodnuto vládou ČR v dubnu 2002, tj. před dvěma lety, původní termín předložení vládě byl listopad 2003. Ke zpoždění přispěla potřeba dosáhnout shody mezi třemi partnery. Předkladatelem je PhDr. Petr Mareš, CSc., místopředseda vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje a předseda Rady pro výzkum a vývoj, spolupředkládajícími JUDr. Petra Buzková, ministryně školství mládeže a tělovýchovy, a Doc. RNDr. Helena Illnerová, DrSc., předsedkyně Akademie věd České republiky. Hlavním důvodem zpoždění je však věcná složitost předložené normy. Pro ilustraci se zmíním o "poslední kapce", která sama o sobě vedla k posunutí lhůty k předložení vládě o tři měsíce. Odborníci z ministerstva financí, kteří se k pracovním verzím připravovaného zákona již dříve vyjadřovali, si až začátkem tohoto roku uvědomili, že při přechodu z příspěvkových organizací na VVI všechna hotovost patřící ústavům nenávratně propadne ve prospěch státu. Rád bych zde pracovníkům ministerstva financí poděkoval: díky jejich horlivému nasazení se i tento složitý problém podařilo vyřešit.

Předpokládá se, že zákon nabude účinnosti ve druhé polovině roku 2005. Přechod na VVI bude možný vždy k 1. lednu počínaje rokem 2006, v případě ústavů AV ČR pak nejpozději k 1. 1. 2008. Po tomto datu nebude v příspěvkovém režimu žádné z výzkumných pracovišť Akademie. Posunutému harmonogramu je přizpůsobena i strategie doporučovaná Akademickou radou AV ČR: k 1. 1. 2006 by na VVI měla přejít většina ústavů, další dva termíny budou chápány jako záložní, umožňující dořešit případné závažnější komplikace především v oblasti majetkové.
Především paní a pány ředitele bych ještě rád ujistil, že současná podoba zákona se z hlediska vnitřního fungování jejich ústavů v ničem zásadním neliší od verzí s nimi v nedávné minulosti projednávanými, např. na loňském setkání v Třešti.

Statutárním orgánem VVI je ředitel, dalšími orgány jsou Rada instituce a Dozorčí rada. Akademická rada doporučuje, aby v případě pracovišť AV ČR ředitel předsedal Radě instituce. V tomto smyslu bude připraven návrh Stanov AV. Rada instituce je totiž odpovědná nejen za tvorbu vědecké koncepce instituce, má i exekutivní funkce. Opatření navrhované Akademickou radou tak omezuje rizika určité dvojkolejnosti řízení VVI. Po vzniku VVI zřizovatel uplatňuje svůj vliv pouze prostřednictvím Dozorčí rady, která také kontroluje nakládání s majetkem, který zřizovatel do VVI vkládá. V souvislosti s majetkem bych rád zdůraznil, že vlastnictví nemovitosti není podmínkou přechodu na VVI. Mnohem důležitější, a to i z celospolečenského hlediska, je možnost vkládat výsledky výzkumu a vývoje (duševní vlastnictví) do jiných právnických osob.

Zákon o VVI dále posiluje samosprávnost a současně i zodpovědnost jednotlivých pracovišť Akademie a nabízí řadu nových možností, mj. ve spolupráci s ostatními právními subjekty, domácími i zahraničními, či v pružnějším hospodaření s finančními prostředky. Připomínám, že jedním z naplněných cílů zákona je přiblížení postavení VVI veřejným vysokým školám. Vzhledem k větší samostatnosti pracovišť považuje Akademická rada za velmi důležité, aby na zákon navazující úpravou Stanov byla posílena úloha vědeckých sekcí.

Hlavním cílem přechodu pracovišť na VVI je samozřejmě zlepšení podmínek pro jejich vědeckou činnost. S cílem optimalizovat využití těchto podmínek dojde v některých případech ke změně struktury pracovišť, především k slučování, předem samozřejmě nelze vyloučit ani rozdělování. Výchozím podkladem k takovýmto krokům budou především výsledky probíhajícího kola hodnocení činnosti pracovišť a jejich záměrů. Vhodná struktura pracovišť bude hledána na úrovni vědních oblastí, případné návrhy na změny struktury pracovišť budou předloženy ke schválení Akademickému sněmu. Rád bych se zde zvláště zmínil, že Akademická rada považuje za velmi důležité, aby při slučování či rozdělování zůstala pokud možno zachována identita původních pracovišť včetně původních názvů, s cílem zachovat návaznost na jejich vědecké renomé. Harmonogram transformace pracovišť na VVI, nikoliv tedy ještě konkrétní návrhy na slučování či rozdělování, předloží Akademická rada Akademickému sněmu na jeho zasedání na podzim 2004. 

Vážení členové sněmu, Akademická rada Vás žádá o schválení zásad, jimiž se hodlá řídit při transformaci soustavy pracovišť AV ČR na VVI. Tyto zásady jsou obsahem části IV. předloženého materiálu. Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost.

Ing.VLADIMÍR NEKVASIL, DrSc.