Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 221. zasedání Rady pro výzkum a vývoj 9. března 2007

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Zajištění činnosti Rady a stěhování jejího sekretariátu na MŠMT k 31. 3. 2007
Sekretariát Rady pro výzkum a vývoj v počtu 14 pracovníků bude přesunut z MŠMT ČR na Úřad vlády ČR.

Příprava státního rozpočtu VaV na rok 2008 s výhledem na roky 2009 a 2010
Rada pro výzkum a vývoj navrhla postup řešení požadavků resortů (správců rozpočtových kapitol, z nichž je podporován výzkum a vývoj z veřejných prostředků) na výdaje státního rozpočtu VaV na rok 2008–2010. Uložila do zápisu jednání s resorty zapracovat bod, ve kterém upozorní resorty na stav čerpání výdajů státního rozpočtu VaV 2007 podle údajů IS VaV předaných k 28. 2. 2007 a požádá je o vysvětlení rozdílů.

Vyjádření Bioetické komise RVV k potřebnosti dalších právních úprav problematiky VLEKB
Zákonem č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, je do trestního zákona vložen nový § 209 b Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským genomem. V tomto paragrafu v odstavci (1) písmeno e) je za nedovolené označeno jednání osoby, která "přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu a naopak".
RVV na návrh Bioetické komise RVV požádala MŠMT jako autora zákona č. 227/2006 Sb., aby urychleně připravilo novelu tohoto zákona, kde bude vypuštěn z § 209 b odstavec (1) písmeno e).

Návrh stanoviska RVV k výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách (VLEKB)
Rada schválila odborné stanovisko Rady k žádosti Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., o povolení VLEKB, ve kterém doporučuje MŠMT udělit povolení k výzkumu na lidských kmenových embryonálních buňkách uvedenému žadateli.

Souhrnné výsledky hodnocení ukončených programů VaV v roce 2005
Podle plánu legislativních, nelegislativních a ostatních úkolů RVV v roce 2007 měl být tento materiál v březnu tohoto roku předložen vládě. Vzhledem k odlišným údajům o výsledcích uváděných ze strany poskytovatelů, které nekorespondují s údaji evidovanými v Informačním systému výzkumu a vývoje, souhlasila Rada s žádostí o odklad termínu na květen 2007 (materiál bude přepracován a projednán se zainteresovanými resorty).

Návrh projektu přípravy Analýzy VaV 2007
Rada schválila návrh projektu přípravy Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2007, včetně složení pracovní skupiny pro přípravu Analýzy.

Zástupci Rady pro výběr kandidátů do oborových komisí GA ČR
Rada jmenovala do pracovních skupin pro výběr kandidátů na členství v oborových komisích GA ČR pro rok 2007 své následující zástupce: pro technické vědy: Ing. J. Doležala a Ing. M. Holla, pro přírodní vědy: prof. J. Málka a Ing. V. Nekvasila, pro lékařské vědy: doc. V. Viklického a prof. J. Zrzavého, pro společenské vědy: doc. T. Cahlíka a PhDr. M. Kopicovou, pro zemědělské vědy: Ing. M. Janečka a dr. P. Vlasáka.